Huong Dan Su Dung Phan Mem Ke Toan Misa

1
MỤC LỤC
GIỚI THIỆU .................................................................................................................. 8
CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU ................................................................................................. 9
BẢNG KÊ KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ SỬ DỤNG TRONG TÀI LIỆU........................ 10
KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM, TẠO LẬP & MỞ CƠ SỞ DỮ LIỆU.......................... 11
1. Khởi động phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9 .....................................12
2. Tạo dữ liệu mới ............................................................................................13
3. Mở dữ liệu.....................................................................................................21
4. Giới thiệu tổng quan về phần mềm............................................................22
MENU CHÍNH CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG......................................... 25
I. MENU TỆP...................................................................................................26
1. Mở dữ liệu........................................................................................... 26
2. Đóng dữ liệu........................................................................................ 26
3. Thông tin về dữ liệu ............................................................................ 26
4. Bảo trì dữ liệu...................................................................................... 27
5. Xuất khẩu dữ liệu................................................................................ 28
6. Nhập khẩu dữ liệu ............................................................................... 30
7. In báo cáo ............................................................................................ 31
8. Kết thúc ............................................................................................... 34
II. MENU SOẠN THẢO .................................................................................35
1. Nhập số dư ban đầu............................................................................. 36
2. Hệ thống tài khoản .............................................................................. 38
3. Khách hàng ......................................................................................... 41
4. Nhà cung cấp....................................................................................... 44
5. Vật tư - hàng hoá - dịch vụ.................................................................. 45
6. Nhân viên ............................................................................................ 49
7. Phòng ban............................................................................................ 53
8. Công việc ............................................................................................ 54
9. Mã thống kê ........................................................................................ 57
10. Thiết lập báo cáo tài chính ................................................................ 58
2
11. Nhập khẩu danh mục từ Excel...........................................................61
12. Mẫu chứng từ.....................................................................................63
13. Viết thư ..............................................................................................64
14. Tìm kiếm............................................................................................66
III. MENU HỆ THỐNG..................................................................................69
1. Ngày hạch toán ....................................................................................69
2. Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô ......................................................................70
3. Thay đổi mật khẩu ...............................................................................71
4. Người dùng ..........................................................................................72
5. Nhóm người dùng ................................................................................74
6. Nhật ký truy nhập ................................................................................77
7. Nhắc việc .............................................................................................77
8. Danh mục các loại tiền.........................................................................78
9. Điều khoản thanh toán .........................................................................80
10. Phương thức vận chuyển....................................................................82
11. Tuỳ chọn ............................................................................................84
IV. MENU NGHIỆP VỤ..................................................................................95
1. PHÂN HỆ BÁN HÀNG ...............................................................................96
1.1 Hoá đơn bán hàng ..............................................................................97
1.2 Hoá đơn bán lẻ .................................................................................101
1.3 Hàng bán trả lại/ Giảm giá...............................................................102
1.4 Báo giá .............................................................................................102
1.5 Đơn đặt hàng....................................................................................103
1.6 Thu tiền khách hàng.........................................................................104
1.7 Thanh toán bằng thẻ tín dụng ..........................................................107
1.8 Bù trừ công nợ .................................................................................108
1.9 Thông báo công nợ ..........................................................................110
1.10 Tính lãi nợ quá hạn ........................................................................111
1.11 Thuế đầu ra ....................................................................................113
1.12 Khách hàng ....................................................................................114
3
1.13 Nhóm khách hàng ......................................................................... 114
1.14 Loại khách hàng ............................................................................ 116
1.15 Vật tư - Hàng hoá - Dịch vụ.......................................................... 118
1.16 Cập nhật giá bán theo nhóm khách hàng ...................................... 118
1.16 Viết thư.......................................................................................... 119
2. PHÂN HỆ MUA HÀNG............................................................................120
2.1 Đơn mua hàng ................................................................................. 121
2.2 Hoá đơn mua hàng .......................................................................... 123
2.3 Hàng mua trả lại/ Giảm giá hàng mua. ........................................... 125
2.4 Liệt kê đơn mua .............................................................................. 125
2.5 Trả tiền nhà cung cấp ...................................................................... 126
2.6 Bù trừ công nợ................................................................................. 128
2.7 Thuế đầu vào................................................................................... 129
2.8 Nhà cung cấp................................................................................... 129
2.9 Nhóm nhà cung cấp......................................................................... 129
2.10 Loại nhà cung cấp ......................................................................... 130
2.11 Vật tư - hàng hoá - dịch vụ............................................................ 130
2.12 Viết thư.......................................................................................... 130
3. PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO......................................................................131
3.1 Nhập kho ......................................................................................... 132
3.2 Xuất kho.......................................................................................... 135
3.3 Chuyển kho nội bộ .......................................................................... 136
3.4 Lắp ráp tháo dỡ ............................................................................... 138
3.5 Điều chỉnh hàng tồn kho ................................................................. 139
3.6 Cập nhật giá nhập kho thành phẩm................................................. 141
3.7 Cập nhật giá xuất kho...................................................................... 143
3.8 Tính giá bán .................................................................................... 144
3.9 Số dư ban đầu của VTHH đích danh .............................................. 145
3.10 Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập xuất ............................................... 146
3.11 Tự động sinh chứng từ lắp ráp ..................................................... 147
4
3.12 Đổi phương pháp tính giá ..............................................................148
3.13 Vật tư - hàng hoá - dịch vụ ...........................................................149
3.14 Nhóm vật tư hàng hoá...................................................................149
3.15 Kho vật tư .....................................................................................151
4. PHÂN HỆ QUẢN LÝ QUỸ ......................................................................153
4.1 Phiếu thu ..........................................................................................154
4.2 Phiếu chi ..........................................................................................156
4.3 Sổ quỹ ..............................................................................................157
4.4 Khách hàng ......................................................................................158
4.5 Nhà cung cấp ...................................................................................158
4.6 Nhân viên.........................................................................................158
5. PHÂN HỆ NGÂN HÀNG..........................................................................159
5.1 Phát hành séc ...................................................................................160
5.2 Nộp tiền vào tài khoản.....................................................................162
5.3 Thẻ tín dụng.....................................................................................164
5.4 Chuyển tiền......................................................................................164
5.5 Thanh toán trực tuyến ......................................................................166
5.6 Đối chiếu với ngân hàng ..................................................................167
5.7 Khách hàng ......................................................................................169
5.8 Nhà cung cấp ...................................................................................169
5.9 Nhân viên.........................................................................................169
6. PHÂN HỆ TIỀN LƯƠNG.........................................................................170
6.1 Chấm công .......................................................................................170
6.2 Tính lương .......................................................................................172
6.3 Bảng lương.......................................................................................173
6.4 Trả lương .........................................................................................174
6.5 Thanh toán bảo hiểm, thuế...............................................................175
6.6 Nhân viên.........................................................................................177
6.7 Phòng ban ........................................................................................177
6.8 Khoản lương ....................................................................................177
5
6.9 Nhóm lương .................................................................................... 180
6.10 Bảng thiết lập phân bổ tiền lương ................................................. 182
6.11 Bảng thuế thu nhập ....................................................................... 184
6.12 Viết thư.......................................................................................... 186
7. PHÂN HỆ TÀI TẢN CỐ ĐỊNH................................................................ 187
7.1 Khấu hao tài sản cố định ................................................................. 188
7.2 Ghi tăng tài sản cố định................................................................... 189
7.3 Ghi giảm tài sản cố định ................................................................. 191
7.4 Đánh giá lại tài sản cố định............................................................. 192
7.9 Phòng ban........................................................................................ 193
7.6 Khai báo tài sản cố định.................................................................. 193
7.7 Loại tài sản cố định ......................................................................... 198
8. PHÂN HỆ THUẾ .......................................................................................201
8.1 Thuế đầu vào................................................................................... 202
8.2 Thuế đầu ra...................................................................................... 202
8.3 Khấu trừ thuế................................................................................... 202
8.4 Nộp thuế.......................................................................................... 202
8.5 Kê khai thuế .................................................................................... 203
8.6 Các khoản thuế................................................................................ 203
8.7 Bảng thuế suất................................................................................. 205
9. PHÂN HỆ GIÁ THÀNH ...........................................................................208
9.1 Phân bổ chi phí................................................................................ 209
9.2 Sản phẩm dở dang đầu kỳ ............................................................... 209
9.3 Chi phí phát sinh trong kỳ............................................................... 210
9.4 Sản phẩm dở dang cuối kỳ .............................................................. 211
9.5 Giá thành sản phẩm......................................................................... 211
9.6 Giá thành đơn chiếc ........................................................................ 211
9.7 Bảng phân tích chi phí .................................................................... 212
9.8 Công việc ........................................................................................ 212
9.9 Giai đoạn ......................................................................................... 212
6
9.10 Chi phí............................................................................................214
10. PHÂN HỆ HỢP ĐỒNG...........................................................................216
10.1 Hợp đồng .......................................................................................217
10.2 Loại hợp đồng................................................................................219
10.3 Theo dõi tình trạng hợp đồng.........................................................220
10.4 Liệt kê chứng từ theo hợp đồng.....................................................220
11. PHÂN HỆ SỔ CÁI...................................................................................222
11.1 Chứng từ nghiệp vụ khác...............................................................223
11.2 Lập chứng từ ghi sổ .......................................................................225
Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Lập chứng từ ghi sổ.................................226
- Nhấn nút “Thêm” để lập chứng từ mới. ..............................................226
- Chọn thời điểm lấy dữ liệu để lập chứng từ ghi sổ. ............................226
- Chọn loại chứng từ ..............................................................................226
- Nhập diễn giải cho nội dung chứng từ ghi sổ......................................226
- Nhập ngày , số của chứng từ ghi sổ.....................................................226
- Nhất nút “Cất giữ”...............................................................................226
11.3 Kết chuyển lãi lỗ ............................................................................226
11.4 Nhập số dư ban đầu .......................................................................227
11.5 Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ .....................................................228
11.6 Xử lý chênh lệch tỷ giá tức thời.....................................................229
11.7 Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ ......................................................229
11.8 Khoá sổ/ Bỏ khoá sổ kỳ kế toán ....................................................231
11.9 Hệ thống tài khoản.........................................................................232
11.10 Tài khoản kết chuyển...................................................................232
11.11 Tài khoản ngầm định ...................................................................234
V. MENU BÁO CÁO.....................................................................................235
VI. MENU CỬA SỔ.......................................................................................236
1. Xếp lớp...............................................................................................236
2. Dàn phẳng..........................................................................................236
3. Đóng tất..............................................................................................236
VII. MENU TRỢ GIÚP.................................................................................237
7
1. Nội dung trợ giúp .............................................................................. 237
2. Tìm theo chỉ mục .............................................................................. 237
3. Trang Web của MISA....................................................................... 237
4. Giới thiệu MISA JSC ........................................................................ 237
5. Đặt hàng và đăng ký sử dụng............................................................ 237
6. Bản quyền ......................................................................................... 237
SAO LƯU, PHỤC HỒI, CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU ................................................ 238
1. Sao lưu dữ liệu............................................................................................238
2. Phục hồi dữ liệu..........................................................................................240
3. Chuyển đổi dữ liệu.....................................................................................241
3.1 Chuyển đổi từ 7.1 lên 7.9 ................................................................ 241
3.2 Chuyển đổi từ 7.5 lên 7.9 ................................................................ 242
3.3 Tự động nâng cấp............................................................................ 242
Giới thiệu
8
GIỚI THIỆU
MISA-SME phiên bản 7.9 là phần mềm kế toán cho các doanh nghiệp.
Phần mềm được thiết kế từ nhiều phân hệ độc lập, tích hợp với nhau tạo
thành một hệ thống quản trị tài chính chặt chẽ. MISA-SME phiên bản 7.9
chạy trên máy tính cá nhân hoặc mạng cục bộ cho phép nhiều người cùng
chia sẻ một tệp dữ liệu.
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển và triển khai phần
mềm kế toán tại Việt Nam, sản phẩm của Công ty Cổ phần MISA liên
tục đạt được các giải thưởng khoa học có uy tín để thoả mãn lòng tự hào
của các doanh nghiệp đang sở hữu và sử dụng có hiệu quả phần mềm kế
toán MISA.
♦ 17 Bằng khen cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong lĩnh
vực CNTT của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Bưu chính Viễn
thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông), UBND
Tp.Hà Nội, UBND Tp.HCM,…
♦ 04 Giải Sao Khuê năm 2005, 2008, 2009 do VINASA trao
tặng.
♦ 05 Cúp vàng CNTT-TT do Hội Tin học Việt Nam trao tặng.
♦ 05 BITCup – Giải pháp CNTT-TT hay nhất trong năm
(2004 - 2008) do khách hàng bình chọn thông qua khảo sát
của Tạp chí Thế giới Vi tính và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế
IDG.
♦ 08 Huy chương vàng ICT Việt Nam (2000 - 2008) và rất
nhiều Cúp vàng, giải thưởng cao quý khác…
Lịch sử phát triển sản xuất, thương mại trên thế giới cho thấy doanh
nghiệp thành đạt hàng đầu là doanh nghiệp luôn sẵn sàng đầu tư và ứng
dụng những công nghệ tiên tiến nhất. MISA-SME phiên bản 7.9 tự hào
góp phần vào sự thành đạt của các doanh nghiệp
􀀛 Mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ
Công ty Cổ phần MISA
218 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.3762 7891 - Fax: 04.3762 9746.
Email: sales@misa.com.vn - Website: http://www.misa.com.vn
9
CÁCH ĐỌC TÀI LIỆU
Phần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9 chạy trong môi trường
Windows, tạo cho MISA-SME phiên bản 7.9 có đặc tính kế thừa về mặt
giao diện của hệ điều hành Windows, dễ học và dễ sử dụng.
Lần đầu làm quen với phần mềm, cách học nhanh nhất là đọc hết tài liệu,
sau đó tiến hành thực hành ngay trên máy tính khi kết thúc mỗi chương,
nếu có vấn đề khúc mắc người sử dụng tra cứu lại tài liệu để hiểu rõ ràng
hơn. Đối với người dùng đã có kinh nghiệm sử dụng phần mềm, tài liệu
này có giá trị để tra cứu trong quá trình sử dụng.
􀂾 Nội dung cuốn sách gồm 3 chương:
♦ Chương 01: Khởi động phần mềm, tạo lập và mở tệp dữ liệu
♦ Chương 02: Menu chính và các chức năng của hệ thống.
♦ Chương 03: Sao lưu và phục hồi tệp dữ liệu.
10
BẢNG KÊ KÝ HIỆU, KIỂU CHỮ SỬ DỤNG
TRONG TÀI LIỆU
Kiểu chữ Ý nghĩa
CHƯƠNG Tên chương trong tài liệu
I. MENU TỆP Các menu trong phần mềm
1. Tạo dữ liệu mới Các chức năng trong menu
Chức năng, cách thao tác Chức năng và cách thao tác trên từng hộp
hội thoại
􀀛Cách thêm mới Các thao tác chính
Thông tin Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Chú ý Các thông tin cần chú ý trên hộp hội thoại.
Người sử dụng phải đặc biệt lưu ý đến
phần này
“Thêm” Nút chức năng trên hộp hội thoại
<<Đồng ý>> Nút nhấn trên hộp hội thoại
NSD Người sử dụng
CSDL Cơ sở dữ liệu
VD Ví dụ
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
11
C H Ư Ơ N G 0 1
KHỞI ĐỘNG PHẦN MỀM, TẠO LẬP &
MỞ CƠ SỞ DỮ LIỆU
Để hạch toán được bằng phần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9
trên máy tính, sau thao tác cài đặt hệ thống kế toán doanh nghiệp MISASME
phiên bản 7.9 người sử dụng phải khởi động phần mềm, tạo tệp
CSDL (Cơ sở dữ liệu) và mở tệp CSDL để nhập số liệu.
􀂾 Nội dung chương này bao gồm:
♦ Khởi động phần mềm
♦ Tạo dữ liệu mới
♦ Mở tệp dữ liệu
♦ Giới thiệu tổng quan về phần mềm
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
12
1. Khởi động phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9
􀀛 Trong môi trường Windows
– Nhấn nút Start.
– Chọn mục Programs.
– Chọn tiếp MISA-SME Version 7.9.
– Chọn biểu tượng phần mềm MISA-SME Version 7.9.
– Sau khi chọn biểu tượng MISA-SME phiên bản 7.9 xuất hiện hộp hội
thoại Đăng nhập.
Bảng kê ký hiệu, kiểu chữ sử dụng trong tài liệu
13
– Hộp hội thoại Đăng nhập yêu cầu NSD (Người sử dụng) chọn tên
máy chủ, NSD có thể nhập tên máy chủ vào dòng Máy chủ hoặc nhấn
chuột vào nút mũi tên để chọn tên máy chủ. Sau đó chọn CSDL trong
dòng CSDL tương tự chọn tên máy chủ.
Trường hợp cần tạo thêm CSDL mới thì thực hiện như trong phần hướng
dẫn Tạo dữ liệu mới
2. Tạo dữ liệu mới
Chức năng
Cho phép NSD tạo tệp dữ liệu để chứa số liệu kế toán. Mỗi tệp dữ liệu có
thể chứa số liệu kế toán của một hoặc nhiều năm, do vậy thao tác này có
thể chỉ thực hiện khi bắt đầu sử dụng phần mềm hoặc khi muốn chuyển
số liệu sang một tệp dữ liệu khác.
Cách thao tác
– Vào menu Tệp chọn phần Tạo dữ liệu mới.
Xuất hiện hộp hội thoại
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
14
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tạo mới từ đầu Tạo mới một tệp dữ liệu chưa có thông tin.
Từ dữ liệu năm trước Tạo tệp dữ liệu có các danh mục và số dư từ
năm trước chuyển sang
Tiếp tục Chuyển sang màn hình tiếp theo
Huỷ bỏ Huỷ bỏ thao tác tạo dữ liệu
– Chọn mục Tạo mới từ đầu.
– Nhấn nút <<Tiếp tục>> xuất hiện hộp hội thoại.
Bảng kê ký hiệu, kiểu chữ sử dụng trong tài liệu
15
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Nơi lưu cơ sở dữ
liệu mới
Đường dẫn tới thư mục chứa tệp dữ liệu, NSD có thể
thay đổi đường dẫn này
Quay lại Trở lại màn hình trước
– Nhập tên tệp dữ liệu mới trong phần đường dẫn.
Thư mục chứa số liệu kế toán có thể tạo lập ở bất kỳ nơi nào trên ổ đĩa
cứng, ổ đĩa trên mạng hoặc bất kỳ một thiết bị lưu trữ nào.
Phần mềm ngầm định đặt tệp dữ liệu theo đường dẫn: C:\Program Files\
MISA Group, MISA-SME Version 7.9 \Data\MISASME75_2006, người sử
dụng có thể thay tên dữ liệu từ MISASME75_2006 thành KETOAN_2006.
– Nhấn nút <<Tiếp tục>> xuất hiện hộp hội thoại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên đơn vị Tên đơn vị sử dụng phần mềm
Địa chỉ Địa chỉ của đơn vị sử dụng phần mềm
Mã số thuế Mã số thuế của đơn vị sử dụng phần mềm
Điện thoại Điện thoại của đơn vị sử dụng phần mềm
Fax Số fax của đơn vị sử dụng phần mềm
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
16
Số TK Mã số tài khoản ngân hàng
Nơi mở Nơi mở tài khoản ngân hàng
– Nhập các thông tin chi tiết trên hộp hội thoại.
– Nhấn nút <<Tiếp tục>> xuất hiện tiếp hộp hội thoại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ngày bắt đầu hạch toán Xác định ngày bắt đầu hạch toán
Tháng bắt đầu năm tài chính Xác định tháng bắt đầu năm tài
chính
– Nhập ngày bắt đầu hạch toán.
– Chọn tháng bắt đầu của năm tài chính.
– Nhấn nút <<Tiếp tục>> xuất hiện hộp hội thoại.
Bảng kê ký hiệu, kiểu chữ sử dụng trong tài liệu
17
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ký hiệu Ký hiệu đồng tiền sử dụng
Diễn giải Tên đồng tiền sử dụng
Là tiền hạch toán Xác định là loại tiền hạch toán
Sửa đổi Thay đổi thông tin của đồng tiền sử dụng hoặc
đồng tiền hạch toán
Phần mềm thiết lập sẵn 2 loại tiền là Việt Nam đồng và Đô la Mĩ và
ngầm định đồng tiền hạch toán là tiền Việt Nam đồng. Tuy nhiên, người
sử dụng có thể thay đổi đồng tiền sử dụng và xác định đồng tiền hạch
toán khác bằng cách:
– Chọn đồng tiền cần sửa đổi
– Nhấn nút “Sửa đổi” xuất hiện hộp hội thoại.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
18
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ký hiệu Ký hiệu loại tiền sử dụng
Diễn giải Tên loại tiền sử dụng
Tỷ giá Tỷ giá của đồng tiền sử dụng so với đồng tiền hạch
toán
Là đồng tiền
hạch toán
Đánh dấu vào mục này để xác định loại tiền đang
hiển thị là loại tiền hạch toán
Đồng ý Cất giữ thông tin vừa thiết lập trên hộp hội thoại
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin vừa thiết lập
– Thiết lập các thông tin chi tiết trên hộp hội thoại.
– Nhấn nút <<Đồng ý>>.
– Nhấn nút <<Tiếp tục>> xuất hiện hộp hội thoại.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Doanh nghiệp (Ngầm định) Doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán
ban hành theo Quyết định số 15/2006 -
QĐ/BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng
Bộ Tài Chính.
Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Doanh nghiệp sử dụng chế độ kế toán
Bảng kê ký hiệu, kiểu chữ sử dụng trong tài liệu
19
ban hành theo quyết định số
48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ
trưởng BTC.
– Chọn hệ thống tài khoản doanh nghiệp áp dụng trong hai loại hệ
thống tài khoản nêu trên.
– Nhấn nút <<Tiếp tục>> xuất hiện hộp hội thoại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Hoá đơn bán hàng kiêm
phiếu xuất kho
Lựa chọn này được đánh dấu thì khi lập
hoá đơn bán hàng phần mềm sẽ đồng thời
lập phiếu xuất kho nghĩa là cho phép phản
ánh đồng thời bút toán doanh thu và giá
vốn. NSD có thể in ngay phiếu xuất kho và
hóa đơn bán hàng.
Hoá đơn bán hàng không
kiêm phiếu xuất kho
Lựa chọn này được đánh dấu thì khi lập
hoá đơn bán hàng phần mềm không đồng
thời lập phiếu xuất kho nghĩa là chỉ phản
ánh bút toán doanh thu. NSD không in
được phiếu xuất kho.
– Phần mềm ngầm định thiết lập theo phương thức lập Hoá đơn bán
hàng kiêm phiếu xuất kho. Tuy nhiên người sử dụng có thể thiết lập
theo phương thức Hoá đơn bán hàng không kiêm phiếu xuất kho, sao
cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
20
– Nhấn nút <<Tiếp tục>> xuất hiện hộp hội thoại.
Hộp hội thoại này thông báo quá trình thiết lập thông tin về doanh nghiệp
đã hoàn thành. Nếu muốn kiểm tra lại thông tin đã khai báo, nhấn nút
<<Quay lại>> để kiểm tra thông tin trên từng trang đã khai báo. Sau khi
nhấn nút <<Kết thúc>> xuất hiện hộp hội thoại Đăng nhập.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Máy chủ Tên máy tính chứa cơ sở dữ liệu cần truy nhập
Chỉ đăng nhập
vào máy chủ
Xác định đăng nhập vào máy chủ để thực hiện các
thao tác như: Sao lưu cơ sở dữ liệu, phục hồi cơ sở dữ
liệu…
CSDL Chọn tên cơ sở dữ liệu cần làm việc
Tên Tên người sử dụng
Bảng kê ký hiệu, kiểu chữ sử dụng trong tài liệu
21
Mật khẩu Mật khẩu người sử dụng
Đồng ý Chấp nhận việc truy nhập vào dữ liệu
Huỷ bỏ Không truy nhập vào dữ liệu
Phần mềm ngầm định tên người sử dụng là ADMIN và mật khẩu để
trống, người sử dụng chỉ cần nhấn nút <<Đồng ý>>. Sau khi truy nhập
thành công sẽ xuất hiện màn hình chính.
Màn hình này hiển thị đầy đủ các menu cho phép khai báo thông tin, cập
nhật các số liệu kế toán, in ấn báo cáo,...
Trường hợp muốn tạo dữ liệu mới trong đó có các danh mục đã khai báo
trong cơ sở dữ liệu năm trước như hệ thống tài khoản, danh sách khách
hàng, nhà cung cấp...và số dư đầu kỳ. Người sử dụng phải chọn mục “Từ
dữ liệu năm trước” trong hộp hội thoại Thiết lập doanh nghiệp và nhấn
nút để chỉ đường dẫn tới tệp dữ liệu năm trước. Sau khi chỉ ra đường
dẫn tới thư mục chứa dữ liệu năm trước xuất hiện hộp hội thoại đăng
nhập, người sử dụng phải có quyền ADMIN và nhập mật khẩu để truy
nhập vào tệp dữ liệu năm trước. Các thao tác tiếp theo tương tự phần tạo
mới từ đầu.
3. Mở dữ liệu
Chức năng
Mở dữ liệu cần thao tác để nhập các số liệu kế toán phát sinh trong năm
hạch toán.
(Hộp hội thoại Đăng nhập và các thông tin chi tiết trên hộp hội thoại đã
giải thích chi tiết tại mục 2.Tạo dữ liệu mới)
Cách thao tác
– Chọn menu Tệp phần Mở dữ liệu
– Chọn tệp dữ liệu đã tạo từ trước trong danh sách các tệp CSDL.
– Nhấn nút <<Đồng ý>>, sau khi truy nhập dữ liệu thành công xuất
hiện màn hình chính của phần mềm.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
22
4. Giới thiệu tổng quan về phần mềm
a. Thanh Menu chính
Phần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9 bao gồm 7 menu chính:
Menu Tệp, Soạn thảo, Hệ thống, Nghiệp vụ, Báo cáo, Cửa sổ, Trợ giúp.
Tác dụng của từng menu và các chức năng chi tiết trong mỗi menu sẽ
được trình bày trong Chương 2: Menu chính và các chức năng của hệ
thống.
b. Thanh công cụ và menu Nhập liệu
Khi mở một hộp hội thoại cần đến chức năng nhập liệu như: khai báo các
thông tin trong menu Soạn thảo, menu Hệ thống hoặc nhập số liệu kế
toán phát sinh hàng ngày trong menu Nghiệp vụ, trên thanh menu chính
sẽ xuất hiện thêm một menu Nhập liệu, đồng thời trên các hộp hội thoại
của từng chức năng sẽ xuất hiện một thanh công cụ với các nút chức
năng tương ứng. Thanh công cụ với đầy đủ các nút chức năng có dạng
như sau:
Bảng kê ký hiệu, kiểu chữ sử dụng trong tài liệu
23
􀀛 Giải thích các nút chức năng
Nhảy lùi Chuyển đến chứng từ trước chứng từ đang hiển thị
Nhảy tiến Chuyển đến chứng từ sau chứng từ đang hiển thị
Thêm mới Thêm mới một chứng từ
Thêm từ bộ đệm Thêm mới một chứng từ với thông tin của chứng từ
được lấy từ bộ đệm (thông tin này tạo ra sau thao
tác Sao vào bộ đệm)
Sao vào bộ đệm Sao chép thông tin của bản ghi hiện thời vào bộ
đệm sau đó NSD có thể lấy lại thông tin của bản
ghi này khi nhập một bản ghi mới có nội dung
tương tự
Sửa Sửa thông tin của chứng từ đang hiển thị
Cất giữ Cất giữ chứng từ
Xoá Xoá chứng từ đang hiển thị
Hoãn thay đổi Huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
24
Ghi sổ Chuyển thông tin của chứng từ hiển thị vào sổ sách
báo cáo liên quan
In ấn In chứng từ đang hiển thị
Duyệt Liệt kê danh sách các chứng từ đã nhập trên giao
diện hiện tại để chọn chứng từ cần hiển thị
Nạp dữ liệu Cập nhật lại thông tin trong trường hợp sử dụng
phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9 trên mạng
Mẫu chứng từ Chọn mẫu chứng từ cần hiển thị hoặc sửa mẫu
chứng từ
Trợ giúp Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại
đang mở
Đóng Đóng hộp hội thoại
Tuy nhiên tuỳ thuộc vào nhu cầu nhập liệu của hộp hội thoại đang được
mở Thanh công cụ nhập liệu có thể thay đổi và do đó các nút chức năng
trên menu Nhập liệu cũng thay đổi tương ứng. Thông thường thanh công
cụ với đầy đủ các nút chức năng chỉ xuất hiện khi nhập số liệu kế toán
phát sinh trong menu Nghiệp vụ, khi khai báo thông tin trong menu Soạn
thảo hoặc menu Hệ thống Thanh công cụ và menu nhập liệu xuất hiện
như hình dưới đây.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
25
C H Ư Ơ N G 0 2
MENU CHÍNH
CÁC CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG
Phần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9 gồm 7 menu chính. Mỗi
menu có một số chức năng riêng. Phần này giới thiệu về các menu chính
của hệ thống và các chức năng trên từng menu đó.
􀂾 Nội dung của chương này bao gồm:
♦ Menu Tệp
♦ Menu Soạn thảo
♦ Menu Hệ thống
♦ Menu Nghiệp vụ
♦ Menu Báo cáo
♦ Menu Cửa sổ
♦ Menu Trợ giúp
Menu Tệp
26
I. MENU TỆP
Menu Tệp bao gồm các chức năng về tệp dữ liệu như: Mở dữ liệu, Đóng
dữ liệu, Bảo trì dữ liệu, Xuất khẩu dữ liệu, Nhập khẩu dữ liệu, In báo
cáo... và chức năng Kết thúc để thoát khỏi phần mềm.
1. Mở dữ liệu
Chức năng này đã được trình bày trong Chương 1. Khởi động phần mềm,
tạo lập và mở tệp dữ liệu\3. Mở dữ liệu.
2. Đóng dữ liệu
Chức năng
Đóng dữ liệu đang làm việc, thao tác này chỉ thực hiện khi muốn kết thúc
làm việc với tệp dữ liệu đang dùng để mở tệp dữ liệu khác hoặc thực hiện
sao lưu tệp dữ liệu, phục hồi tệp dữ liệu...
Cách thao tác
Vào menu Tệp chọn phần Đóng dữ liệu.
Tại một thời điểm, hệ thống chỉ cho phép làm việc trên một tệp dữ liệu.
Khi đang làm việc với một tệp dữ liệu, người sử dụng mở một tệp dữ liệu
khác, phần mềm sẽ tự động đóng tệp dữ liệu đang làm việc.
3. Thông tin về dữ liệu
Hiển thị các thông tin về tệp dữ liệu đang mở, các thông tin này được
Menu Tệp
27
thiết lập khi thực hiện thao tác tạo tệp dữ liệu.
4. Bảo trì dữ liệu
Chức năng
Cho phép tiến hành sửa chữa các tệp dữ liệu bị hỏng trong quá trình sử
dụng. Các tệp dữ liệu có thể bị hỏng do mất điện bất ngờ khi đang vận
hành chương trình, sự cố máy tính bị treo, hay đĩa hỏng… Tuỳ chọn này
chỉ có tác dụng khi tất cả các hộp hội thoại đều đóng.
Cách thao tác
– Nhấn nút <<Thực hiện>>.
Thời gian thực hiện chức năng này phụ thuộc vào độ lớn của dữ liệu, nên
có thể mất nhiều thời gian nếu dữ liệu nhiều. Để tiết kiệm thời gian NSD
có thể chọn khoảng thời gian bảo trì phù hợp với yêu cầu quản lý (Ví dụ:
thời gian bảo trì bắt đầu bảo trì từ tháng nào trong năm…).
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
28
5. Xuất khẩu dữ liệu
Chức năng
Cho phép xuất khẩu các danh mục đã khai báo và các chứng từ phát sinh
trong kỳ cần kết xuất đồng thời xuất khẩu số dư ban đầu.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Kỳ kết xuất Chọn kỳ cần kết xuất dữ liệu
Xuất khẩu danh mục và
chứng từ phát sinh
Chọn chỉ xuất khẩu danh mục và chứng từ phát
sinh
Xuất khẩu số dư ban
đầu
Chọn chỉ cho xuất khẩu số dư ban đầu
Chọn dữ liệu cần xuất
khẩu
Chọn các dữ liệu trên các menu ví dụ danh
mục, mua hàng, bán hàng…
Xuất khẩu cả chứng từ
chưa ghi sổ
Đánh dấu vào lựa chọn này cho phép xuất khẩu
cả chứng từ chưa ghi sổ
Mở rộng/Thu gọn Thực hiện chọn các danh mục và chứng từ cụ
thể cần kết xuất
Chọn tất/Bỏ tất Thực hiện chọn tất hay bỏ tất các danh mục,
chứng từ hay số dư ban đầu để xuất khẩu
Menu Tệp
29
Thực hiện Thực hiện xuất khẩu dữ liệu đã chọn
Trợ giúp Hiển thị trợ giúp thao tác trên hộp hội thoại
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Chọn kỳ kết xuất: Chọn kỳ cần kết xuất dữ liệu.
– Đánh dấu chọn các dữ liệu cần xuất khẩu.
– NSD muốn xem chi tiết hoặc chỉ muốn xuất khẩu một số chức năng
trong từng menu nhấn nút <<Mở rộng/ Thu gọn>>.
– Trường hợp muốn xuất khẩu toàn bộ các dữ liệu nhấn nút <<Chọn
tất/Bỏ tất>>. Muốn bỏ toàn bộ các dữ liệu cần xuất khẩu nhấn lại nút
<<Chọn tất/Bỏ tất>>.
– Nhấn vào hộp Xuất khẩu cả chứng từ chưa ghi sổ để thực hiện xuất
khẩu những chứng từ chưa ghi sổ.
– Nhấn nút <<Thực hiện>> xuất hiện hộp hội thoại cất giữ tệp dữ liệu
xuất khẩu
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Save in Đường dẫn tới thư mục chứa Tệp dữ liệu xuất khẩu
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
30
File name Tên file chứa tệp dữ liệu xuất khẩu
Save Cất giữ tệp dữ liệu xuất khẩu
Cancel Hủy bỏ thao tác xuất khẩu dữ liệu
Cách thao tác
– Gõ vào tên tệp dữ liệu cần cất giữ trong phần File name, nhấn nút
<<Save>> xuất hiện thông báo Xuất khẩu dữ liệu thành công.
– Nhấn nút <<OK>>.
6. Nhập khẩu dữ liệu
Chức năng
Cho phép nhập khẩu lại các dữ liệu từ tệp dữ liệu đã xuất khẩu.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Look in Đường dẫn tới thư mục chứa dữ liệu đã xuất khẩu
File name Tên tệp dữ liệu đã xuất khẩu
Open Thực hiện thao tác nhập khẩu
Cancel Huỷ bỏ thao tác nhập khẩu
Cách thao tác
– Chọn đường dẫn tới thư mục chứa tệp dữ liệu đã xuất khẩu.
Menu Tệp
31
– Nhập tên tệp dữ liệu cần nhập khẩu vào dòng File name.
– Nhấn nút <<Open>> trên hộp hội thoại.
– Các thao tác tiếp theo tương tự phần Xuất khẩu dữ liệu.
Phần mềm chỉ nhập khẩu được các dữ liệu đã xuất khẩu bằng chức năng
xuất khẩu của phần mềm MISA-SME7.9
Chức năng nhập khẩu thường được sử dụng khi NSD muốn tạo thêm một
CSDL mới với các danh mục đã được khai báo trong CSDL cũ chuyển
sang.
7. In báo cáo
Chức năng
Cho phép in tất cả các báo cáo bao gồm: Báo cáo tài chính, Báo cáo bán
hàng, Báo cáo mua hàng, ...các sổ sách kế toán chi tiết và các danh mục
mà người sử dụng đã thiết lập. Các sổ sách báo cáo này được hệ thống tự
động kết xuất ra sau khi thực hiện thao tác ghi sổ các chứng từ đã nhập.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Nhóm báo cáo Danh sách các nhóm báo cáo theo từng
phân hệ
Danh sách báo cáo Danh sách các báo cáo trong nhóm đang
chọn
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
32
Chọn kỳ báo cáo Khoảng thời gian cần in báo cáo
Từ ngày ... đến ngày Khoảng thời gian tự chọn bất kỳ để xem
báo cáo: Ví dụ như từ 01/05/2006 đến
31/05/2006.
Hiện hộp nhập tham số Cho phép hiển thị hộp thoại nhập tham số
khi in báo cáo để người sử dụng có thể lựa
chọn tham số khi in báo cáo
Đóng mọi báo cáo khi
kết thúc
Xác định việc đóng tất cả các báo cáo trước
khi kết thúc
Ngôn ngữ Lựa chọn ngôn ngữ hiển thị trên báo cáo:
Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
Xem Thực hiện thao tác xem báo cáo
In ra Thực hiện in luôn báo cáo mà không cần
hiện thị trên màn hình .
Xuất khẩu Thực hiện xuất khẩu dữ liệu báo cáo
Thiết lập Chọn danh sách các báo cáo
Trợ giúp Hiển thị trợ giúp thao tác trên hộp hội
thoại
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Report list in English Cho phép hiển thị giao diện in báo cáo
bằng tiếng anh
Cách thao tác
– Chọn nhóm báo cáo cần in trong phần nhóm báo cáo.
– Chọn báo cáo cần in trong danh sách báo cáo
– Chọn khoảng thời gian cần in báo cáo
– Chọn ngôn ngữ hiển thị trên báo cáo.
Menu Tệp
33
– Nhấn nút <<Xem>>.
Giới thiệu về thanh công cụ khi in báo cáo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Giải thích các nút chức năng trên thanh công cụ khi in báo cáo
TT Tên chức năng Giải thích
1 In Thực hiện in báo cáo ra máy in
2 Xuất khẩu dữ liệu Xuất khẩu dữ liệu ra các tệp dạng Excel,
Word, Text…
3 Thay đổi tham số báo
cáo
Chọn lại tham số hiển thị báo cáo: Người sử
dụng có thể thay đổi khoảng thời gian xem
báo cáo khi đang xem báo cáo hay thay đổi
tham số về tài khoản khi đang xem các sổ kế
toán …từ cửa sổ hiện tại.
4 Lọc dữ liệu Cho phép người sử dụng lựa chọn nội dung
hiển thị trên báo cáo theo các điều kiện lọc
cụ thể.
5 Tuỳ chỉnh Chỉnh lại các tiêu đề của báo cáo (nếu cần)
6 Chuyển chế độ xem Chuyển đổi các chế độ xem báo cáo: Từ chế
độ chuyển đổi người sử dụng có thể quay lại
giao diện nhập chứng từ để sửa
7 Phóng to/Thu nhỏ Xem báo cáo dưới dạng phóng to hoặc thu
nhỏ (VD: 50%, 75%, 100%)
8 Đóng Đóng báo cáo
9 Trang đầu Chuyển về trang đầu
10 Trang trước Chuyển về trang trước trang đang hiển thị
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
34
11 Số trang Số thứ tự của trang đang hiển thị
12 Trang sau Chuyển về trang sau trang đang hiển thị
13 Trang cuối Chuyển về trang cuối của báo cáo
14 Giá trị tìm kiếm Nhập giá trị cần tìm kiếm
15 Tìm kiếm Thực hiện thao tác tìm kiếm
16 Trợ giúp Hiển thị trợ giúp thao tác trên báo cáo
17 Tổng số trang Hiển thị tổng số trang của báo cáo
8. Kết thúc
Chọn menu Tệp phần Kết thúc MISA để đóng phần mềm MISA-SME
phiên bản 7.9 và trở về môi trường Windows.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
35
II. MENU SOẠN THẢO
Chức năng
Menu Soạn thảo cho phép nhập số dư ban đầu và thiết lập các hệ thống
danh mục phục vụ cho việc cập nhật các hoá đơn, chứng từ kế toán như
việc thiết lập Hệ thống tài khoản, danh sách khách hàng, nhà cung cấp,
vật tư, hàng hoá, ... Việc thiết lập này nên thực hiện ngay sau khi bắt đầu
sử dụng hệ thống kế toán MISA-SME phiên bản 7.9. Phần mềm còn cho
phép cập nhật, sửa đổi các mẫu chứng từ, cho phép viết thư gửi khách
hàng, nhà cung cấp, nhân viên... Chức năng tìm kiếm cho phép tìm kiếm
các thông tin trong toàn bộ hệ thống theo các điều kiện thiết lập tuỳ ý.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
36
1. Nhập số dư ban đầu
Chức năng
Cho phép nhập số dư khi bắt đầu sử dụng hệ thống kế toán MISA-SME
phiên bản 7.9. Trong phần này cho phép nhập số dư của tất cả các tài
khoản theo từng nhóm như: Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Vật
tư, Hàng hoá, Thuế, Giá thành, Tài khoản khác.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Đơn vị Tên đơn vị cần nhập số dư ban đầu
Nhóm tài khoản Bao gồm: Nhóm Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân
viên, Vật tư hàng hoá, Thuế, Giá thành, Tài khoản
khác, tất cả các tài khoản
Loại tiền Loại tiền sử dụng (được thiết lập trong phần Danh
mục các loại tiền)
Trợ giúp Hiển thị trợ giúp thao tác trên hộp hội thoại
Tìm kiếm Cho phép tìm kiếm các thông tin đã nhập
Cất giữ Cất giữ các thông tin đã nhập
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
􀀛 Nhập số dư tài khoản nhóm Khách hàng
Menu Soạn thảo
37
– Chọn là Khách hàng trong phần nhóm tài khoản.
– Chọn tài khoản trong phần Tài khoản.
– Nhập số tiền chi tiết cho từng khách hàng.
– Nhấn nút <<Cất giữ>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Nhập số dư cho tài khoản nhóm Nhà cung cấp, Nhân viên, Giá
thành thao tác tương tự như nhập số dư cho tài khoản nhóm
Khách hàng
􀀛 Nhập số dư tài khoản cho nhóm Vật tư hàng hoá
– Chọn là Vật tư hàng hoá trong phần nhóm tài khoản
– Chọn từng kho để nhập số liệu.
– Nhập số lượng và đơn giá tồn kho cho từng vật tư hàng hoá trong
danh sách của từng kho.
– Nhấn nút <<Cất giữ>> để cất giữ thông tin đã nhập và thao tác với
các kho khác tương tự.
Nhập số dư ban đầu cho VTHH theo phương pháp đích danh, phải nhập
rõ số tồn đó là số tồn của lô nào, đơn giá là bao nhiêu. Trước khi nhập số
dư ban đầu NSD phải khai báo danh mục VTHH trong Soạn thảo\ Vật tưhàng
hóa-dịch vụ…Nhập số dư VTHH đích danh trong Nghiệp vụ\ Quản
lý kho\ Số dư ban đầu VTHH đích danh, Nhấn đúp chuột vào mã VTHH
để nhập số chứng từ tồn, số lượng, đơn giá. Chức năng này được trình
bày chi tiết trong phần IV. Menu Nghiệp vụ\3.Quản lý kho\3.9 Nhập số
dư ban đầu cho VTHH đích danh
􀀛 Nhập số dư tài khoản cho nhóm Thuế
– Chọn là Thuế trong phần nhóm tài khoản
– Chọn từng loại thuế bao gồm: Thuế phải nộp đầu kỳ, Được khấu trừ
đầu vào, Miễn giảm thuế đầu kỳ, Hoàn lại thuế đầu kỳ
– Nhập số tiền cho từng khoản thuế.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
38
– Nhấn nút <<Cất giữ>> để cất giữ thông tin đã nhập và thao tác với
các loại thuế khác tương tự.
􀀛 Nhập số dư tài khoản cho nhóm tài khoản khác
– Chọn là Tài khoản khác trong phần nhóm tài khoản
– Chọn loại tiền trong phần Loại tiền.
– Nhập số tiền cho từng tài khoản.
– Nhấn nút <<Cất giữ>> để cất giữ thông tin đã nhập.
2. Hệ thống tài khoản
Chức năng
Phần mềm đã thiết lập sẵn hai hệ thống tài khoản chuẩn theo quy định
của Bộ Tài chính tuy nhiên người sử dụng có thể khai báo thêm, sửa đổi,
xoá ... cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị, hệ thống tài khoản
này sẽ được sử dụng trong các bút toán hạch toán phát sinh.
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới một tài khoản
– Nhấn nút “Thêm” để nhập tài khoản mới xuất hiện hộp hội thoại gồm
2 trang:
Trang 1: Thông tin chung - Cho phép nhập thông tin chung liên quan về
tài khoản cần thêm mới.
Menu Soạn thảo
39
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Số hiệu tài khoản Số hiệu của tài khoản cần khai báo
Là tiết khoản của Số hiệu tài khoản tổng hợp của tài khoản chi
tiết cần khai báo .VD Tài khoản 111 - Tiền mặt
là tài khoản tổng hợp của tài khoản 1111 - Tiền
Việt Nam
Tên tài khoản Tên của tài khoản cần khai báo bằng tiếng Việt
Tên tiếng Anh Tên của tài khoản cần khai báo bằng tiếng Anh
Thuộc nhóm Xác định tài khoản cần khai báo thuộc nhóm
nào. Danh sách nhóm tài khoản do phần mềm
thiết lập sẵn
Loại tiền Loại tiền sử dụng cho tài khoản cần khai báo
Chỉ theo dõi trên sổ
tổng hợp
Đánh dấu vào mục này để xác định tài khoản
đang khai báo chỉ theo dõi trên sổ tổng hợp:
Được áp dụng với các tài khoản 131, 331,
154…Chẳng hạn với các tài khoản phải thu,
phải trả người sử dụng không cần theo dõi chi
tiết đến từng khách hàng, nhà cung cấp thì
đánh dấu vào mục này
Ngừng theo dõi Xác nhận việc theo dõi hoặc không theo dõi tài
khoản đang hiển thị
Đồng ý Cất giữ các thông tin đã khai báo
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
40
Huỷ bỏ Không cất giữ các thông tin đã khai báo
Trang 2: Chỉ tiêu báo cáo - Cho phép nhập thông tin liên quan đến các
chỉ tiêu trên báo cáo tài chính của tài khoản này.
– Nhập các thông tin chi tiết về tài khoản thêm mới trong phần Thông
tin chung
– Xác định các chỉ tiêu trên báo cáo liên quan đến tài khoản đang khai
báo trong trang Chỉ tiêu báo cáo.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin tài khoản
– Chọn tài khoản cần sửa trong Danh sách tài khoản.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi (không sửa được số hiệu tài khoản).
– Nhấn nút <<Đồng ý>>.
Nếu muốn ngừng theo dõi tài khoản nào thì chọn đến tài khoản đó và
đánh dấu vào phần Ngừng sử dụng
􀀛 Xoá tài khoản
– Chọn tài khoản cần xoá trong danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes >>
Chỉ xoá được tài khoản chi tiết và các tài khoản chưa có phát sinh trong
Menu Soạn thảo
41
các chứng từ hoặc khai báo liên quan
􀀛 In danh sách tài khoản
– In danh sách tài khoản đã khai báo bằng nút “In” trên hộp hội thoại.
Phần mềm thiết lập sẵn hai hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán doanh
nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006 - QĐ/BTC ngày 20/03/2006
của Bộ trưởng Bộ Tài Chính và chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ
theo quyết định 144/2001/QĐ/BTC ngày 21/12/2001. Việc lựa chọn hệ
thống tài khoản áp dụng cho đơn vị được thực hiện trong thao tác tạo tệp
dữ liệu.
3. Khách hàng
Chức năng
Cho phép khai báo danh sách khách hàng của công ty, công việc khai báo
này nhằm theo dõi công nợ chi tiết đến từng khách hàng.
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới khách hàng
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại xuất hiện hộp hội thoại Khách
hàng. Hộp hội thoại này gồm 02 trang.
Trang 1: Thông tin chung - Nhập các thông tin chung về khách hàng cần
khai báo như: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ ....
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
42
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã Mã quy định cho khách hàng
Công ty Tên khách hàng
Chức danh Xác định chức danh của người liên lạc phía
khách hàng
Họ Họ người liên lạc phía khách hàng
Tên đệm Tên đệm của người liên lạc phía khách hàng
Tên Tên của người liên lạc phía khách hàng
Người liên lạc Tên đầy đủ của người liên lạc phía khách
hàng
Địa chỉ Địa chỉ liên lạc của khách hàng. Phần này
nếu được khai báo sẽ hiển thị tại dòng địa
chỉ khi lập các chứng từ kế toán liên quan
đến khách hàng
Số điện thoại Số điện thoại liên lạc của khách hàng
Khách hàng tiềm năng Xác định khách hàng đang khai báo có phải
khách hàng tiềm năng
Ngừng theo dõi Ngừng theo dõi khách hàng đang hiển thị
Trang 2: Bán hàng - Nhập các thông tin liên quan đến việc giao dịch bán
hàng giữa đơn vị với khách hàng đang khai báo
Menu Soạn thảo
43
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã số thuế Mã số thuế của khách hàng. Phần này nếu được khai
báo sẽ hiển thị tại mục mã số thuế khi lập các chứng
từ liên quan đến khách hàng
Tài khoản Mã số tài khoản của khách hàng tại Ngân hàng
Mở tại Tên ngân hàng khách hàng mở tài khoản
Loại tiền Tên loại tiền giao dịch đối với khách hàng
Điều khoản Lựa chọn điều khoản thanh toán đối với khách hàng.
Các điều khoản này đã được khai báo trong phần Hệ
thống\ Điều khoản thanh toán.
Nợ tối đa Số tiền tối đa khách hàng được nợ
TK doanh thu Số hiệu tài khoản doanh thu
Loại đơn vị Xác định loại khách hàng của đơn vị đang khai báo.
Danh mục loại khách hàng được thiết lập trong phần
Loại khách hàng
Nhóm Xác định nhóm khách hàng của đơn vị đang khai
báo. Danh mục nhóm khách hàng được thiết lập
trong phần Nhóm khách hàng.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
44
Phương thức
Vận chuyển
Lựa chọn phương thức vận chuyển hàng hoá. Các
phương thức này đã được thiết lập trong phần
Phương thức vận chuyển
Miễn thuế Xác định việc miễn thuế cho khách hàng
Ngày tính lãi nợ
gần nhất
Hiển thị ngày tính lãi nợ gần nhất, ngày này là ngày
tính lãi gần nhất trong phần tính lãi nợ
Đồng ý Cất giữ các thông tin đã nhập
Hủy bỏ Không cất giữ các thông tin đã nhập
– Chọn trang Thông tin chung.
– Nhập mã, tên công ty và nhập các thông tin chung khác (Nếu có).
– Chọn trang Bán hàng.
– Nhập các thông tin chi tiết trên trang Bán hàng.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin khách hàng
– Chọn khách hàng cần sửa thông tin trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi (không sửa được mã khách hàng).
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá khách hàng
– Chọn khách hàng cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Không xoá được khách hàng khi khách hàng này đã được sử dụng trong
các giao dịch phát sinh hoặc các khai báo liên quan.
4. Nhà cung cấp
Menu Soạn thảo
45
Chức năng
Cho phép khai báo danh sách nhà cung cấp của công ty, việc khai báo
này nhằm quản lý công nợ chi tiết đến từng nhà cung cấp
Cách thao tác
Thông tin chi tiết và cách thao tác trong phần này tương tự phần Khách
hàng.
5. Vật tư - hàng hoá - dịch vụ
Chức năng
Khai báo danh sách vật tư, hàng hoá, dịch vụ được sử dụng trong các
giao dịch mua bán, nhập xuất kho của đơn vị.
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới vật tư hàng hoá
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
46
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã Mã quy định cho vật tư - hàng hoá - dịch vụ
Tên Tên vật tư - hàng hoá - dịch vụ
Loại Loại của vật tư hàng hoá bao gồm: Mục liên
quan đến kho, dịch vụ, chiết khấu, lắp ráp...
Danh mục loại vật tư hàng hóa đã được thiết lập
sẵn trong chương trình
Nhóm Nhóm vật tư - hàng hoá - dịch vụ. Danh mục
nhóm vật tư - hàng hóa - dịch vụ được thiết lập
trong phần Nhóm vật tư hàng hóa
Đơn vị Đơn vị tính của vật tư - hàng hoá - dịch vụ
Loại tiền Loại tiền sử dụng khi thanh toán cho vật tư -
hàng hoá - dịch vụ
Loại thuế suất Loại thuế áp dụng cho vật tư - hàng hoá - dịch
vụ
Diễn giải khi mua Diễn giải khi nhập kho vật tư - hàng hoá - dịch
vụ. Phần này nếu được khai báo sẽ hiển thị tại
dòng diễn giải khi lập hóa đơn mua hàng liên
quan đến vật tư - hàng hóa – dịch vụ này
Menu Soạn thảo
47
Giá mua hiện tại Giá mua vật tư – hàng hoá - dịch vụ hiện tại.
Phần này nếu được khai báo sẽ hiện thị tại cột
đơn giá khi lập hóa đơn mua hàng liên quan đến
vật tư – hàng hóa – dịch vụ này
TK giá vốn/ chi phí Số hiệu tài khoản phản ánh tài khoản giá vốn/
chi phí khi xuất vật tư hàng hóa.
Nhà cung cấp Nhà cung cấp vật tư - hàng hoá - dịch vụ
Diễn giải khi bán Diễn giải khi xuất bán vật tư - hàng hoá - dịch
vụ. Phần này nếu được khai báo sẽ hiển thị tại
dòng diễn giải khi lập hóa đơn bán hàng liên
quan đến vật tư - hàng hóa – dịch vụ này
Giá bán hiện tại Giá bán vật tư - hàng hoá - dịch vụ hiện tại.
Phần này được khai báo làm căn cứ xây dựng
giá bán trong phần Tính giá bán
TK doanh thu Số hiệu tài khoản phản ánh doanh thu
Cách tính giá Phương pháp xác định trị giá vốn thực tế của vật
tư, hàng hóa xuất kho
SL đặt mua Số lượng vật tư hàng hoá đặt mua
SL tối thiểu Số lượng tối thiểu phải dự trữ của vật tư,hàng
hóa
SL tồn Số lượng tồn kho của vật tư - hàng hóa hiện tại.
Chương trình tự động tính toán và hiển thị số
lượng tồn kho của vật tư hàng hóa căn cứ trên
các chứng từ nhập, xuất và điều chỉnh vật tư,
hàng hóa.
Danh mục lắp ráp Danh sách các linh kiện cấu thành thành phẩm
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
48
lắp ráp
Ngừng theo dõi Xác định việc theo dõi hoặc ngừng theo dõi vật
tư hàng hoá đang hiển thị
Đồng ý Cất giữ thông tin đã nhập
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin đã nhập
– Nhập Mã, tên vật tư, hàng hoá, dịch vụ.
– Chọn loại của vật tư, hàng hoá, dịch vụ bao gồm: Mục liên quan đến
kho, Mục không liên quan đến kho, Chỉ là diễn giải, Dịch vụ, Chiết
khấu, Lắp ráp, Hoạt động, Tính phí.
– Nhập các thông tin chi tiết khác về vật tư, hàng hoá, dịch vụ.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã nhập.
Nếu khai báo một thành phẩm được lắp ráp từ các linh kiện rời phải chọn
phần Loại là Lắp ráp và phải nhập danh mục các linh kiện lắp ráp tạo
thành thành phẩm trong trang Danh mục lắp ráp
􀀛 Sửa thông tin vật tư hàng hoá
– Chọn vật tư, hàng hoá, dịch vụ cần sửa trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi (không cho phép sửa mã, loại và
cách tính giá).
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá vật tư hàng hoá
– Chọn vật tư, hàng hoá, dịch vụ cần xoá trong danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Chỉ xoá được các vật tư, hàng hoá, dịch vụ khi chưa có phát sinh trong
Menu Soạn thảo
49
các giao dịch hoặc các khai báo liên quan.
􀀛 In danh sách vật tư hàng hoá
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách vật tư, hàng hoá,
dịch vụ đã khai báo.
6. Nhân viên
Chức năng
Cho phép khai báo danh sách toàn bộ nhân viên trong cơ quan. Các nhân
viên này sẽ được sử dụng trong phần người nộp, nhận tiền trên phiếu thu,
chi…, và phục vụ cho việc theo dõi tạm ứng, tính lương...
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới nhân viên
– Nhấn nút “Thêm” để nhập thông tin về nhân viên mới, xuất hiện hộp
hội thoại gồm 3 trang.
Trang 1: Thông tin chung - Cho phép nhập các thông tin chung về nhân
viên cần khai báo như: Họ tên, địa chỉ, giới tính ....
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
50
Thông tin chính trên hộp hội thoại
Mã nhân viên Mã quy định cho nhân viên cần khai báo.
Chức danh Chức danh của nhân viên cần khai báo
Họ tên Họ tên của nhân viên cần khai báo
Giới tính Giới tính của nhân viên cần khai báo
Địa chỉ Địa chỉ của nhân viên cần khai báo
Nhân viên bán hàng Xác nhận là Nhân viên bán hàng. Việc khai
báo này nhằm mục đích có được các báo cáo
liên quan đến nhân viên bán hàng trong phân
hệ bán hàng như: Tổng hợp bán hàng theo
nhân viên, Tổng hợp bán hàng theo nhân viên
và mặt hàng…
Hưởng thuế người
nước ngoài
Xác nhận được hưởng thuế người nước ngoài
Trang 2: Thông tin về lương - Cho phép nhập các thông tin về tiền lương
của nhân viên khai báo như: Lương cơ bản, phụ cấp lương,...
Menu Soạn thảo
51
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã nhóm Chọn nhóm lương: Danh sách các
nhóm lương được khai báo trong
phần Nhóm lương
Hệ số lương cơ bản Nhập hệ số lương cơ bản để chương
trình tự động tính lương cơ bản
Mức lương cơ bản Chương trình tự động tính khi nhập
hệ số lương
Hệ số phụ cấp Nhập hệ số phụ cấp lương
Phụ cấp Chương trình sẽ tự động tính khi
nhập hệ số phụ cấp
Tự động sinh các khoản lương Thực hiện sinh các khoản lương nhân
viên được hưởng. Danh sách các
khoản lương được thiết lập trong
phần Khoản lương. Trong phần này
người sử dụng có thể thêm hoặc bớt
các khoản lương nhân viên được
hưởng
Ngừng theo dõi Xác nhận ngừng theo dõi nhân viên
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
52
Đồng ý Cất giữ các thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ các thông tin đã khai
báo
– Nhập mã, tên và các thông tin chung về nhân viên trong trang Thông
tin chung
– Chọn trang Thông tin về lương nhập các thông tin: Hệ số lương, hệ số
phụ cấp,…
– Nhấn nút <<Tự động sinh các khoản lương>>.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin nhân viên
– Chọn nhân viên cần sửa trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi (không sửa được mã nhân viên).
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá nhân viên
– Chọn nhân viên cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Chỉ xoá được nhân viên khi chưa có phát sinh trong các chứng từ hoặc
khai báo liên quan.
􀀛 In danh sách nhân viên
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách nhân viên đã khai
báo.
Trang Thông tin khác dùng để chèn ảnh của nhân viên (Nếu có)
Trường hợp người sử dụng không dùng phần Tiền lương của phần mềm
Menu Soạn thảo
53
MISA-SME phiên bản 7.9 thì không cần quan tâm đến các thông tin trong
phần Thông tin về lương khi khai báo cán bộ
7. Phòng ban
Chức năng
Khai báo danh sách phòng ban. Các phòng ban khai báo trong phần này
sẽ được sử dụng để quản lý lương, TSCĐ...
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới phòng ban
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại để nhập phòng ban mới.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã Mã quy định cho phòng ban
Tên Tên phòng ban
Ghi chú Chú ý về phòng ban (nếu có)
Ngừng theo dõi Đánh dấu vào mục này để xác định việc ngừng theo
dõi phòng ban đang hiển thị
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
54
– Nhập mã, tên phòng ban
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin
􀀛 Sửa thông tin phòng ban
– Chọn phòng ban cần sửa trong Danh sách phòng ban.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi (không sửa được mã phòng ban).
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá phòng ban
– Chọn phòng ban cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Chỉ xoá được các phòng ban khi phòng ban đó chưa có phát sinh trong
các chứng từ hoặc khai báo liên quan
􀀛 In danh sách phòng ban
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách phòng ban đã khai
báo.
8. Công việc
Chức năng
Cho phép hiển thị danh mục công việc để người sử dụng có thể cập nhật
danh sách này. Công việc là một hoạt động sản xuất kinh doanh cần tập
hợp chi phí, Ví dụ: một đơn đặt hàng, một công trình xây dựng, một loại
sản phẩm...
Menu Soạn thảo
55
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới một danh mục công việc
– Nhấn nút “Thêm” để nhập công việc mới xuất hiện hộp hội thoại
gồm 2 trang
Trang 1: Thông tin chung - Nhập các thông tin chung về công việc đang
khai báo.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã Mã quy định cho công việc
Tên công việc Tên công việc cần khai báo
Chi tiết theo giai đoạn Xác định công việc này có theo dõi chi tiết theo
giai đoạn không
Thông tin chung Thông tin chung về công việc như: Người theo
dõi công việc, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc...
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
56
Dự toán Các số liệu dự toán về công việc như: Chi phí,
doanh thu...
Ngừng theo dõi Đánh dấu vào mục này để xác định việc ngừng
theo dõi công việc đang hiển thị
Đồng ý Cất giữ công việc đang khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ công việc đang khai báo
Trang 2: Dự toán - Trang này để khai báo công việc cần theo dõi chi tiết
theo giai đoạn và khoản mục chi phí thì người sử dụng phải tiến hành
khai báo chi tiết bằng cách đánh dấu vào mục chi tiết theo giai đoạn
– Nhập Mã, tên công việc.
– Nhập các thông tin chi tiết khác trên trang Thông tin chung.
– Chọn trang Dự toán, đánh dấu mục Chi tiết theo giai đoạn và chọn
các thông tin chi tiết trên trang này.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Cách sửa thông tin về công việc
– Chọn công việc cần sửa trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin thay đổi về công việc (Không sửa được mã công
việc).
Menu Soạn thảo
57
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá công việc đã khai báo
– Chọn công việc đã khai báo trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Chỉ xoá được công việc khi công việc này chưa phát sinh trong các chứng
từ và khai báo liên quan.
9. Mã thống kê
Chức năng
Cho phép khai báo các mã thống kê dùng để liệt kê chứng từ theo một mã
nghiệp vụ nhất định. Ví dụ: Thống kê tiền điện thoại, tiền nước,…
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới mã thống kê
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
58
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã thống kê Mã quy định cho nghiệp vụ cần thống kê
Diễn giải Tên của nghiệp vụ cần thống kê
Ghi chú Ghi chú về nghiệp vụ thống kê
Ngừng theo dõi Đánh dấu vào mục này để xác định ngừng theo
dõi nghiệp vụ thống kê hiển thị
Đồng ý Cất giữ thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin đang khai báo
– Nhập các thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
– Nhấn <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã nhập.
􀀛 Cách sửa mã thống kê
– Chọn mã thống kê cần sửa trong trang danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin thay đổi về mã thống kê.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá mã thống kê đã khai báo
– Chọn mã thống kê đã khai báo trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
􀀛 In danh sách mã thống kê đã khai báo
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
10. Thiết lập báo cáo tài chính
Chức năng
Phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9 có tính mở cao cho phép người sử
dụng, thêm, sửa, thiết lập công thức cho mỗi chỉ tiêu lấy lên báo cáo tài
Menu Soạn thảo
59
chính phù hợp với hệ thống tài khoản theo yêu cầu sử dụng của mỗi đơn
vị. Các báo cáo tài chính có thể thay đổi được công thức gồm: Bảng cân
đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển
tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, tờ khai chi tiết thuế thu nhập doanh
nghiệp.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Chọn báo cáo tài
chính
Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh,
thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo lưu chuyển
tiền tệ…
Lấy giá trị mặc
định
Cho phép NSD lấy lại giá trị mặc định của
chương trình đã thiết lập.
Tìm kiếm Thực hiện thao tác tìm kiếm
Xoá Thực hiện thao tác xoá chứng từ
Cất giữ Cất giữ thông tin đã khai báo
Kết thúc Đóng hộp thoại
Cách thao tác
Thiết lập công thức Bảng cân đối kế toán
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
60
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã Là quy ước của các chỉ tiêu trên bảng cân đối kế
toán
Mã lên báo cáo Mã số của các chỉ tiêu trên bảng cân đôi kế toán
Tên chỉ tiêu Tên chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán
Tên tiếng anh Tên chỉ tiêu trên bảng cân đối bằng tiếng anh
Chi tiết Thể hiện mã lên bảng cân đối mã nào là mã tổng
hợp mã nào là tiết khoản con. VD mã 111-Tiền là
mã tổng hợp được lấy dữ liệu từ 111, 112, 113 thì
chỉ mã tiền mặt, tiền gửi, tiền đang chuyển mới
tích vào ô chi tiết.
Mã chỉ tiêu tổng
hợp
Thể hiện chỉ tiêu đó được cộng lên mã tổng hợp
nào trên bảng cân đối, Ví dụ chỉ tiêu “Tiền và các
khoản tương đương tiền” số liệu được cộng lên chỉ
tiêu tổng hợp “ Tài sản ngắn hạn”
In Hiện thị chỉ tiêu đó khi in bảng cân đối kế toán
Bậc Là quy ước phân biệt đâu là chỉ tiêu tổng hợp đâu
là chỉ tiêu chi tiết. Bậc của chỉ tiêu tổng hợp luôn
luôn lớn hơn bậc của chỉ tiêu chi tiết. Ví dụ chỉ
tiêu “Tiền” bậc là 1 thì chỉ tiêu còn là Tiền mặt,
Menu Soạn thảo
61
Tiền gửi… bậc phải là 0
Nhóm Thể hiện chỉ tiêu đó thuộc nhóm Tài sản, nguồn
vốn hay chỉ tiêu ngoài bảng
Dấu lên chỉ tiêu
tổng hợp
Quy ước số 1 là cộng lên chỉ tiêu tổng hợp, -1 là
trừ đi trên chỉ tiêu tổng hợp
Dùng công thức Đánh dấu vào mục này để xác định là dùng công
thức và ngược lại
Công thức Là nơi thiết lập công thức lấy lên báo cáo. Ví dụ
chỉ tiêu “Tiền mặt” công thức = SODU,111,1 (dư
nợ TK 111); chỉ tiêu “Quỹ khen thưởng, phúc lợi”
công thức =SODU,431,2 (dư có TK 431); các chỉ
tiêu công nợ công thức = PHAITHU,131,1( PS bên
nợ báo cáo tổng hợp công nợ phải thu) hoặc =
TRATRUOC,331,1 (PS nợ trên báo cáo tổng hợp
công nợ phải trả)…
Mã thuyết minh Thể hiện chỉ tiêu đó trên Thuyết minh báo cáo tài
chính
Dấu lên báo cáo Thể hiện chỉ tiêu chi tiết được cộng hay trừ đi trên
chỉ tiêu tổng hợp.
Thiết lập công thức Các báo cáo tài chính khác (báo cáo kết
quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ…) thao tác tương
tự như thiết lập công thức bảng cân đối kế toán.
11. Nhập khẩu danh mục từ Excel
Chức năng
Cho phép nhập khẩu được các loại danh mục từ file Excel. Để thực hiện
được chức năng nhập khẩu người sử dụng phải chỉnh sửa file excel theo
mẫu chuẩn được xây dựng của chương trình.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
62
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Loại danh mục Loại danh mục cần nhập khẩu
Lấy mẫu chuẩn Để nhập khẩu được từ Excel vào chương trình thì
NSD phải thiết lập mẫu theo quy định hoặc nhấn
vào ô “Lấy mẫu chuẩn” để có mẫu đúng theo quy
định
Lấy dữ liệu Chọn đường đẫn đến file Excel cần nhập khẩu
danh mục
Nhập khẩu Thực hiện nhập khẩu danh mục
Kết quả Xem kết quả các danh mục không nhập khẩu
được
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin đang khai báo
Cách thao tác
– Chọn loại danh mục cần nhập khẩu nhấn <<Loại danh mục>>
– Lấy mẫu chuẩn của chương trình nhấn <<Lấy mẫu chuẩn>>
– Lấy dữ liệu cần nhập khẩu trong <<Lấy dữ liệu>>
– Thực hiện nhập khẩu dữ liệu trong <<Nhập khẩu>>
Menu Soạn thảo
63
– Xem kết quả các danh mục không nhập khẩu được nhấn <<Kết quả>>
– Bỏ thực hiện việc nhập khẩu nhấn <<Huỷ bỏ>>
12. Mẫu chứng từ
Chức năng
Phần mềm cho phép người sử dụng tự định nghĩa, sửa đổi các mẫu chứng
từ kế toán được sử dụng cho đơn vị như mẫu hoá đơn, mẫu phiếu thu,
phiếu chi, .... và cho phép thay đổi sự hiển thị số cột (thêm hoặc bớt) trên
giao diện nhập chứng từ khi nhập số liệu cho các chứng từ kế toán…
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Loại chứng từ Bao gồm: Hoá đơn bán hàng/Hoá đơn mua hàng/Báo
giá...
Tên mẫu Bao gồm: Tiêu chuẩn/ Đơn giản/ Chuyên nghiệp...
Cách thao tác
􀀛 Cách thêm mới mẫu chứng từ
– Nhấn nút <<Thêm>> trên hộp hội thoại.
– Chọn loại chứng từ cần thêm mới trong danh sách và nhấn nút
<<Đồng ý>>.
– Nhập tên mẫu chứng từ cần thêm mới trong phần Tên mẫu.
– Lựa chọn các thông tin cần hiển thị trên từng trang màn hình.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để sinh ra mẫu chứng từ mới.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
64
􀀛 Cách sửa mẫu chứng từ
– Chọn loại mẫu cần sửa trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa các thông tin cần hiển thị trên mẫu chứng từ.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa.
􀀛 Cách xoá mẫu chứng từ
– Chọn mẫu cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Không xoá được các mẫu chứng từ có tên mẫu là Tiêu chuẩn
13. Viết thư
Chức năng
Cho phép viết thư đòi nợ gửi khách hàng đối với các khách hàng có
khoản nợ quá hạn chưa thanh toán, thư cảm ơn khách hàng đã hợp tác
trong quan hệ mua bán hàng hoá, thư cho nhà cung cấp về việc thanh
toán, thư cho nhân viên ... Ngoài ra người sử dụng có thể tạo mẫu thư
mới hoặc thay đổi một mẫu thư có sẵn trong hệ thống.
Cách thao tác
􀀛 Trường hợp viết thư thông báo công nợ gửi khách hàng
Menu Soạn thảo
65
– Chọn hình thức viết thư thông báo công nợ bằng cách đánh dấu vào
mục Viết thư thông báo công nợ khách hàng và nhấn nút <<Tiếp
tục>>.
– Chọn khoảng thời gian khách hàng nợ cần gửi thư thông báo công nợ,
nhấn nút <<Tiếp tục>>.
– Chọn khách hàng cần gửi thư trong danh sách gửi thư, nhấn nút
<<Tiếp tục>>.
– Chọn mẫu thư trong danh sách mẫu thư, nhấn nút <<Tiếp tục>>.
– Nhập tên và chức vụ của người ký thư, nhấn nút <<Tạo thư>> phần
mềm MISA-SME phiên bản 7.9 sẽ tự động mở thư bằng phần mềm
Microsoft Word, người sử dụng có thể chỉnh sửa và in ấn thư.
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại.
􀀛 Trường hợp viết các loại thư khác
– Chọn mục Viết các loại thư khác và nhấn nút <<Tiếp tục>>.
– Chọn đối tượng cần gửi thư trong danh sách: Khách hàng, Nhà cung
cấp hoặc Nhân viên và nhấn nút <<Tiếp tục>>.
– Chọn danh sách cần gửi thư trong phần Danh sách gửi thư, có thể
nhấn nút <<Chọn tất>> để đánh dấu toàn bộ danh sách.
– Nhấn nút <<Tiếp tục>> và thực hiện các thao tác tiếp theo tương tự
phần viết thư thông báo công nợ.
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại.
􀀛 Thao tác Soạn thư mới, sửa hoặc loại bỏ thư đã có
♦ Tạo mẫu thư mới
– Chọn mục Quản lý các mẫu thư tín, nhấn nút <<Tiếp tục>>.
– Chọn mục Tạo mới một mẫu, nhấn nút <<Tiếp tục>>.
– Chọn đối tượng nhận thư: Thông báo công nợ, Khách hàng, Nhà cung
cấp hoặc Nhân viên.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
66
– Nhập tên mẫu mới trong phần Tên mẫu.
– Nhấn nút <<Soạn thư>> trên hộp hội thoại MISA-SME phiên bản
7.9 sẽ mở Microsoft Word để soạn thư, các thao tác tiếp theo sử dụng
như trong Microsoft Word
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại.
♦ Sửa đổi hoặc loại bỏ mẫu cũ
– Chọn mục Quản lý các mẫu thư tín, nhấn nút <<Tiếp tục>>.
– Chọn mục Thay đổi mẫu có sẵn, nhấn <<Tiếp tục>>.
– Chọn đối tượng nhận thư: Thông báo công nợ, Khách hàng, Nhà cung
cấp hoặc Nhân viên.
– Chọn mẫu thư của đối tượng tương ứng.
– Muốn sửa lại mẫu thư có sẵn nhấn nút <<Soạn thư>> trên hộp hội
thoại MISA-SME phiên bản 7.9 sẽ mở Microsoft Word để soạn thư,
các thao tác tiếp theo sử dụng như trong Microsoft Word
– Muốn loại bỏ mẫu thư có sẵn nhấn nút <<Xoá mẫu>>.
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại.
14. Tìm kiếm
Cho phép tìm kiếm nhanh các thông tin đã nhập. Các điều kiện dùng để
tìm kiếm bao gồm: Số chứng từ, Ngày, TK Nợ, TK Có, Loại chứng từ,
Số tiền, Quy đổi, Loại tiền, Diễn giải, Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân
viên, Công việc, Giai đoạn, Chi phí, Hợp đồng...
Menu Soạn thảo
67
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Biểu thức tìm Các điều kiện dùng để tìm kiếm
Từ ngày, Đến ngày Tìm kiếm trong khoảng thời gian
Điều kiện đã chọn Liệt kê các điều kiện đã chọn để tìm kiếm.
Tìm Thực hiện thao tác tìm kiếm
Bỏ điều kiện Xác định bỏ điều kiện tìm kiếm nào
Bỏ tất Bỏ tất các điều kiện tìm kiếm đã chọn
Số bản ghi tìm thấy Số bản ghi tìm thấy theo điều kiện đã chọn
Xem chứng từ Hiển thị thông tin đã tìm kiếm được
In In danh sách các chứng từ tìm thấy
Trợ giúp Hiện trợ giúp thao tác với hộp hội thoại
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Chọn các điều kiện cần tìm kiếm.
– Nhập giá trị cho các điều kiện tìm kiếm đã chọn
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
68
– Nhấn nút <<Tìm>> xuất hiện các chứng từ tìm được theo điều kiện,
muốn hiển thị chứng từ nào, chọn chứng từ cần hiển thị và nhấn nút
<<Xem chứng từ>>.
– In danh sách các chứng từ tìm được bằng nút <<In>>.
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại.
Menu Hệ thống
69
III. MENU HỆ THỐNG
Menu hệ thống bao gồm các chức năng về hệ thống như: Thiết lập ngày
hạch toán, thực hiện Ghi sổ/ Bỏ ghi sổ theo lô, thay đổi mật khẩu, thiết
lập và phân quyền sử dụng cho từng nhóm người sử dụng phần mềm,
thiết lập các tuỳ chọn khi sử dụng phần mềm...
1. Ngày hạch toán
Cho phép khai báo ngày hạch toán hiện thời. Phần mềm sẽ lấy ngày được
thiết lập trong phần này làm ngày ngầm định khi nhập chứng từ.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ngày hạch toán Xác định ngày, tháng, năm hạch toán
Đồng ý Chấp nhận ngày hạch toán đã nhập
Huỷ bỏ Không chấp nhận ngày hạch toán đã nhập
Cách thao tác
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
70
– Nhập vào ngày hạch toán.
– Nhấn nút <<Đồng ý>>.
2. Ghi sổ/Bỏ ghi sổ theo lô
Chức năng.
Ghi sổ là thao tác xác định chứng từ nhập vào hệ thống đã hoàn thành và
được hạch toán vào các báo cáo, sổ sách liên quan. Bỏ ghi sổ là thao tác
ngược với ghi sổ. Người sử dụng có thể ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ từng chứng
từ kế toán bằng nút Ghi sổ/Bỏ ghi trên giao diện nhập chứng từ. Với
nhiều chứng từ cần ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ một lúc dùng chức năng Ghi
sổ/Bỏ ghi sổ theo lô.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Khoảng thời gian Chọn khoảng thời gian cần ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ
Từ ... Đến Nhập khoảng thời gian cần ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ
khi kỳ báo cáo chọn là Tự chọn
Phân hệ Danh sách các phân hệ của phần mềm MISASME7.1
Tình trạng Thông báo trạng thái sau khi thực hiện ghi sổ hoặc
bỏ ghi sổ các phân hệ đã chọn
Chọn tất Đánh dấu tất cả các phân hệ
Bỏ chọn Bỏ đánh dấu tất cả các phân hệ đang chọn
Ghi sổ/ Bỏ ghi sổ Thực hiện thao tác ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ
Menu Hệ thống
71
Kết quả Hiện kết quả thực hiện ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ
Trợ giúp Hiển thị trợ giúp thao tác trên hộp hội thoại
Kết thúc Kết thúc và đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Chọn thời gian cần ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ.
– Đánh dấu phân hệ cần ghi sổ hoặc bỏ ghi sổ.
– Nhấn nút <<Ghi sổ>> hoặc <<Bỏ ghi sổ>>
– Nhấn nút <<Kết quả>> để kiểm tra thao tác ghi sổ/bỏ ghi sổ
Muốn đánh dấu tất cả các phân hệ nhấn nút <<Chọn tất>>, ngược lại bỏ
đánh dấu tất cả các phân hệ nhấn nút <<Bỏ tất>>.
3. Thay đổi mật khẩu
Chức năng
Cho phép người sử dụng thay đổi mật khẩu khi không muốn sử dụng mật
khẩu cũ.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên Tên người sử dụng
Mật khẩu cũ Nhập mật khẩu cũ (mật khẩu đang sử dụng)
Mật khẩu mới Nhập mật khẩu mới
Xác nhận Nhập lại mật khẩu mới
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
72
Đồng ý Đồng ý thao tác thay đổi mật khẩu
Huỷ bỏ Huỷ bỏ thao tác thay đổi mật khẩu
Cách thao tác
– Nhập tên người sử dụng vào phần Tên.
– Nhập mật khẩu cũ của người sử dụng vào phần Mật khẩu cũ.
– Nhập mật khẩu mới vào phần Mật khẩu mới.
– Nhập lại mật khẩu mới vào phần Xác nhận.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ mật khẩu đã nhập.
Khi đặt mật khẩu cần phải chú ý mật khẩu có phân biệt chữ hoa và chữ
thường.
4. Người dùng
Chức năng
Cho phép khai báo danh sách tên, mật khẩu của từng người sử dụng phần
mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9.
􀀛 Thêm người dùng
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
Menu Hệ thống
73
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên Tên người sử dụng
Diễn giải Chi tiết về người sử dụng
Nhóm Xác định nhóm cho người sử dụng
Mật khẩu Mật khẩu của người sử dụng
Xác nhận Xác nhận lại mật khẩu của người sử dụng
Đồng ý Cất giữ thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin đã khai báo
– Nhập tên người sử dụng trong phần Tên.
– Nhập diễn giải về người sử dụng trong phần Diễn giải
– Chọn nhóm chứa người sử dụng đang khai báo trong phần Nhóm.
(Nhóm này được khai báo trong phần Nhóm người dùng)
– Nhập mật khẩu của người sử dụng vào dòng Mật khẩu.
– Nhập lại mật khẩu của người sử dụng vào dòng Xác nhận
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã khai báo.
􀀛 Sửa thông tin người dùng
– Chọn người dùng trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa các thông tin cần sửa đổi.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
74
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa đổi.
􀀛 Xoá người dùng đã khai báo
– Chọn người dùng cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
􀀛 In danh sách người dùng
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
5. Nhóm người dùng
Chức năng
Khai báo nhóm người sử dụng có cùng quyền hạn như nhau. Việc phân
nhóm tuỳ thuộc vào yêu cầu quản lý của đơn vị. Thông thường việc phân
nhóm này được phân theo các bộ phận kế toán như: Kế toán bán hàng, kế
toán tiền mặt, kế toán quản lý kho,...
􀀛 Thêm nhóm người dùng
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
Màn hình này bao gồm 3 trang:
Trang 1- Phân hệ: Cho phép xác định nhóm người đang khai báo được sử
dụng phân hệ nào trong phần mềm.
Menu Hệ thống
75
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên nhóm Tên nhóm người sử dụng
Diễn giải Diễn giải về nhóm người sử dụng
Phân hệ Hiển thị danh sách các phân hệ của phần mềm
Sử dụng Xác định chức năng nhóm người khai báo được sử
dụng
Trợ giúp Hiển thị trợ giúp thao tác với hộp hội thoại
Trang 2 - Chức năng: Xác định chức năng nhóm người đang khai báo
được sử dụng.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
76
Chức năng Hiển thị các chức năng trong từng menu
Mở rộng Mở đến chi tiết các chức năng trong từng phân hệ
Thu gọn Chỉ hiển thị đến các phân hệ
Trang 3 - Thao tác: Xác định thao tác nhóm người khai báo được sử
dụng. Các thao tác bao gồm: Thêm mới, Sửa, Xoá, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ, In.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Quản trị hệ
thống
Xác định nhóm người đang khai báo có phải là nhóm
quản trị hệ thống không?
Thêm mới Cho phép/không cho phép thực hiện thao tác Thêm mới
Sửa đổi Cho phép/không cho phép thực hiện thao tác Sửa đổi
Xoá Cho phép/không cho phép thực hiện thao tác Xoá
Ghi sổ Cho phép/ không cho phép thực hiện thao tác Ghi sổ
Bỏ ghi sổ Cho phép/ không cho phép thực hiện thao tác Bỏ ghi sổ
In ấn Cho phép/ không cho phép thực hiện thao tác In ấn
Đồng ý Cất giữ các thiết lập trên từng trang màn hình
Huỷ bỏ Không cất giữ các thiết lập trên các trang
Cách thao tác
– Nhập tên nhóm người sử dụng trong phần tên nhóm.
Menu Hệ thống
77
– Nhập diễn giải về nhóm người sử dụng trong phần diễn giải.
– Thiết lập các thông tin khác trên từng trang màn hình.
– Nhấn nút <<Đồng ý>>.
6. Nhật ký truy nhập
Cho phép ghi lại tất cả các thao tác của người sử dụng khi truy nhập vào
tệp dữ liệu. Người quản trị hệ thống có thể căn cứ vào chức năng này để
theo dõi nguyên nhân, thời gian gây ra việc thay đổi số liệu kế toán của
đơn vị.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên Tên người truy nhập vào hệ thống
Phân hệ Tên phân hệ đã truy nhập
Chức năng Các chức năng của hệ thống
Ngày giờ Thời gian truy nhập vào hệ thống
Thao tác Thao tác thực hiện khi truy nhập vào hệ thống
Tham chiếu Giá trị tham chiếu khi truy nhập vào hệ thống
Số tiền Số tiền tham chiếu
7. Nhắc việc
Hiển thị và nhắc người sử dụng những việc cần làm, thông báo số phải
thu của khách hàng, thông báo số phải trả cho nhà cung cấp....Với tính
năng này người sử dụng có thể theo dõi được tiến độ các công việc phải
làm theo kế hoạch đã đặt trước, theo dõi được các khoản công nợ đến hạn
phải thu của khách hàng và các khoản công nợ đến hạn phải thanh toán
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
78
cho nhà cung cấp để có kế hoạch thanh toán công nợ đúng hạn.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tổng hợp Hiển thị tổng số các khoản công nợ phải thu, phải trả
Việc cần làm Hiển thị danh sách những việc phải làm để có thể
thêm công việc mới, sửa thông tin công việc đã khai
báo, hoặc xoá công việc đã hoàn thành
Xem chứng từ Hiển thị các chứng từ phải thu, phải trả
Kết thúc Đóng hộp hội thoại và trở về màn hình chính
Cách thao tác
– Chọn các thông tin cần hiển thị.
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại.
8. Danh mục các loại tiền
Chức năng.
Phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9 đã thiết lập sẵn 2 loại tiền sử dụng
trong chương trình là Việt Nam đồng (VNĐ) và Đô la Mỹ (USD), tuy
nhiên người sử dụng có thể thêm mới hoặc sửa đổi loại tiền sử dụng cho
phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.
Menu Hệ thống
79
Cách thao tác
􀀛 Sửa thông tin tiền tệ
– Chọn loại tiền cần sửa trong Danh mục tiền tệ
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Loại tiền Ký hiệu của loại tiền
Diễn giải Tên của loại tiền
Phần thập phân Số chữ số thập phân của loại tiền sử dụng
Toán tử quy đổi Phép quy đổi từ đồng tiền ngoại tệ sang
đồng tiền hạch toán bao gồm: Toán tử nhân
hoặc chia
Tỷ giá quy đổi Tỷ giá quy đổi của loại tiền ngoại tệ so với
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
80
loại tiền hạch toán
Là đồng tiền hạch toán Xác định loại tiền đang hiển thị là đồng tiền
hạch toán
Tài khoản Xác định các tài khoản khi phát sinh: Chênh
lệch tỷ giá, Thu nhập, Chi phí
Đồng ý Cất giữ thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin đã khai báo
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa đổi.
􀀛 In danh sách các loại tiền tệ
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
9. Điều khoản thanh toán
Chức năng
Cho phép khai báo danh mục các điều khoản thanh toán. Việc khai báo
các điều khoản thanh toán nhằm mục đích theo dõi công nợ theo tuổi.
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới một điều khoản thanh toán
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại.
Menu Hệ thống
81
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên Tên điều khoản thanh toán
Số ngày được nợ Số ngày được nợ của điều khoản thanh toán.
Phần này là căn cứ xác định hạn thanh toán
trong phần Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn mua
hàng… trong trường hợp lập hóa đơn có chọn
điều khoản thanh toán
Số % chiết khấu Số % được chiết khấu của điều khoản thanh
toán
Hưởng chiết khấu
nếu trả trong vòng
Xác định khoảng thời gian thanh toán sẽ được
hưởng chiết khấu
Ngừng theo dõi Đánh dấu vào mục này để xác định không theo
dõi điều khoản thanh toán đang hiển thị
Đồng ý Cất giữ thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin đã khai báo
– Nhập tên điều khoản vào dòng Tên.
– Nhập số ngày được nợ của điều khoản đang khai báo.
– Nhập số % chiết khấu của điều khoản đang khai báo.
– Nhập số ngày thanh toán được hưởng chiết khấu.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin điều khoản thanh toán
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
82
– Chọn điều khoản thanh toán trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa các thông tin trên hộp hội thoại
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá điều khoản thanh toán đã khai báo
– Chọn điều khoản thanh toán cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
􀀛 In danh sách điều khoản thanh toán
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
10. Phương thức vận chuyển
Chức năng
Cho phép thêm mới, sửa đổi, xoá danh mục các phương thức vận chuyển.
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới phương thức vận chuyển
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
Menu Hệ thống
83
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Phương thức Mã phương thức vận chuyển
Diễn giải Tên phương thức vận chuyển
Ngừng theo dõi Đánh dấu mục này để xác định không theo dõi
phương thức vận chuyển đang hiển thị
Đồng ý Cất giữ thông tin đã nhập
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin đã nhập
– Nhập mã phương thức vận chuyển vào dòng Phương thức.
– Nhập tên phương thức vận chuyển vào phần diễn giải.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa phương thức vận chuyển
– Chọn phương thức vận chuyển cần sửa thông tin trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại (Không sửa được mã phương thức
vận chuyển)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá phương thức vận chuyển
– Chọn phương thức vận chuyển cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
􀀛 In danh sách phương thức vận chuyển
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
84
11. Tuỳ chọn
Chức năng
Thay đổi các tuỳ chọn của hệ thống như: thay đổi cách nhập số liệu, cách
in ấn các báo cáo, cách sử dụng các phông chữ...
Tuỳ chọn chung
Cho phép thay đổi một số thông tin chung trong quá trình sử dụng phần
mềm như: Xác định hiển thị hộp hội thoại nhắc việc khi khởi động, xác
định hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ, thiết lập chế độ ghi sổ…
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Hiển thị nhắc việc khi
khởi động
Hiển thị hoặc không hiển thị nhắc việc khi
khởi động phần mềm
Hiện thanh công cụ Hiển thị hay không hiển thị thanh công cụ
trên màn hình của phần mềm
Hiện màn hình nền Hiển thị hay không hiển thị màn hình nền
Gõ Enter chuyển sang
điều khiển tiếp theo
Xác nhận việc gõ Enter để chuyển sang điều
khiển tiếp theo trong khi nhập số liệu.
Hạn chế tài khoản khi
nhập chứng từ
Xác định hạn chế các tài khoản theo nghiệp
vụ khi nhập chứng từ.
Bắt buộc khai báo thông Bắt buộc phải khai báo các thông tin liên
Menu Hệ thống
85
tin về thuế trên chứng từ
liên quan đến thuế
quan đến thuế (VD: Loại thuế, loại phát sinh,
tài khoản thuế …) trong phần Thuế trong các
giao diện nhập chứng từ
Quản lý Quỹ - Cho phép
chi quá số tồn
Nếu lựa chọn này được đánh dấu sẽ cho phép
chi quá số tồn quỹ (VD: Trong quỹ tồn 100
đồng chương trình vẫn cho phép lập phiếu
chi 150 đồng)
Nếu lựa chọn này không đánh dấu sẽ không
cho phép lập phiếu chi quá số tồn quỹ
Chế độ ghi sổ Chọn hình thức khi cất chứng từ đồng thời
ghi sổ luôn hoặc cất chứng từ và thực hiện
thao tác ghi sổ sau.
Cách thao tác
– Thiết lập các thông tin trên hộp hội thoại
– Chọn tuỳ chọn tiếp theo để thiết lập thông tin
Tuỳ chọn Công ty
Thiết lập các thông tin chung về đơn vị như: Tên, địa chỉ, mã số, điện
thoại, số fax, Mã số thuế, địa chỉ...
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
86
Tên Hiển thị tên đơn vị sử dụng
Địa chỉ Hiển thị địa chỉ của đơn vị sử dụng
CQ chủ quản Hiển thị tên đơn vị chủ quản
T/TP Hiển thị Tỉnh, Thành phố nơi đơn vị hoạt động
Q/H Hiển thị Quận, Huyện nơi đơn vị hoạt động
Mã số thuế Hiển thị mã số thuế của đơn vị sử dụng
Mã V Nhập vào mã vạch của của đơn vị sử dụng
Điện thoại Nhập vào số điện thoại của đơn vị sử dụng
Fax Nhập vào số fax của đơn vị sử dụng
Tài khoản ngân hàng Nhập vào số hiệu tài khoản, nơi mở tài khoản
của đơn vị sử dụng
Mã CT Mã số của công ty. Thông tin này được khai báo
phục vụ cho việc tổng hợp của các đơn vị tổng
hợp (VD: Mô hình tổng công ty có các công ty
thành viên, mỗi công ty thành viên sẽ có một mã
công ty)
Đồng ý Cất giữ thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin đã khai báo
Trợ giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
Cách thao tác
– Nhập tên công ty, mã số và các thông tin chi tiết khác.
– Chọn tuỳ chọn tiếp theo để thiết lập thông tin
Tuỳ chọn Nhân sự
Khai báo các thông tin về nhân sự của công ty như: Thủ trưởng đơn vị,
Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Thủ kho, Người lập báo cáo. Các thông tin này
sẽ được phần mềm tự động cập nhật vào các chứng từ và báo cáo, sổ sách
liên quan.
Menu Hệ thống
87
Cách thao tác
– Nhập thông tin về nhân sự của đơn vị trên hộp hội thoại
– Đánh dấu vào phần In tên trên báo cáo để xác nhận in các tên được
khai báo trên trong các báo cáo
– Chọn tuỳ chọn tiếp theo để thiết lập thông tin
Tuỳ chọn Báo cáo
Cho phép lựa chọn ngôn ngữ báo cáo, định dạng phông chữ trên tiêu đề
báo cáo.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ngôn ngữ báo cáo Lựa chọn ngôn ngữ in báo cáo. Phần mềm cho
phép in báo cáo bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh
Tên công ty Định dạng phông chữ phần tên công ty trên báo
cáo
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
88
Địa chỉ Định dạng phông chữ phần địa chỉ công ty trên
báo cáo
Độ rộng lề Hiển thị độ rộng lề trái, lề phải
Hiển thị Logo trên
báo cáo
Đánh dấu vào phần này khi muốn hiển thị Logo
của công ty trên báo cáo và lựa chọn vị trí hiển
thị: Bên trái tên công ty hoặc Bên trên tên công ty
Hiện thị dòng tổng
cộng ở cuối mỗi
trang
Đánh dấu vào mục này các báo cáo sẽ hiện thị
dòng tổng cộng số tiền ở cuối mỗi trang
Hiện thị số dư công
nợ khi in hoá đơn
bán hàng
Đánh dấu vào mục này khi in hóa đơn bán hàng
chương trình hiện thị cả số dư công nợ của khách
hàng đến thời điểm đó
Cách thao tác
– Thiết lập các thông số trên hộp hội thoại.
– Chọn tuỳ chọn tiếp theo để thiết lập thông tin
11.5 Tuỳ chọn Tiền lương
Nhập các thông tin chung về tiền lương của công ty như: mức lương tối
thiểu, BHXH công ty đóng, BHYT công ty đóng... Các thông tin được
thiết lập trong phần này sẽ được dùng làm căn cứ cho phần mềm khi tự
động tính các khoản lương.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Menu Hệ thống
89
Lương tối thiểu Giá trị của mức lương tối thiểu (nếu có)
BHXH công ty đóng Tỷ lệ % BHXH công ty đóng
BHYT công ty đóng Tỷ lệ % BHYT công ty đóng
BHXH nhân viên đóng Tỷ lệ % BHXH nhân viên đóng
BHYT nhân viên đóng Tỷ lệ % BHYT nhân viên đóng
Tính lương theo hệ số Đánh dấu vào mục này để xác định sử dụng
phương pháp tính lương theo hệ số và nhập
mức lương tối thiểu vào phần Lương tối
thiểu
Cách thao tác
– Nhập thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
– Xác định phương pháp tính lương đơn vị sử dụng.
– Chọn tuỳ chọn tiếp theo để thiết lập thông tin
Tuỳ chọn Tính lãi nợ
Nhập các thông tin tính lãi nợ, các thông tin này sẽ được áp dụng để tính
lãi khi quá hạn thanh toán.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Lãi suất Lãi suất tính lãi nợ
Giá trị tối thiểu Giá trị tối thiểu bắt đầu tính lãi nợ cho các khoản
nợ
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
90
TK tính lãi Tài khoản hạch toán khi tính lãi
Tính tuổi nợ theo Lựa chọn tính tuổi nợ theo: Hạn thanh toán hoặc
Ngày hoá đơn
Cách thao tác
– Nhập thông tin về lãi suất, giá trị tối thiểu để tính lãi.
– Chọn tài khoản khi hạch toán tính lãi
– Xác định việc tính lãi theo Hạn thanh toán hay theo Ngày hoá đơn.
– Chọn tuỳ chọn tiếp theo để thiết lập thông tin
Tuỳ chọn Vật tư – hàng hoá
Nhập thông tin về kho ngầm định và tài khoản hạch toán điều chỉnh hàng
tồn kho.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Kho ngầm định Xác định kho ngầm định
TK điều chỉnh hàng tồn
kho
Xác định tài khoản hạch toán khi điều chỉnh
hàng tồn kho
Cách tính giá trị hàng
tồn kho
Lựa chọn phương pháp tính giá trị hàng tồn
kho bao gồm: Bình quân cuối kỳ, Bình quân
tức thời, Giá đích danh, Nhập trước xuất
Menu Hệ thống
91
trước
Nhóm bảng kê thuế Lựa chọn hiển thị bảng kê thuế theo từng
nhóm: Mặt hàng, nhóm hàng hoặc thuế suất
Diễn giải thuế khi mua
hàng
Diễn giải về thuế khi nhập chứng từ mua
hàng
Diễn giải thuế khi bán
hàng
Diễn giải về thuế khi nhập chứng từ bán hàng
Cho phép xuất quá số
lượng tồn
Đánh dấu vào lựa chọn này sẽ cho phép xuất
kho quá số lượng tồn trong kho (Ví dụ: Trong
kho VTHH A tồn 10 chương trình vẫn cho
lập phiếu xuất kho với số lượng là 15)
Cho phép xuất sản
phẩm lắp ráp quá số
lượng tồn
Đánh dấu vào lựa chọn này cho phép xuất
kho sản phẩm lắp ráp ngay cả khi chưa có
chứng từ lắp ráp.
Kho vật tư gắn với tài
khoản VTHH tồn kho
Đánh dấu vào lựa chọn này cho phép gầm
định kho gắn với tài khoản kho (VD: Chọn
kho VTHH là kho 156 thì chương trình tự
gầm định tài khoản kho là 156)
Cách thao tác
– Xác định kho ngầm định.
– Chọn tài khoản hạch toán khi điều chỉnh hàng tồn kho, và cách tính
giá trị hàng tồn kho.
– Chọn hình thức hiển thị bảng kê thuế.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã thiết lập.
Tuỳ chọn Định dạng số
Cho phép định dạng việc hiển thị dữ liệu kiểu số khi nhập chứng từ và
trên các sổ sách, báo cáo
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
92
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tiền quy đổi Số các chữ số thập phân của đồng tiền quy đổi
Tiền ngoại tệ Số các chữ số thập phân của đồng tiền ngoại
tệ
Đơn giá quy đổi Số các chữ số thập phân của đơn giá quy đổi
Đơn giá ngoại tệ Số các chữ số thập phân của đơn giá ngoại tệ
Số lượng Số các chữ số thập phân của số lượng
Tỉ giá Số các chữ số thập phân của tỉ giá
Tỉ lệ chiết khấu (%) Số các chữ số thập phân của tỉ lệ chiết khấu
Ngăn cách hàng nghìn
trên giao diện
Chọn ký tự thể hiện ngăn cách hàng nghìn
trên giao diện.
Ngăn cách phần thập
phân trên giao diện
Chọn ký tự thể hiện ngăn cách phần thập
phân trên giao diện.
Ngăn cách hàng nghìn
trên báo cáo
Chọn ký tự thể hiện ngăn cách hàng nghìn
trên báo cáo
Ngăn cách phần thập
phân trên báo cáo
Chọn ký tự thể hiện ngăn cách phần thập
phân trên báo cáo
Cách thể hiện số âm Chọn hình thức thể hiện số âm
Ngầm định Nếu NSD thay đổi các ngầm định của chương
trình nếu muốn lấy lại giá trị đó chỉ cần nhấn
Menu Hệ thống
93
vào chứng năng “Ngầm định”
– Nhập các thông tin cần thiết lập trên hộp hội thoại
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã thiết lập.
Tuỳ chọn Sao lưu
Đặt lịch sao lưu dữ liệu, căn cứ vào lịch này phần mềm sẽ tự động sao
lưu dữ liệu. Việc sao lưu sẽ tạo ra một bản sao toàn bộ dữ liệu của hệ
thống nhằm giảm tới mức tối thiểu hậu quả khi có sự cố làm hỏng dữ liệu
đang làm việc. Có thể sao lưu theo ngày hoặc theo tuần tùy theo yêu cầu
của đơn vị. Thông thường dữ liệu sao lưu được đặt theo đường dẫn như
sau: C:\Program Files\MISA Group\MISA-SME Version 7.9\backup
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Không tự động sao lưu Mục này được đánh dấu khi người sử dụng
không muốn phần mềm tự động sao lưu số
liệu
Hàng ngày Tự động sao lưu dữ liệu hàng ngày. Thao tác
sao lưu được tự động thực hiện khi người sử
dụng đóng chương trình
Hàng tuần vào thứ Tự động sao lưu dữ liệu hàng tuần (vào thứ
đã ngầm định)
Hàng tháng vào ngày Tự động sao lưu dữ liệu hàng tháng (vào
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
94
ngày đã ngầm định)
Thời điểm sao lưu trong
ngày
Chọn thời điểm sao lưu
Chỉ sao lưu vào tệp có tênĐể chọn tên thư mục sao lưu
Thư mục sao lưu Đường dẫn tới thư mục chứa dữ liệu sao lưu
Sao lưu chèn thêm vào
tệp cũ
Thực hiện sao lưu nhiều tệp chèn thêm vào
tệp cũ.
Sao lưu đè lên tệp cũ Thực hiện sao lưu đè lên tệp cũ tính đến thời
điểm sao lưu mới nhất.
Nén dữ liệu sao lưu Đánh dấu vào phần này để nén dữ liệu sao
lưu
Đồng ý Lưu các thông tin đã thiết lập
Huỷ bỏ Không lưu các thông tin đã thiết lập
Trợ giúp Hiển thị trợ giúp thao tác trên hộp hội thoại
Cách thao tác
– Lựa chọn cách sao lưu đơn vị muốn áp dụng trên hộp hội thoại
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã thiết lập.
Phần mềm tự động sao lưu dữ liệu vào thư mục C:\Program
Files\MISA\MISA-SME Version 7.9\backup, tuy nhiên người sử dụng có
thể thay đổi đường dẫn này đến một thư mục khác trên ổ đĩa cứng hoặc
trên mạng. Xem chi tiết phần sao lưu dữ liệu trong Chương 3: Sao lưu &
phục hồi dữ liệu\ 1. Sao lưu dữ liệu.
Menu Nghiệp vụ
95
IV. MENU NGHIỆP VỤ
Menu Nghiệp vụ gồm 11 chức năng, mỗi chức năng tương ứng với một
phân hệ. Phần này sẽ hướng dẫn thao tác sử dụng với từng phân hệ của
phần mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9.
􀀛 Các thao tác chung khi nhập chứng từ trong menu Nghiệp vụ.
♦ Chọn Khách hàng/ Nhà cung cấp/ Nhân viên/ Loại tiền/ Tài
khoản....đã khai báo bằng cách nhấn chuột trái vào nút mũi tên xuống
trong phần Khách hàng/ Nhà cung cấp/ Nhân viên/ Loại tiền....và
chọn trong danh sách hiển thị.
♦ Bổ sung nhanh danh mục: Trong khi nhập chứng từ, nếu cần thêm
mới Khách hàng/ Nhà cung cấp/ Nhân viên/ Loại tiền.... nhấn chuột
trái vào nút mũi tên xuống trong phần Khách hàng/ Nhà cung cấp/
Nhân viên/ Loại tiền....và chọn dòng Thêm mới ở cuối danh sách
hiển thị.
♦ Thêm dòng chứng từ: Nhấn chuột phải chọn Thêm dòng chứng từ.
♦ Xoá dòng chứng từ: Chọn dòng chứng từ cần xoá, nhấn chuột phải
chọn Xoá dòng chứng từ.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
96
1. PHÂN HỆ BÁN HÀNG
Phân hệ bán hàng gồm các nghiệp vụ của quy trình bán hàng từ việc tạo
lập báo giá gửi khách hàng, nhận đơn đặt hàng từ phía khách hàng đến
việc theo dõi công nợ chi tiết tới từng hoá đơn, từng khách hàng và đưa
ra báo cáo phân tích số phải thu theo tuổi nợ... Trong phân hệ này còn có
chức năng viết và gửi thư đến từng khách hàng thông báo cụ thể các
khoản nợ. Do thao tác trên các giao dịch là tương tự nhau, nên phần này
chỉ trình bày chi tiết đối với Hoá đơn bán hàng. Các phần khác tương tự.
􀀛 Quy trình của phân hệ bán hàng
Phân hệ Bán hàng
97
1.1 Hoá đơn bán hàng
Chức năng
Lập hoá đơn bán hàng cho khách hàng, đây là loại hoá đơn ghi nợ áp
dụng cho những khách hàng thường xuyên. Người sử dụng có thể nhập
thông tin trực tiếp trên hoá đơn bán hàng hoặc sao chép thông tin từ Đơn
đặt hàng hoặc Báo giá đã lập.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên Chọn khách hàng mua hàng
Địa chỉ Địa chỉ của khách hàng
MST Mã số thuế của khách hàng
Đại diện Người đại diện của khách hàng
Ngày Ngày hoá đơn bán hàng
Số Số hoá đơn bán hàng
K.hiệu HĐ Ký hiệu hoá đơn GTGT
Số HĐ Số hóa đơn GTGT
Ngày HĐ Ngày hóa đơn GTGT
Đơn đặt hàng Số đơn đặt hàng đã lập
Báo giá Số báo giá đã lập
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
98
Điều khoản TT Điều khoản thanh toán (Thông tin này được khai báo
trong phần Điều khoản thanh toán)
Hạn TT Hạn thanh toán của hoá đơn đang nhập
Loại tiền Loại tiền sử dụng trên hoá đơn
Tỉ giá Tỉ giá của loại tiền thanh toán trên hoá đơn so với
loại tiền hạch toán
TK phải thu Số hiệu tài khoản phải thu
Mã hàng Mã hàng hoá
Diễn giải Tên hàng hoá
Mã kho Mã kho chứa hàng
Số lượng Số lượng của từng mặt hàng
Đơn giá Đơn giá của từng mặt hàng
TK Số hiệu tài khoản doanh thu
Thành tiền Tổng thành tiền của từng mặt hàng trên hoá đơn,
phần mềm tự tính bằng Số lượng x Đơn giá
Hàng – Tiền Hạch toán phần Hàng và Tiền
Thuế Hạch toán phần Thuế
Giá thành Hạch toán phần Giá thành
Diễn giải Nội dung của hoá đơn bán hàng
Xem đơn hàng Hiển thị thông tin của đơn đặt hàng
Cách thao tác
􀀛 Cách nhập Hoá đơn bán hàng
♦ Trường hợp lập Hoá đơn bán hàng từ Đơn đặt hàng hoặc từ Báo giá
đã nhập từ trước.
– Nhấn nút “Thêm” để nhập hoá đơn bán hàng mới.
Phân hệ Bán hàng
99
– Chọn khách hàng trong phần Tên.
– Nhập ngày hoá đơn, số hoá đơn, ký hiệu hoá đơn.
– Chọn Đơn đặt hàng hoặc Báo giá cần sao chép trong phần Đơn đặt
hàng hoặc Báo giá.
– Sửa lại thông tin (nếu thông tin trên hoá đơn có thay đổi so với Đơn
đặt hàng hoặc Báo giá đã lập).
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin hoá đơn đã nhập.
♦ Trường hợp lập Hoá đơn bán hàng trực tiếp (không qua Đơn đặt hàng
hoặc Báo giá đã có).
– Nhấn nút “Thêm” để nhập hoá đơn bán hàng mới
– Chọn khách hàng đã được khai báo trong phần Tên.
– Nhập ngày hoá đơn, số, ký hiệu hoá đơn.
– Chọn điều khoản thanh toán và nhập hạn thanh toán (nếu có)
– Chọn loại tiền sử dụng trên hoá đơn, nếu sử dụng tiền ngoại tệ phải
nhập tỉ giá so đồng tiền hạch toán.
– Chọn tài khoản phải thu.
– Nhập thông tin về hàng bán: mỗi mặt hàng được nhập trên một dòng,
người sử dụng phải nhập vào số lượng và đơn giá của từng mặt hàng.
– Chọn mục Thuế và nhập các thông tin về thuế như: Mã thuế, Thuế
suất, Tiền thuế, Tài khoản thuế.
– Chọn mục Giá thành để nhập các thông tin về giá thành (nếu có).
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin của hoá đơn đã nhập.
Trong hoá đơn bán hàng chương trình ngầm định tài khoản phải thu là
131, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải thu theo từng hoá đơn.
Trường hợp khách hàng muốn chọn tài khoản khác vào Hệ thống\ Tuỳ
chọn\ Bỏ tích ở tuỳ chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ.
Trong quá trình nhập hoá đơn bán hàng NSD phải chọn khách hàng và
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
100
VTHH trong danh sách khách hàng và danh sách VTHH, NSD có thể
nhấn phím F3 để tìm kiếm.
Khi xuất VTHH người có thể tra cứu nhanh số lượng tồn theo kho bằng
cách nhấn F2 sau khi đã chọn mã VTHH.
􀀛 Cách sửa thông tin Hoá đơn bán hàng
– Chọn Hoá đơn bán hàng cần sửa bằng cách nhấn nút “Duyệt” trên
hộp hội thoại.
– Chọn dòng Hoá đơn bán hàng cần hiển thị và nhấn nút “Chọn”.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi.
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Cách xoá Hoá đơn bán hàng
– Chọn Hoá đơn bán hàng cần xoá như phần sửa.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Chỉ sửa, xoá được các Hoá đơn bán hàng khi chưa ghi sổ, nếu Hoá đơn
bán hàng đã ghi sổ muốn sửa hoặc xoá thông tin phải thực hiện thao tác
bỏ ghi sổ.
􀀛 In Hoá đơn bán hàng
– Chọn Hóa đơn bán hàng cần in như phần sửa
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
􀀛 Cách ghi sổ Hoá đơn bán hàng.
– Chọn Hoá đơn bán hàng cần ghi sổ như phần sửa.
– Nhấn nút “Ghi sổ” trên hộp hội thoại để chuyển số liệu của Hoá đơn
bán hàng đã nhập này vào các sổ sách, báo cáo kế toán liên quan.
Phân hệ Bán hàng
101
􀀛 Cách bỏ ghi sổ Hoá đơn bán hàng.
– Chọn Hoá đơn bán hàng cần bỏ ghi sổ như phần sửa.
– Nhấn nút “Bỏ ghi” trên hộp hội thoại để xoá số liệu của Hoá đơn bán
hàng đã ghi sổ trong các các sổ sách, báo cáo kế toán liên quan.
Nếu đã thiết lập trong phần tuỳ chọn chung ở chế độ Cất và ghi sổ thì khi
nhấn nút “Cất” phần mềm sẽ tự động ghi sổ để chuyển số liệu của hoá
đơn đang nhập vào các sổ sách báo cáo liên quan.
Muốn thay đổi mẫu hóa đơn nhập liệu từ tiêu chuẩn sang mẫu hóa đơn có
chiết khấu để nhập chiết khấu khi bán hàng hoặc sang các mẫu hóa đơn
khác (hóa đơn bán lẻ, hóa đơn dịch vụ …) NSD lựa chọn bằng cách nhấn
vào nút mũi tên bên phải nút “Mẫu” trên thanh công cụ để lựa chọn mẫu
hóa đơn cần chuyển.
1.2 Hoá đơn bán lẻ
Chức năng
Lập hoá đơn bán hàng trong trường hợp bán hàng thanh toán tiền ngay,
thường áp dụng đối với các khách hàng lẻ.
􀀛 Thông tin và các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ
trong phần Hoá đơn bán lẻ tương tự phần Hoá đơn bán hàng
Trong phần Hoá đơn bán lẻ, phần mềm ngầm định tài khoản phải thu là
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
102
Tiền mặt 1111
1.3 Hàng bán trả lại/ Giảm giá.
Chức năng
Lập và in chứng từ Hàng bán trả lại khi khách hàng trả lại hàng hoặc
chứng từ Giảm giá hàng bán khi giảm giá cho lô hàng đã bán cho khách
hàng do kém phẩm chất, sai quy cách.... Hàng bán bị trả lại sẽ được nhập
lại kho và ghi giảm thuế đầu ra phải nộp chuyển sang chỉ tiêu thuế Hàng
bán bị trả lại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Hàng bán trả lại Xác định lập chứng từ Hàng bán trả lại
Giảm giá Xác định lập chứng từ Giảm giá hàng bán
Chọn hoá đơn Cho hiển thị lại hoá đơn đã bán hàng, nếu giảm
giá hoặc trả lại của hoá đơn nào chỉ cần chọn lại
hoá đơn đó chương trình sẽ hiện thị mã hàng, số
lượng, đơn giá các mặt hàng của hoá đơn đó.
Các thông tin khác tương tự phần Hoá đơn bán hàng
􀀛 Cách thao tác Thêm, Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ chứng từ
Hàng bán trả lại tương tự phần Hoá đơn bán hàng.
1.4 Báo giá
Phân hệ Bán hàng
103
Chức năng
Lập báo giá gửi cho khách hàng. Phần mềm cho phép chuyển các thông
tin trên báo giá đã lập thành hoá đơn bán hàng nhằm giảm bớt các thao
tác nhập số liệu.
􀀛 Thông tin và cách thao tác Thêm, Sửa, Xoá, In trong phần Báo
giá tương tự phần Hoá đơn bán hàng
1.5 Đơn đặt hàng
Chức năng
Nhập đơn đặt hàng của khách hàng gửi tới, nội dung của đơn đặt hàng có
thể làm căn cứ để thực hiện việc mua bán, cung cấp hàng hoá, dịch vụ.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
104
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Số lượng Số lượng hàng hoá đặt hàng
SL nhận Số lượng hàng hoá đã nhận. Số liệu này sẽ tự động sinh
ra khi lập hóa đơn bán hàng theo đơn đặt hàng này
Các thông tin khác tương tự phần Hoá đơn bán hàng
􀀛 Các thao tác Thêm, Sửa, Xóa, In trong phần Đơn đặt hàng
tương tự phần Hoá đơn bán hàng
Phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9 có thể theo dõi số lượng hàng hoá
đã nhập theo từng đơn đặt hàng đã lập
1.6 Thu tiền khách hàng
Chức năng
Lập và in phiếu thu khi khách hàng thanh toán tiền mua hàng.
Thông tin chính trên hộp hội thoại
Thu của Chọn khách hàng thanh toán
Diễn giải Lý do thu tiền
Ngày Ngày phiếu thu
Số Số phiếu thu
Phân hệ Bán hàng
105
Số thu của khách hàng Tổng số tiền khách hàng thanh toán
Loại tiền Loại tiền khách hàng thanh toán
Tỉ giá Tỉ giá của loại tiền thanh toán so với loại
tiền hạch toán
Quy đổi Số tiền quy đổi ra đồng tiền hạch toán
TK phải thu Số hiệu tài khoản phải thu bao gồm: TK
131, 1388
TK thanh toán Số hiệu tài khoản thanh toán
Hợp đồng Số hợp đồng thu tiền
Mã chi nhánh Mã chi nhánh thu tiền
Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán bao gồm: Tiền mặt,
Séc, Thẻ tín dụng
Số trả Số tiền trả cho từng hoá đơn
Chọn trả tự động Tự động trả tiền cho các hoá đơn tuỳ vào số
tiền trả của khách hàng và số tiền phải thu
của khách hàng
Bỏ chọn Bỏ chọn trả tự động
Tiền nợ Xác định phiếu thu tiền nợ của khách hàng
Chiết khấu Xác định chứng từ đang lập là chứng từ
chiết khấu thanh toán cho khách hàng
Cách thao tác
􀀛 Cách lập phiếu thu
– Nhấn nút “Thêm” để lập phiếu thu mới.
– Chọn khách hàng trong phần Thu của
– Nhập Diễn giải, Ngày chứng từ, Số chứng từ.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
106
– Nhập tổng số tiền khách hàng thanh toán trong phần Số thu của
khách hàng.
– Nhập số tiền thanh toán chi tiết theo từng hoá đơn trong cột Số trả.
– Nhấn nút <<Chọn trả tự động>> để tự động thực hiện thanh toán
theo các hoá đơn bắt đầu từ hoá đơn đầu tiên. Nhấn nút <<Bỏ
chọn>> để bỏ chức năng chọn trả tự động.
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ phiếu thu.
􀀛 Các thao tác Sửa, Xóa, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ Phiếu thu tương tự
như Hoá đơn bán hàng
Phân hệ Bán hàng
107
1.7 Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Phần mềm MISA-SME phiên bản 7.9 cho phép theo dõi việc thanh toán
của khách hàng bằng thẻ tín dụng. Đây là một loại chứng từ riêng nhưng
về bản chất thì giống như thu tiền.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Chủ thẻ Tên chủ thẻ tín dụng
Loại thẻ Loại thẻ bao gồm: VISA, MASTER, DINNER,
Khác
Số thẻ Số thẻ tín dụng
Có giá trị từ ... đến Khoảng thời gian có giá trị của thẻ tín dụng
Các thông tin khác tương tự như phần Thu tiền
Cách thao tác
􀀛 Cách lập phiếu thu bằng thẻ tín dụng
– Nhấn nút “Thêm” để lập phiếu thu bằng thẻ tín dụng mới.
– Chọn khách hàng trong phần Thu của
– Nhập Diễn giải, Ngày chứng từ, Số chứng từ.
– Nhập tổng số tiền khách hàng thanh toán vào phần số thu của khách
hàng.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
108
– Chọn loại thẻ tín dụng và nhập các thông tin khác như: Chủ thẻ, số
thẻ, thời hạn của thẻ.
– Nhập số tiền thanh toán chi tiết theo từng hoá đơn trong cột Số trả
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ chứng từ thu bằng thẻ tín dụng.
􀀛 Các thao tác Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ Phiếu thu bằng thẻ
tín dụng tương tự như Hoá đơn bán hàng
Khi nhấn nút “Cất” phần mềm tự động sinh ra phiếu thu trong phần Thu
tiền.
1.8 Bù trừ công nợ
Tự động bù trừ công nợ giữa các khoản phải thu của khách hàng với các
khoản khách hàng đã trả (bù trừ giữa hoá đơn bán hàng với phiếu thu tiền
của khách hàng).
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Khách hàng Chọn khách hàng cần bù trừ công nợ
TK phải thu Chọn tài khoản phải thu để bù trừ
Phương pháp bù trừ Chọn phương pháp bù trừ: Tự động hoặc thủ
công
Chọn tất Chọn tất cả các chứng từ cần được bù trừ
Phân hệ Bán hàng
109
Bỏ chọn Bỏ đánh dấu tất cả các chứng từ đã chọn
Chi tiết Hiện chi tiết các chứng từ đã chọn để bù trừ
Bù trừ Thực hiện việc bù trừ công nợ
Bỏ bù trừ Thực hiện việc bỏ bù trừ công nợ
Kết thúc Thoát khỏi hộp hội thoại
Cách thao tác
– Chọn khách hàng cần bù trừ công nợ trong phần Khách hàng
– Chọn tài khoản phải thu trong phần TK phải thu
– Chọn phương pháp bù trừ.
– Trường hợp 1: Chọn phương pháp bù trừ tự động
– Phần mềm tự động đánh dấu các chứng từ trong phần chứng từ còn
nợ từ trên xuống dưới sao cho tổng số tiền nợ của các chứng từ được
đánh dấu đúng bằng tổng số tiền của tất cả các chứng từ đã trả. Người
sử dụng cũng có thể chọn lại các chứng từ còn nợ khác để bù trừ với
các chứng từ đã trả nhưng phải thoả mãn điều kiện tổng số tiền của
các chứng từ đang chọn phải nhỏ hơn hoặc đúng bằng tổng số tiền
của các chứng từ đã trả.
– Nhấn nút <<Chi tiết>> để xem chi tiết các chứng từ được bù trừ.
– Nhấn nút <<Bù trừ>> để thực hiện thao tác bù trừ.
– Đóng hộp hội thoại bằng nút <<Kết thúc>>
Khi ở chế độ bù trừ tự động người sử dụng không thay đổi được số tiền
trong cột Số bù trừ.
Chức năng này chỉ sử dụng trong trường hợp việc lập các chứng từ bán
hàng và lập các chứng từ thanh toán không cùng trên phân hệ Bán hàng.
Khi đã tồn tại chứng từ bù trừ muốn xoá chứng từ thu tiền trong phiếu
thu…thì phải bỏ bút toán bù trừ trước khi xoá.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
110
– Trường hợp 2: Chọn phương pháp bù trừ thủ công
– Gõ số tiền cần bù trừ của từng hoá đơn trong cột Số bù trừ của phần
chứng từ còn nợ.
– Có thể gõ số tiền cần bù trừ của từng hoá đơn trong cột Số bù trừ của
phần chứng từ đã trả.
– Nhấn nút <<Bù trừ>>.
1.9 Thông báo công nợ
Chức năng
Lập thông báo công nợ và gửi cho khách hàng để đối chiếu. Việc lập
thông báo công nợ này được thực hiện định kỳ hoặc khi có yêu cầu đối
chiếu của đơn vị.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Từ ngày ... Đến ngày Khoảng thời gian cần in thông báo công nợ
Ngày thông báo công nợ Nhập ngày lập thông báo công nợ
Khách hàng Chọn theo từng khách hàng
Nhóm khách hàng Chọn theo từng nhóm khách hàng
Chọn nhiều khách hàng Chọn nhiều khách hàng để gửi thông báo
Tất cả Chọn tất cả các khách hàng để gửi thông
Phân hệ Bán hàng
111
báo
Không in khách hàng có
số nợ = 0
Đánh dấu vào mục này để xác định không in
khách hàng có số nợ bằng không
Thực hiện Thực hiện việc in thông báo công nợ
Huỷ bỏ Không thực hiện việc in thông báo công nợ
Cách thao tác
– Nhập khoảng thời gian nợ cần in thông báo.
– Chọn các thông số trên hộp hội thoại cần in thông báo.
– Nhấn nút <<Thực hiện>>.
1.10 Tính lãi nợ quá hạn
Chức năng
Tính lãi nợ là thao tác tính tiền lãi trên các hoá đơn quá hạn phải thu, việc
tính lãi nợ căn cứ vào khoảng thời gian quá hạn và lãi suất mà công ty áp
dụng được khai báo trong phần Tuỳ chọn\Tính lãi nợ. Số tiền lãi này sẽ
được chuyển vào một hoá đơn mới để gửi cho khách hàng. Để tính lãi
được thì trên mỗi hoá đơn phải có hạn thanh toán để làm căn cứ tính lãi,
hạn thanh toán này được ghi trong phần “Điều khoản thanh toán” của
hoá đơn. Ngoài ra, nếu không quy ước hạn nợ thì coi như ngày chứng từ
chính là ngày hết hạn nợ.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
112
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ngày tính lãi Ngày cần tính lãi nợ
Mẫu hoá đơn Chọn loại hoá đơn thường là mẫu Tính lãi nợ
Khách hàng Chọn khách hàng cần tính lãi nợ
Tất cả khách hàng Chọn tất cả khách hàng
Tính lãi nợ Thực hiện việc tính lãi nợ
Lần gần nhất Lần tính lãi gần nhất
Khách hàng Tên khách hàng cần tính lãi
Loại tiền Loại tiền tính lãi nợ
Tổng nợ (NT) Tổng nợ theo số nguyên tệ
Tổng nợ Số tiền nợ quy ra đồng hạch toán
Tiền phạt (NT) Tiền phạt theo số nguyên tệ
Tiền phạt Số tiền phạt quy ra đồng hạch toán
Chọn tất Chọn tất cả các hoá đơn để tính lãi
Bỏ tất Bỏ chọn toàn bộ các hoá đơn
Nhật ký lãi nợ Thực hiện in sổ nhật ký lãi nợ
Lập hoá đơn Thực hiện việc tính lãi nợ và lập thành hoá
đơn
Trợ giúp Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Nhập ngày cần tính lãi vào phần Ngày tính lãi.
– Chọn mẫu hoá đơn là Tính lãi nợ.
– Chọn khách hàng cần tính lãi.
Phân hệ Bán hàng
113
– Nhấn nút <<Tính lãi nợ>>
– Nhấn nút <<Lập hoá đơn>>.
– Nhấn nút <<Nhật ký lãi nợ>> để xem sổ nhật ký lãi nợ.
– Đóng hộp hội thoại bằng nút <<Kết thúc>>
1.11 Thuế đầu ra
Chức năng
Tự động tập hợp các chứng từ liên quan đến thuế đầu ra đã được nhập và
lập Bảng kê thuế đầu ra.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tất cả loại phát sinh Hiển thị bảng kê thuế đầu ra với tất cả các
phát sinh liên quan đến thuế đã nhập
Loại phát sinh Hiển thị bảng kê thuế đầu ra theo từng loại
phát sinh như: Thuế phải nộp, Giảm thuế phải
nộp khi khách hàng trả lại hàng, Khấu trừ
thuế, Nộp thuế, Thông báo miễn giảm thuế, ...
Tất cả loại thuế Hiển thị tất cả các loại thuế
Loại thuế Xác định việc chỉ hiển thị theo các loại thuế
như: Thuế GTGT hàng bán nội địa, Thuế
GTGT hàng bán nhập khẩu, Thuế tiêu thụ đặc
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
114
biệt, ....
Từ ngày... Đến ngày Khoảng thời gian lập bảng kê thuế đầu ra
In bảng kê In bảng kê thuế đầu ra
Xem chi tiết Xem chi tiết chứng từ thuế đang chọn trong
danh sách hiển thị
Trợ giúp Hiển thị hướng dẫn thao tác trên hộp hội thoại
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Chọn hình thức hiển thị bảng kê thuế.
– Nhập khoảng thời gian cần lập bảng kê thuế.
– In bảng kê thuế bằng nút “In bảng kê” trên hộp hội thoại.
– Đóng hộp hội thoại bằng nút <<Kết thúc>>.
Các chứng từ thuế hiển thị trong giao diện này được lấy từ các chứng từ
đã nhập
1.12 Khách hàng
Khai báo danh sách khách hàng của đơn vị, việc khai báo này nhằm quản
lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\ 3. Khách hàng.
1.13 Nhóm khách hàng
Chức năng
Khai báo danh sách nhóm khách hàng nhằm mục đích lập các báo cáo
thống kê bán hàng và báo cáo công nợ theo nhóm khách hàng. Việc phân
chia nhóm khách hàng tuỳ theo tiêu thức mà người sử dụng lựa chọn.
Phân hệ Bán hàng
115
Cách thao tác
􀀛 Thêm nhóm khách hàng
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại xuất hiện hộp hội thoại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã nhóm Mã quy định cho nhóm khách hàng
Tên nhóm Tên nhóm khách hàng
Ghi chú Thông tin khác về nhóm khách hàng (nếu có)
Ngừng theo dõi Đánh dấu vào mục này để xác định ngừng theo dõi
nhóm khách hàng đang hiển thị
Đồng ý Cất giữ thông tin đã khai báo
Hủy bỏ Huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện
– Nhập mã nhóm khách hàng vào phần Mã nhóm.
– Nhập tên nhóm khách hàng vào phần Tên nhóm.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin nhóm khách hàng
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
116
– Chọn nhóm khách hàng cần sửa đổi thông tin trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa các thông tin cần sửa đổi (không sửa được mã nhóm khách
hàng).
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa đổi.
􀀛 Xoá nhóm khách hàng
– Chọn nhóm khách hàng cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Khi xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ xoá được nhóm khách hàng khi nhóm này chưa được sử dụng trong
các chứng từ phát sinh hoặc các khai báo liên quan.
􀀛 In danh sách nhóm khách hàng
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách nhóm khách hàng
đã khai báo.
1.14 Loại khách hàng
Chức năng
Khai báo danh sách loại khách hàng nhằm thống kê công nợ và báo cáo
bán hàng theo loại khách hàng. Thông thường loại khách hàng được phân
chia theo loại hình đơn vị
Cách thao tác
􀀛 Thêm loại khách hàng
Phân hệ Bán hàng
117
– Nhấn nút “Thêm” xuất hiện hộp hội thoại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã Mã quy định cho loại khách hàng
Diễn giải Tên loại khách hàng
Ngừng theo dõi Đánh dấu vào mục này để xác định việc ngừng
theo dõi loại khách hàng đang hiển thị
Đồng ý Cất giữ thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Huỷ bỏ thao tác vừa thực hiện
– Nhập mã loại khách hàng vào phần Mã.
– Nhập tên loại khách hàng vào phần Diễn giải
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin loại khách hàng
– Chọn loại khách hàng cần sửa trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi (không sửa được mã loại khách
hàng).
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã thay đổi.
􀀛 Xoá loại khách hàng
– Chọn loại khách hàng cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
118
Chỉ xoá được những loại khách hàng khi loại này chưa có phát sinh trong
các chứng từ hoặc các khai báo liên quan.
􀀛 In danh sách loại khách hàng
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách loại khách hàng đã
khai báo.
1.15 Vật tư - Hàng hoá - Dịch vụ
Cho phép khai báo danh sách vật tư, hàng hoá, dịch vụ được sử dụng
trong các giao dịch mua, bán, nhập, xuất kho của đơn vị.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn thảo\
5. Vật tư - hàng hoá - dịch vụ.
1.16 Cập nhật giá bán theo nhóm khách hàng
Chức năng
Cho phép người sử dụng cập nhật giá bán cho các vật tư hàng hoá theo
từng nhóm khách hàng. Giá bán này sẽ được ấn định khi có các nghiệp
vụ bán hàng phát sinh liên quan đến các khách hàng thuộc nhóm khách
hàng đã lựa chọn.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Nhóm khách hàng Mã quy định cho nhóm khách hàng
Chọn tất/Bỏ tất Chọn tất cả hay bỏ tất cả các vật tư cần đăng ký
để cập nhật giá bán
Phân hệ Bán hàng
119
Tìm kiếm Thực hiện tìm kiếm nhanh vật tư hàng hoá
Cất giữ Cất giữ thông tin đã khai báo
Kết thúc Thoát khỏi hộp hội thoại
– Nhập mã nhóm khách hàng vào phần Nhóm khách hàng.
– Cập nhật giá bán cho từng vật tư hàng hoá trong phần Giá bán
– Đăng ký các vật tư cần cập nhật giá bán, nếu muốn chọn tất thì nhấn
nút <<Chọn tất/Bỏ tất>>. Muốn bỏ chọn tất cả nhấn lại nút đó.
– Tìm kiếm nhanh vật tư hàng hoá cần cập nhật giá bán nhấn <<Tìm
kiếm>>.
– Nhấn <<Cất giữ>> để cất giữ thông tin đã cập nhật.
– Đóng hộp hội thoại bằng nút <<Kết thúc>>
1.16 Viết thư
Cho phép viết thư thông báo công nợ đối với các khách hàng có khoản
nợ quá hạn chưa thanh toán, thư cảm ơn khách hàng đã hợp tác trong
quan hệ mua bán hàng hoá, thư cho nhà cung cấp về việc thanh toán, thư
cho nhân viên... Ngoài ra người sử dụng có thể tạo mẫu thư mới hoặc
thay đổi một mẫu thư có sẵn trong hệ thống.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\11. Viết thư.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
120
2. PHÂN HỆ MUA HÀNG
Phân hệ mua hàng cho phép tạo lập và quản lý các đơn mua hàng gửi nhà
cung cấp nhằm giúp người sử dụng lập kế hoạch mua hàng và tổ chức
nhập hàng hợp lý. Căn cứ vào hoá đơn mua hàng được nhập phân hệ mua
hàng cung cấp các báo cáo mua hàng theo dõi công nợ chi tiết tới từng
nhà cung cấp, từng hoá đơn, phân tích số phải trả theo tuổi nợ. Dưới đây
là phần hướng dẫn sử dụng từng tính năng trong phân hệ mua hàng.
􀀛 Quy trình tác nghiệp của phân hệ mua hàng
Phân hệ Mua hàng
121
2.1 Đơn mua hàng
Chức năng
Lập đơn mua hàng gửi nhà cung cấp, đơn mua hàng đã lập có thể làm căn
cứ để nhập hoá đơn mua hàng sau này.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên Tên nhà cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ
Địa chỉ Địa chỉ nhà cung cấp vật tư, hàng hoá, dịch vụ
MST Mã số thuế của nhà cung cấp
Ngày Ngày của đơn mua hàng
Số Số đơn mua hàng
Mã hàng Mã vật tư, hàng hoá, dịch vụ
Diễn giải Tên vật tư, hàng hoá, dịch vụ
Số lượng Số lượng cần mua với từng vật tư hàng hoá
Nhận Số vật tư, hàng hoá đã nhận. Số liệu này sẽ tự động
sinh ra khi lập hóa đơn mua hàng theo đơn đặt hàng
này
Đơn giá Đơn giá của từng vật tư, hàng hoá
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
122
Thành tiền Thành tiền = Số lượng x Đơn giá
Ngừng theo dõi Đánh dấu vào mục này để xác định việc ngừng theo
dõi đơn mua hàng đang hiển thị
Hàng tiền Nhập các thông tin chi tiết về Hàng và tiền
Thuế Nhập các thông tin chi tiết liên quan đến Thuế
Giá thành Nhập các thông tin chi tiết liên quan đến Giá thành
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới Đơn mua hàng
– Nhấn nút “Thêm” để nhập chứng từ mới
– Chọn nhà cung cấp trong phần tên.
– Nhập ngày, số chứng từ.
– Nhập thông tin về hàng mua: mỗi mặt hàng được nhập trên một dòng,
người sử dụng phải nhập vào số lượng và đơn giá của từng mặt hàng.
– Chọn mục Thuế và nhập các thông tin về thuế như: Thuế suất, Tiền
thuế, Tài khoản thuế...
– Chọn mục Giá thành để nhập các thông tin về Giá thành (nếu có).
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin của đơn mua hàng đã nhập.
􀀛 Cách sửa thông tin Đơn mua hàng
– Chọn Đơn mua hàng cần sửa bằng cách nhấn nút “Duyệt” trên hộp
hội thoại.
– Chọn dòng Đơn mua hàng cần hiển thị và nhấn nút “Chọn”.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi.
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Cách xoá Đơn mua hàng
Phân hệ Mua hàng
123
– Chọn Đơn mua hàng cần xoá như phần sửa.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
􀀛 In Đơn mua hàng
– Chọn Đơn mua hàng cần in như phần sửa.
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
2.2 Hoá đơn mua hàng
Chức năng
Cho phép cập nhật tất cả các hoá đơn mua hàng và dịch vụ như: Hoá đơn
tiền điện, tiền nước, hoá đơn mua vật tư, tài sản....
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Số HĐ Số hoá đơn đầu vào
Ngày HĐ Ngày hoá đơn đầu vào
Ký hiệu HĐ Ký hiệu hoá đơn đầu vào
Số đơn hàng Số đơn mua hàng đã lập
Hàng nhập khẩu Đánh dấu mục này để xác định là hàng nhập khẩu
Xem đơn hàng Hiển thị đơn mua hàng
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
124
Các thông tin khác tương tự phần Đơn mua hàng
Cách thao tác
􀀛 Tìm kiếm và kiểm tra số lượng tồn của vật tư hàng hóa đến
thời điểm hiện tại
Các thao tác được thực hiện như trong phân hệ Bán hàng.
􀀛 Thêm mới Hoá đơn mua hàng
♦ Trường hợp lập Hoá đơn mua hàng từ đơn đặt hàng đã nhập.
– Nhấn nút “Thêm” để nhập chứng từ.
– Chọn đơn đặt hàng đã lập trong cột Số đơn hàng.
– Sửa lại các thông tin nếu hoá đơn mua hàng thay đổi so với đơn đặt
hàng đã nhập.
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin của hoá đơn đã nhập.
♦ Trường hợp lập Hoá đơn mua hàng trực tiếp (không qua đơn mua
hàng đã có trước).
– Nhấn nút “Thêm” để nhập chứng từ.
– Chọn tên nhà cung cấp, nhập ngày, số chứng từ.
– Nhập số, ngày, ký hiệu hoá đơn.
– Nhập các thông tin chi tiết khác.
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin của hoá đơn đã nhập.
􀀛 Các thao tác Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ Hoá đơn mua hàng
tương tự như phần Hoá đơn bán hàng trong Phân hệ Bán hàng
Muốn thay đổi mẫu hóa đơn nhập liệu từ tiêu chuẩn sang mẫu hóa đơn có
chiết khấu để nhập chiết khấu khi mua hàng, NSD lựa chọn bằng cách
nhấn vào nút mũi tên bên phải nút “Mẫu”để chuyển sang mẫu hóa đơn
chiết khấu.
Phân hệ Mua hàng
125
2.3 Hàng mua trả lại/ Giảm giá hàng mua.
Chức năng
Cho phép nhập thông tin của nghiệp vụ trả lại hàng mua hoặc chứng từ
giảm giá hàng mua.
Thông tin và các thao tác trong chức năng này tương tự phần Hàng bán
trả lại/Giảm giá hàng bán trong Phân hệ Bán hàng (Xem hướng dẫn chi
tiết trong Phần 1. Phân hệ Bán hàng\1.3. Hàng bán trả lại/Giảm giá
hàng bán)
2.4 Liệt kê đơn mua
Chức năng
Cho phép hiển thị và theo dõi danh sách đơn mua hàng đã lập.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
126
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Chọn Hiển thị hoá đơn đã chọn
Tìm Tìm kiếm thông tin
In In danh sách đơn đặt hàng
Đóng Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Chọn đơn mua hàng cần xem chi tiết.
– Nhấn nút “Chọn” trên hộp hội thoại.
– In danh sách đơn mua hàng bằng nút “In” trên hộp hội thoại.
– Đóng hộp hội thoại bằng nút “Đóng”.
2.5 Trả tiền nhà cung cấp
Chức năng
Lập chứng từ trả tiền cho nhà cung cấp. Có thể trả bằng tiền mặt, tiền gửi
ngân hàng, Thẻ tín dụng. Trường hợp trả bằng tiền mặt có thể in được
phiếu chi trong giao diện này.
Thông tin chính trên hộp hội thoại
Trả cho Nhà cung cấp cần thanh toán
Phân hệ Mua hàng
127
Ngày Ngày chứng từ trả tiền
Số Số chứng từ trả tiền
Số tiền Tổng số tiền thanh toán cho nhà cung cấp
Phương thức
thanh toán
Các hình thức thanh toán: Tiền mặt/ Tiền gửi ngân
hàng/ Thẻ tín dụng
TK phải trả Số hiệu tài khoản phải trả
TK thanh toán Số hiệu tài khoản thanh toán
Hợp đồng Số hợp đồng của hoá đơn mua hàng
Mã chi nhánh Mã chi nhánh của công ty thực hiện giao dịch
Tổng nợ Tổng số tiền nợ theo từng hoá đơn
Số còn nợ Số còn nợ bằng Tổng nợ trừ số tiền đã thanh toán
Số trả (NT) Số tiền nguyên tệ trả theo từng hoá đơn
Quy đổi Số tiền quy đổi về loại tiền hạch toán
Tiền nợ Xác định chứng từ này thanh toán tiền mua hàng
Chiết khấu Xác định chứng từ này là chứng từ chiết khấu thanh
toán
Chọn tất Chọn tất các dòng hoá đơn đang hiển thị
Bỏ chọn Bỏ chọn các dòng hoá đơn đã chọn
Cách thao tác
􀀛 Cách nhập chứng từ trả tiền cho nhà cung cấp
– Nhấn nút “Thêm” để nhập mới chứng từ.
– Chọn nhà cung cấp cần thanh toán trong phần Trả cho.
– Nhập nội dung của chứng từ thanh toán trong phần Diễn giải.
– Nhập số, ngày chứng từ thanh toán.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
128
– Chọn phương thức thanh toán bằng Tiền mặt, Tiền gửi ngân hàng
hoặc thẻ tín dụng.
– Chọn loại tiền thanh toán và nhập vào tỉ giá với loại tiền thanh toán là
ngoại tệ.
– Chọn tài khoản phải trả, tài khoản thanh toán.
– Nhập số tiền thanh toán theo từng hoá đơn trong cột Số trả.
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ chứng từ thanh toán đã nhập.
Trong phần này chỉ cho phép trả tiền theo từng nhà cung cấp được chọn.
􀀛 Các thao tác Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ chứng từ trả tiền
cho nhà cung cấp tương tự như phần Thu tiền khách hàng
trong Phân hệ Bán hàng.
2.6 Bù trừ công nợ
Tự động bù trừ công nợ giữa các khoản phải trả nhà cung cấp với các
khoản đã trả (Cụ thể: bù trừ giữa chứng từ mua hàng với phiếu chi tiền
trả nhà cung cấp và giữa chứng từ mua hàng với chứng từ hàng mua trả
lại, giảm giá hàng mua).
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Nhà cung cấp Chọn nhà cung cấp cần bù trừ công nợ
TK phải trả Chọn tài khoản phải trả để bù trừ
Phân hệ Mua hàng
129
Các thông tin khác tương tự phần Bù trừ công nợ - Khách hàng
Cách thao tác
– Cách thao tác của phần này tương tự phần Bù trừ công nợ - Khách
hàng. (Xem chi tiết trong Phần 1. Phân hệ Bán hàng\1.8 Bù trừ
công nợ).
2.7 Thuế đầu vào
Chức năng
Tập hợp các chứng từ liên quan đến thuế đầu vào đã nhập và lập Bảng kê
thuế GTGT đầu vào.
Cách thao tác của phần này tương tự phần Thuế đầu ra trong phân hệ Bán
hàng (Xem chi tiết trong Phần 1. Phân hệ Bán hàng\1.11 Thuế đầu ra)
Các chứng từ hiển thị trong giao diện này được lấy từ các hoá đơn mua
hàng đã nhập.
2.8 Nhà cung cấp
Khai báo danh sách nhà cung cấp, việc khai báo này nhằm theo dõi công
nợ chi tiết đến từng nhà cung cấp.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\ 4. Nhà cung cấp.
2.9 Nhóm nhà cung cấp
Cập nhật danh sách nhóm nhà cung cấp. Việc khai báo này nhằm lập báo
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
130
cáo thống kê mua hàng và theo dõi công nợ theo nhóm nhà cung cấp.
Thông tin chi tiết và cách thao tác trong chức năng này tương tự hộp hội
thoại Nhóm khách hàng. (Xem chi tiết trong Phần 1. Phân hệ Bán hàng\
1.13 Nhóm khách hàng)
2.10 Loại nhà cung cấp
Cập nhật danh sách loại nhà cung cấp nhằm phục vụ cho việc lập báo cáo
thống kê mua hàng và quản lý công nợ theo loại nhà cung cấp. Việc phân
loại nhà cung cấp tương tự như phân loại khách hàng
Thông tin chi tiết và cách thao tác trong chức năng này tương tự hộp hội
thoại Loại khách hàng. (Xem chi tiết trong Phần 1. Phân hệ Bán hàng\
1.14. Loại khách hàng)
2.11 Vật tư - hàng hoá - dịch vụ
Cho phép khai báo danh sách vật tư, hàng hoá, dịch vụ được sử dụng
trong các giao dịch mua, bán, nhập, xuất kho của đơn vị.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn thảo\
5. Vật tư, hàng hoá, dịch vụ.
2.12 Viết thư
Cho phép viết thư thông báo công nợ gửi các khách hàng có khoản nợ
quá hạn chưa thanh toán, thư cảm ơn khách hàng đã hợp tác trong quan
hệ mua bán hàng hoá, thư gửi nhà cung cấp về việc thanh toán, thư gửi
nhân viên... Ngoài ra người sử dụng có thể tạo mẫu thư mới hoặc thay
đổi các mẫu thư có sẵn trong hệ thống.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\ 11. Viết thư.
Phân hệ Quản lý kho
131
3. PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO
Phân hệ Quản lý kho trong phần mềm hỗ trợ đồng thời nhiều phương
pháp tính giá trị hàng tồn kho: Đích danh, bình quân cuối kỳ, bình quân
sau mỗi lần nhập và nhập trước xuất trước. Tính năng lắp ráp tháo dỡ
trong phân hệ này đặc biệt thuận lợi đối với các doanh nghiệp lắp ráp,
tháo dỡ các sản phẩm có nhiều chi tiết phụ kiện. Phần này sẽ hướng dẫn
chi tiết các tính năng trong phân hệ quản lý kho.
􀀛 Quy trình tác nghiệp của phân hệ quản lý kho.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
132
3.1 Nhập kho
Chức năng
Lập và in phiếu nhập kho vật tư, hàng hoá khi phát sinh nghiệp vụ nhập
kho vật tư hàng hoá.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã chi nhánh Mã chi nhánh phát sinh nghiệp vụ nhập kho
Tên Tên người giao vật tư hàng hoá
Địa chỉ Địa chỉ của người giao hàng
Diễn giải Nội dung của chứng từ nhập kho
Ngày Ngày nhập kho
Phân hệ Quản lý kho
133
Số CT Số phiếu nhập kho
Loại tiền Loại tiền trên phiếu nhập kho
Tỉ giá Tỉ giá của ngoại tệ so với loại tiền hạch toán
Mã vật tư Mã vật tư hàng hoá nhập kho
Diễn giải Diễn giải của phiếu nhập kho
Mã kho Mã kho nhập vật tư, hàng hoá
TK nợ Tài khoản ghi nợ của chứng từ nhập kho
TKđối ứng Tài khoản đối ứng với TK kho trên phiếu nhập kho
Số lượng Số lượng vật tư nhập kho
Đơn giá (NT) Đơn giá nhập kho của vật tư hàng hoá
Thành tiền Tổng thành tiền = Số lượng x Đơn giá
Quy đổi Tổng thành tiền quy đổi từ ngoại tệ về tiền hạch toán
Vật tư Nhập các thông tin liên quan đến vật tư nhập kho
Đối tượng Nhập các đối tượng liên quan đến chứng từ nhập kho
Giá thành Nhập các thông tin liên quan đến giá thành
Cách thao tác
􀀛 Tìm kiếm và tra cứu nhanh số lượng tồn vật tư hàng hóa đến
thời điểm hiện tại
Các thao tác được thực hiện tương tự như phần bán hàng.
􀀛 Lập phiếu nhập kho vật tư, hàng hoá
– Nhấn nút “Thêm” để nhập phiếu nhập kho mới.
– Chọn Tên người giao hàng trong phần tên.
– Nhập nội dung của phiếu nhập kho vào phần Diễn giải.
– Nhập ngày, số chứng từ của phiếu nhập kho.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
134
– Chọn loại tiền và nhập tỷ giá nếu là ngoại tệ.
– Chọn mã kho, tài khoản nợ và tài khoản đối ứng của phiếu nhập kho.
– Chọn mã vật tư nhập kho, nhập số lượng, đơn giá nhập kho với mỗi
vật tư hàng hoá trên một dòng, phần mềm sẽ tự động tính cột thành
tiền bằng Số lượng nhân với Đơn giá.
– Chọn mục Đối tượng để nhập thông tin về các đối tượng liên quan.
– Chọn mục Giá thành để nhập các thông tin liên quan đến Giá thành
(nếu có).
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ chứng từ đã nhập.
􀀛 Cách sửa thông tin phiếu nhập kho
– Chọn phiếu nhập kho cần sửa bằng cách nhấn nút “Duyệt” trên hộp
hội thoại và nhấn đúp chuột vào dòng phiếu nhập kho cần hiển thị.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi.
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Cách xoá phiếu nhập kho
– Chọn phiếu nhập kho cần xoá tương tự phần sửa.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ sửa, xoá được thông tin của những phiếu nhập kho khi chưa thực
hiện thao tác ghi sổ, nếu đã ghi sổ muốn sửa hoặc xoá phải thực hiện
thao tác bỏ ghi sổ
􀀛 In phiếu nhập kho
– Chọn phiếu nhập kho cần in tương tự phần sửa.
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
Phân hệ Quản lý kho
135
􀀛 Cách ghi sổ phiếu nhập kho.
– Chọn phiếu nhập kho cần ghi sổ tương tự phần sửa.
– Nhấn nút “Ghi sổ” trên hộp hội thoại để chuyển số liệu của phiếu
nhập kho đã nhập này vào các sổ sách, báo cáo kế toán liên quan.
􀀛 Cách bỏ ghi sổ phiếu nhập kho.
– Chọn phiếu nhập kho cần bỏ ghi sổ tương tự phần sửa.
– Nhấn nút “Bỏ ghi” trên hộp hội thoại để xoá số liệu của phiếu nhập
kho đã ghi sổ trong các sổ sách, báo cáo kế toán liên quan.
3.2 Xuất kho
Chức năng
Lập và in phiếu xuất kho vật tư, hàng hoá khi phát sinh nghiệp vụ xuất
kho vật tư hàng hoá.
􀀛 Thông tin chi tiết và các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, In, Ghi sổ,
Bỏ ghi sổ trên phiếu xuất kho tương tự như phiếu nhập kho
Phần mềm tự động hiển thị đơn giá của VTHH xuất kho theo phương
pháp tính giá xuất đã được chọn cho vật tư đó trong danh mục Vật tư
hàng hoá.
Phần mềm cho phép tính giá xuất theo các phương pháp:
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
136
- Bình quân cuối kỳ.
- Bình quân sau mỗi lần nhập
- Giá đích danh.
- Nhập trước xuất trước.
3.3 Chuyển kho nội bộ
Chức năng
Phần mềm cho phép theo dõi và lập chứng từ xuất chuyển nội bộ giữa
các kho trong cùng một đơn vị.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã chi nhánh Chi nhánh thực hiện nghiệp vụ chuyển kho
nội bộ
Người thực hiện Tên người thực hiện chuyển kho nội bộ
Thủ kho nhập Tên người thủ kho nhập vật tư chuyển đến
Thủ kho xuất Tên người thủ kho xuất vật tư chuyển đi
Phương tiện vận chuyển Tên phương tiện vận chuyển vật tư
Ngày Ngày thực hiện xuất chuyển nội bộ
Số CT Số chứng từ xuất chuyển nội bộ
Phân hệ Quản lý kho
137
Mã vật tư Mã vật tư xuất chuyển nội bộ
Diễn giải Tên vật tư xuất chuyển nội bộ
Từ kho Mã kho xuất chuyển vật tư đi
TK kho đi Tài khoản ứng với loại vật tư hàng hoá xuất
đi
Đến kho Mã kho nhập vật tư chuyển đến
TK kho đến Tài khoản ứng với loại vật tư hàng hoá
nhập vào
Số lượng Số lượng vật tư xuất chuyển nội bộ
Cách thao tác
􀀛 Cách lập chứng từ xuất chuyển kho nội bộ
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
– Chọn người thực hiện trong phần Người thực hiện và nhập tên thủ
kho xuất, thủ kho nhập, phương tiện vận chuyển (nếu có)
– Nhập ngày và số chứng từ chuyển kho nội bộ.
– Chọn mã vật tư cần chuyển nội bộ.
– Chọn kho xuất vật tư trong phần Từ kho.
– Chọn tài khoản tương ứng của vật tư xuất kho trong phần TK kho đi.
– Chọn kho nhập vật tư trong phần Đến kho.
– Chon tài khoản tương ứng của vật tư kho đến trong phần TK kho đến.
– Nhập số lượng xuất chuyển nội bộ.
– Nhập các thông tin khác (nếu có).
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Các thao tác Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ chứng từ xuất
chuyển kho nội bộ tương tự phần Nhập kho.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
138
3.4 Lắp ráp tháo dỡ
Chức năng
Lập chứng từ lắp ráp hoặc tháo dỡ thành phẩm. Trong trường hợp lắp
ráp, phần mềm tự động lập phiếu nhập kho thành phẩm được lắp ráp và
xuất kho các linh kiện tương ứng tạo thành thành phẩm. Trường hợp tháo
dỡ thì ngược với lắp ráp.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Lắp ráp Xác định lập chứng từ Lắp ráp thành phẩm
Tháo dỡ Xác định lập chứng từ Tháo dỡ thành phẩm
Mã VT Mã thành phẩm được lắp ráp hoặc tháo dỡ
Mã kho Mã kho nhập thành phẩm lắp ráp hoặc xuất thành
phẩm tháo dỡ
Số lượng lắp ráp/
tháo dỡ
Số lượng thành phẩm được lắp ráp hoặc số lượng
thành phẩm sẽ tháo dỡ
Lý do Lý do lắp ráp hoặc tháo dỡ thành phẩm
Ngày Ngày chứng từ lắp ráp hoặc tháo dỡ
Số CT Số chứng từ lắp ráp hoặc tháo dỡ
TK XLCL Tài khoản xử lý chênh lệch sau khi tháo dỡ
Phân hệ Quản lý kho
139
Mã vật tư Mã các linh kiện được lắp ráp hoặc tháo dỡ
Diễn giải Tên các linh kiện được lắp ráp hoặc tháo dỡ
Mã kho Mã kho chứa các linh kiện được lắp ráp hoặc tháo
dỡ
Số lượng Số lượng các linh kiện được lắp ráp hoặc tháo dỡ
Cách thao tác
􀀛 Cách lập chứng từ lắp ráp/ tháo dỡ thành phẩm
– Nhấn nút “Thêm” để nhập chứng từ mới.
– Chọn nút Lắp ráp để lập chứng từ lắp ráp thành phẩm hoặc nút Tháo
dỡ để lập chứng từ tháo dỡ thành phẩm.
– Chọn mã thành phẩm cần lắp ráp hoặc tháo dỡ trong phần Mã VT.
– Chọn kho nhập hoặc xuất thành phẩm cần lắp ráp hoặc tháo dỡ.
– Nhập vào số lượng thành phẩm cần lắp ráp hoặc tháo dỡ
– Nhập nội dung của chứng từ lắp ráp hoặc tháo dỡ.
– Nhập ngày, số chứng từ, chọn tài khoản xử lý chênh lệch.
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ chứng từ đã nhập.
Các hàng hoá, thành phẩm thuộc loại lắp ráp khi khai báo trong phần
Vật tư phải được chọn là Lắp ráp trong phần Nhóm vật tư và khai báo
danh mục các linh kiện lắp ráp
􀀛 Các thao tác Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ chứng từ lắp ráp/
tháo dỡ tương tự phần Nhập kho.
3.5 Điều chỉnh hàng tồn kho
Chức năng
Cho phép điều chỉnh số lượng và giá trị hàng tồn kho trên sổ sách cho
phù hợp với thực tế trong kho. Từ đó lập các chứng từ điều chỉnh là các
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
140
phiếu nhập hoặc phiếu xuất đặc biệt, các chứng từ này cũng được đưa
vào danh sách phiếu nhập và phiếu xuất.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tất cả các kho Hiển thị vật tư hàng hoá ở tất cả các kho
Kho Chỉ hiển thị vật tư hàng hoá ở kho đã chọn
Xắp xếp Chọn hình thức sắp xếp theo: Mã hàng, tên hàng, số
lượng tồn kho, chênh lệch.
Mã vật tư Mã của vật tư hàng hoá
Tên vật tư Tên vật tư hàng hoá
SL tồn kho Số lượng tồn kho vật tư hàng hoá trên sổ sách
SL kiểm kê Số lượng tồn kho thực tế theo kiểm kê
Chênh lệch Chênh lệch số lượng tồn kho giữa sổ sách và thực tế
Ngày kiểm kê Ngày kiểm kê kho
TK đ/c tăng Số hiệu tài khoản điều chỉnh tăng
TK đ/c giảm Số hiệu tài khoản điều chỉnh giảm
Số lượng Chức năng cho phép NSD điều chỉnh số lượng hàng
tồn kho
Giá trị Chức năng cho phép NSD điều chỉnh trị giá hàng tồn
Phân hệ Quản lý kho
141
kho
Trợ giúp Hiển thị hướng dẫn thao tác sử dụng trên hộp hội
thoại
Điều chỉnh Thực hiện thao tác điều chỉnh
Hủy bỏ Không thực hiện thao tác điều chỉnh
Cách thao tác
– Chọn tất cả các kho hoặc chọn từng kho để kiểm kê.
– Chọn hình thức sắp xếp vật tư, hàng hoá theo mã, tên, số lượng...
– Nhập ngày kiểm kê
– Nhập số lượng kiểm kê thực tế vào cột Số lượng kiểm kê với từng
vật tư hàng hoá, phần mềm tự động tính số chênh lệch ở cột Chênh
lệch.
– Nhấn nút Giá trị để điều chỉnh hàng tồn kho theo giá trị.
– Chọn tài khoản điều chỉnh tăng hoặc tài khoản điều chỉnh giảm và
nhấn nút <<Điều chỉnh>> để thực hiện thao tác điều chỉnh.
3.6 Cập nhật giá nhập kho thành phẩm
Chức năng
Cho phép cập nhập giá nhập kho thành phẩm cho các phiếu nhập kho
thành phẩm đã nhập.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
142
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Khoảng thời gian Thời gian cần cập nhật giá nhập kho thành
phẩm
Nhóm vật tư Nhóm thành phẩm cần cập nhật đơn giá
Mã vật tư Mã thành phẩm
Diễn giải Tên thành phẩm
Đơn giá Đơn giá nhập kho thành phẩm
Tìm kiếm Tìm kiếm nhanh thành phẩm cần cập nhật đơn
giá theo mã.
Thực hiện Thực hiện cập nhật giá nhập kho thành phẩm
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Chọn tất\Bỏ tất Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu tất cả các vật tư
Cách thao tác
– Nhập khoảng thời gian cần cập nhật giá nhập kho thành phẩm.
– Đánh dấu thành phẩm cần cập nhập đơn giá, nhấn nút <<Chọn tất/Bỏ
tất>> để đánh dấu chọn tất hay bỏ chọn tất cả thành phẩm cần cập
nhật đơn giá.
– Nhập đơn giá cho từng thành phẩm đã đánh dấu trong danh sách.
Phân hệ Quản lý kho
143
– Nhấn nút <<Thực hiện>> và đợi xuất hiện thông báo thành công
chọn OK.
3.7 Cập nhật giá xuất kho
Chức năng
Cho phép cập nhập giá xuất kho cho các phiếu xuất kho đã nhập và chỉ
áp dụng cho các vật tư, hàng hoá sử dụng phương pháp bình quân gia
quyền cuối kỳ.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tính giá tất cả các
vật tư hàng hoá
Tích vào đây để tính giá cho tất cả các vật tư hàng
hoá.
Chọn vật tư hàng
hoá
Tích vào đây để chọn tính giá cho một hay một số
vật tư hàng hoá
Khoảng thời gian Khoảng thời gian cần cập nhật giá xuất kho
Thực hiện Thực hiện thao tác cập nhật giá xuất kho
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Tích vào ô Tính giá tất cả các vật tư hàng hoá nếu muốn cập nhật
giá xuất cho tất cả vật tư hàng hoá. Nếu chỉ muốn cập nhật giá xuất
cho một số vật tư hàng hoá tích vào ô Chọn vật tư hàng hoá.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
144
– Nhập khoảng thời gian cần cập nhật giá xuất kho.
– Nhấn nút <<Thực hiện>> và đợi đến khi xuất hiện thông báo hoàn
thành chọn OK.
3.8 Tính giá bán
Tính giá bán là bảng giá để đối chiếu khi bán hàng. Với 3 mức giá bán
thể hiện người sử dụng có thể áp dụng mức giá này tương ứng với từng
trường hợp cụ thể khi bán hàng. Việc lập bảng giá này có thể căn cứ trên
giá nhập gần nhất hoặc giá bán hiện tại đang sử dụng.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Sắp xếp Lựa chọn tiêu thức sắp xếp vật tư hàng hoá: Mã
hàng, Tên hàng, Giá nhập gần nhất
Chọn tất Đánh dấu tất cả vật tư hàng hoá hiện trên danh
sách
Bỏ chọn Bỏ đánh dấu tất cả vật tư hàng hoá đã chọn
Dựa trên Căn cứ để tính giá bán. Có thể căn cứ trên giá
bán hiện tại hoặc giá nhập gần nhất
Tăng thêm số tiền Xác định số tiền tăng thêm so với giá được lấy
làm căn cứ
Phân hệ Quản lý kho
145
Tỷ lệ Xác định tỷ lệ tăng thêm so với giá được lấy làm
căn cứ
Tính giá bán Thực hiện việc tính giá bán
Đồng ý Đồng ý cất giữ các thông tin đã nhập
Huỷ bỏ Không cất giữ các thông tin đã nhập
Trợ giúp Hiển thị trợ giúp
Cách thao tác
– Chọn các vật tư cần tính giá bán. Nếu thực hiện tính giá bán cho tất cả
vật tư hàng hoá thì nhấn nút “Chọn tất”
– Chọn căn cứ để tính giá: Tính trên giá hiện tại hoặc giá nhập gần nhất
– Nhập số tiền tăng thêm hoặc tỷ lệ tăng thêm so với giá căn cứ
– Nhấn nút <<Tính giá bán>>
3.9 Số dư ban đầu của VTHH đích danh
Chức năng
Cho phép nhập số dư ban đầu của vật tư hàng hoá theo phương pháp đích
danh.
Đơn vị Mã đơn vị hạch toán
Mã kho Chỉ hiện thị vật tư hàng hoá ở kho đã chọn
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
146
Tài khoản kho Tên tài khoản kho
Mã vật tư Mã của vật tư hàng hoá
Tên vật tư Tên vật tư hàng hoá
Số lượng Số lượng của vật tư hàng hoá
Thành tiền Trị giá vật tư hàng hoá
Tìm kiếm Tìm theo điều kiện
Huỷ bỏ Không thực hiện thao tác điều chỉnh
Cách thao tác
- Vào menu Nghiệp vụ\Quản lý kho\Số dư ban đầu VTHH đích danh.
- Chọn Mã kho, tài khoản kho
- Nhấn đúp vào VTHH để nhập số dư chi tiết theo từng lô.
3.10 Sắp xếp thứ tự chứng từ nhập xuất
Chức năng
Cho phép sắp xếp các chứng từ nhập xuất trong trường hợp các nghiệp
vụ nhập xuất cùng ngày nhưng khi xuất vẫn báo lỗi không cho phép xuất
quá số lượng vật tư hàng hoá tồn kho. NSD có thể sắp xếp lại các chứng
từ sao cho khi xuất vật tư hàng hoá số lượng xuất không vượt quá số
lượng nhập và tồn kho tính đến thời điểm xuất kho.
Phân hệ Quản lý kho
147
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ngày Ngày của các chứng từ nhập xuất cần sắp xếp
STT Số thứ tự của các chứng từ nhập xuất
Loại Loại chứng từ chứng từ nhập hay xuất kho
Số Số của chứng từ nhập xuất kho
Giá trị nhập xuất Giá trị vật tư hàng hoá nhập xuất kho
Thực hiện sắp xếp thứ tự các chứng từ nhập xuất
Cất giữ Thực hiện cất giữ việc sắp xếp và cất giữ các
chứng từ sắp xếp liên quan
Huỷ bỏ Huỷ bỏ việc sắp xếp chứng từ nhập xuất
Trợ giúp Hiển thị hướng dẫn thao tác sử dụng trên hộp hội
thoại
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Để thực hiện thao tác này các chứng từ cần sắp xếp không được ghi
sổ.
– Thực hiện: Vào Menu Nghiệp vụ>Quản lý kho>Sắp xếp chứng từ
nhập xuất.
– Thực hiện sắp xếp thứ tự các chứng từ bằng các phím
– Nhấn nút <<Cất giữ>> để thực hiện cất giữ việc sắp xếp chứng từ và
ghi sổ các chứng từ liên quan.
– Để huỷ bỏ việc sắp xếp nhấn nút <<Huỷ bỏ>>.
3.11 Tự động sinh chứng từ lắp ráp
Chức năng
Cho phép lập chứng từ lắp ráp căn cứ trên các hoá đơn xuất bán sản
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
148
phẩm lắp ráp trong ngày trong trường hợp đã xuất âm số lượng sản phẩm
lắp ráp.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Dữ liệu đến ngày Lập chứng từ lắp ráp đến ngày…
Ngày CT Ngày lập chứng từ
Lấy dữ liệu Lấy dữ liệu từ hoá đơn xuất bán sản phẩm lắp ráp
Chọn tất/Bỏ tất Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu tất các sản phẩm lắp
ráp
Cách thao tác
- Vào Nghiệp vụ\Quản lý kho\Tự động sinh chứng từ lắp ráp
- Chọn ngày lập chứng từ
- Nhấn nút “Lấy dữ liệu”
- Nhấn “Đồng ý” để cất giữ chứng từ nhập.
3.12 Đổi phương pháp tính giá
Chức năng
Cho phép người sử dụng thay đổi phương pháp tính giá của tất cả hoặc
một số vật tư, hàng hóa đã khai báo.
Phân hệ Quản lý kho
149
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Phương pháp tính giá Chọn phương pháp tính giá cần thay đổi.
Chọn tất/Bỏ tất Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu tất cả các vật tư,
hàng hóa cần thay đổi phương pháp tính giá.
Cách thao tác
- Vào Nghiệp vụ\Quản lý kho\Đổi phương pháp tính giá.
- Chọn vật tư, hàng hóa cần thay đổi phương pháp tính giá.
- Chọn phương pháp tính giá cần thay đổi.
- Nhấn nút “Đồng ý” để thay đổi phương pháp tính giá.
3.13 Vật tư - hàng hoá - dịch vụ
Cho phép khai báo danh sách vật tư, hàng hoá, dịch vụ được sử dụng
trong các giao dịch mua, bán, nhập, xuất kho của đơn vị.
Chức năng này đã được trình bày trong Phần II. Menu Soạn thảo\ 5. Vật
tư – Hàng hoá - Dịch vụ.
3.14 Nhóm vật tư hàng hoá
Chức năng
Cho phép khai báo danh mục nhóm vật tư, hàng hoá, dịch vụ, việc khai
báo này nhằm quản lý và in danh sách vật tư, hàng hoá, dịch vụ theo từng
nhóm.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
150
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới nhóm vật tư, hàng hoá
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã nhóm vật tư Mã số nhóm vật tư, hàng hoá
Tên nhóm vật tư Tên nhóm vật tư, hàng hoá
Ngừng theo dõi Xác nhận việc theo dõi hoặc không theo dõi nhóm
vật tư, hàng hoá đang hiển thị
Đồng ý Cất giữ thông tin của nhóm vật tư đang khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin của nhóm vật tư đang khai
báo
– Nhập mã loại, tên nhóm vật tư
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã khai báo.
􀀛 Sửa thông tin nhóm vật tư, hàng hoá
– Chọn nhóm vật tư, hàng hoá cần sửa thông tin trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại (Không sửa được mã nhóm)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá nhóm vật tư, hàng hoá
– Chọn nhóm vật tư, hàng hoá cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Phân hệ Quản lý kho
151
􀀛 In danh sách nhóm vật tư, hàng hoá
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
3.15 Kho vật tư
Chức năng
Cho phép thêm mới, sửa đổi, xoá, in danh mục kho vật tư hàng hoá. Việc
khai báo này nhằm quản lý vật tư hàng hoá theo từng kho. Ngoài ra còn
phục vụ việc lập báo cáo nhập xuất tồn kho cho từng vật tư hàng hoá
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới kho vật tư, hàng hoá
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã kho Mã kho vật tư, hàng hoá
Tên kho Tên kho vật tư, hàng hoá
Tài khoản kho Tài khoản hạch toán của kho vật tư, hàng hoá
Ngừng theo dõi Đánh dấu vào mục này để xác nhận việc ngừng theo
dõi kho đang hiển thị
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
152
Đồng ý Cất giữ thông tin của kho đang khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin của kho đang khai báo
– Nhập mã kho, tên kho
– Chọn tài khoản kho.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin kho vật tư, hàng hoá
– Chọn kho cần sửa thông tin trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại (Không sửa được mã kho)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá kho vật tư, hàng hoá
– Chọn kho vật tư, hàng hoá cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
􀀛 In danh sách kho vật tư, hàng hoá
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME7.1
153
4. PHÂN HỆ QUẢN LÝ QUỸ
Phân hệ quản lý quỹ trong MISA-SME 7.9 cho phép làm việc song song
với nhiều loại tiền khác nhau. Tự động kết chuyển chênh lệch tỉ giá cuối
kỳ. Theo dõi công nợ theo từng loại tiền.
􀀛 Quy trình tác nghiệp của phân hệ quản lý quỹ.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
154
4.1 Phiếu thu
Chức năng
Cho phép lập và in phiếu thu khi thu tiền do khách hàng trả, thu hoàn tạm
ứng, thu từ các khoản thu khác...
Thông tin chính trên hộp hội thoại
Đối tượng Xác định loại đối tượng nộp tiền: Khách hàng, Nhà
cung cấp, Nhân viên, Đối tượng khác.
Tên Tên đối tượng nộp tiền đã khai báo
Địa chỉ Địa chỉ của đối tượng nộp tiền
Diễn giải Nội dung của phiếu thu
Ngày Ngày nộp tiền
Số Số phiếu thu
TK quỹ Tài khoản tiền mặt hạch toán
Tiền tệ Loại tiền sử dụng thanh toán trên phiếu thu
Tỷ giá Tỷ giá của loại tiền thanh toán so với loại tiền hạch
toán
Định khoản Hiển thị các thông tin chi tiết của phiếu thu tiền như:
Tài khoản nợ, tài khoản có, số tiền, quy đổi, diễn giải...
Phân hệ Quản lý Quỹ
155
Giá thành Hiển thị các thông tin liên quan đến giá thành như:
Giá thành, Hợp đồng, Mã thống kê...
Cách thao tác
􀀛 Cách lập phiếu thu
– Nhấn nút “Thêm” để nhập phiếu thu mới.
– Chọn loại đối tượng nộp tiền, tên người nộp tiền.
– Nhập nội dung của phiếu thu vào phần Diễn giải.
– Nhập ngày, số phiếu thu.
– Chọn tài khoản quỹ.
– Chọn loại tiền thanh toán và nhập vào tỉ giá nếu loại tiền thanh toán là
ngoại tệ.
– Nhập các thông tin: Tài khoản nợ, tài khoản có, số tiền, diễn giải...
– Chọn trang Thuế để nhập các thông tin về thuế (nếu có).
– Chuyển sang phần Giá thành nhập các thông tin về giá thành (nếu có)
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ phiếu thu đã nhập.
􀀛 Cách sửa thông tin Phiếu thu
– Chọn Phiếu thu cần sửa bằng cách nhấn nút “Duyệt” trên hộp hội
thoại và nhấn đúp chuột vào dòng phiếu thu cần hiển thị.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Cách xoá Phiếu thu
– Chọn Phiếu thu cần xoá như phần sửa.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
156
Chỉ sửa, xoá được Phiếu thu khi chưa thực hiện thao tác ghi sổ, nếu đã
ghi sổ muốn sửa lại hoặc xoá phải thực hiện thao tác bỏ ghi sổ.
􀀛 In Phiếu thu
– Chọn Phiếu thu cần in như phần sửa.
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
􀀛 Cách ghi sổ Phiếu thu
– Chọn Phiếu thu cần ghi sổ như phần sửa.
– Nhấn nút “Ghi sổ” trên hộp hội thoại để chuyển số liệu của Phiếu thu
đã nhập vào các sổ sách, báo cáo kế toán liên quan.
􀀛 Cách bỏ ghi sổ Phiếu thu
– Chọn Phiếu thu cần bỏ ghi sổ như phần sửa.
– Nhấn nút “Bỏ ghi” trên hộp hội thoại để xoá số liệu của Phiếu thu đã
ghi sổ trong các sổ sách, báo cáo kế toán liên quan.
4.2 Phiếu chi
Chức năng
Cho phép lập và in phiếu chi khi chi tiền để trả nợ nhà cung cấp, thanh
toán tiền mua dịch vụ, thanh toán các chi phí khác...
Thông tin chi tiết trong phần này tương tự phần phiếu thu.
Phân hệ Quản lý Quỹ
157
Cách thao tác
􀀛 Cách lập phiếu chi
– Nhấn nút “Thêm” để nhập phiếu chi mới.
– Chọn loại đối tượng nhận tiền, tên người nhận tiền.
– Nhập nội dung của phiếu chi vào phần Diễn giải.
– Nhập ngày, số phiếu chi.
– Chọn tài khoản quỹ.
– Chọn loại tiền thanh toán và nhập vào tỉ giá nếu loại tiền thanh toán là
ngoại tệ.
– Nhập các thông tin: Tài khoản nợ, tài khoản có, số tiền, diễn giải...
– Chọn trang Thuế để nhập các thông tin về thuế (nếu có).
– Chuyển sang phần Giá thành nhập các thông tin về giá thành (nếu có)
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ phiếu chi đã nhập.
􀀛 Các thao tác Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ Phiếu chi tương tự
phần Phiếu thu
4.3 Sổ quỹ
Đây là một báo cáo dưới dạng sổ ghi chép cho biết tất cả các hoạt động
thu chi trong một khoảng thời gian và cho biết số tiền tồn quỹ hàng ngày.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
158
4.4 Khách hàng
Khai báo danh sách khách hàng của đơn vị, việc khai báo này nhằm quản
lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng.
Chức năng này đã được trình bày trong Phần II. Menu Soạn thảo\ 3.
Khách hàng.
4.5 Nhà cung cấp
Khai báo danh sách nhà cung cấp, việc khai báo này nhằm theo dõi công
nợ chi tiết đến từng nhà cung cấp.
Chức năng này đã được trình bày trong Phần II. Menu Soạn thảo\ 4. Nhà
cung cấp.
4.6 Nhân viên
Khai báo danh sách nhân viên trong cơ quan. Các nhân viên này sẽ được
sử dụng trong phần người nộp, nhận tiền trên phiếu thu, chi, và phục vụ
cho việc theo dõi tạm ứng, tính lương...
Chức năng này đã được trình bày trong Phần II. Menu Soạn thảo\ 6.
Nhân viên.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
159
5. PHÂN HỆ NGÂN HÀNG
Phân hệ Ngân hàng hỗ trợ việc quản lý tài khoản ngân hàng trực tuyến.
Tính năng quản lý thẻ tín dụng và chấp nhận các giao dịch thanh toán
bằng thẻ qua mạng giúp doanh nghiệp hội nhập với xu thế thương mại
điện tử ngày nay. Chức năng đối chiếu với ngân hàng giúp kế toán phát
hiện những sai lệch giữa sổ kế toán với bảng kê chi tiết của ngân hàng.
􀀛 Quy trình tác nghiệp của phân hệ Ngân hàng
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
160
5.1 Phát hành séc
Chức năng
Lập tờ séc, ủy nhiệm chi (UNC) làm căn cứ thanh toán tiền tại Ngân
hàng.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Loại đối tượng Xác định loại đối tượng nhận séc, đối tượng thụ
hưởng trên UNC: Khách hàng, Nhà cung cấp,
Nhân viên, Khác. Danh sách đối tượng của từng
loại đã được khai báo trong các mục tương ứng
Người nhận Tên người nhận séc, đối tượng thụ hưởng trên
UNC
Ngày Ngày phát hành séc, UNC
Số Số chứng từ phát hành séc
TK Ngân hàng Tài khoản ngân hàng hạch toán
Loại tiền Loại tiền phát hành séc
Tỷ giá Tỷ giá của loại tiền phát hành séc so với loại tiền
hạch toán
Định khoản Nhập các thông tin chi tiết vào tài khoản như: TK
Phân hệ Ngân hàng
161
nợ, TK có, Số tiền, Diễn giải...
Giá thành Nhập các thông tin liên quan đến Giá thành
Cách thao tác
􀀛 Cách lập chứng từ Phát hành séc
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại.
– Chọn loại đối tượng nhận séc, đối tượng thụ hưởng trên UNC trong
phần Loại đối tượng.
– Chọn người nhận séc, đối tượng thụ hưởng trên UNC trong phần
Người nhận.
– Nhập ngày, số của chứng từ phát hành séc.
– Chọn tài khoản ngân hàng, loại tiền, nhập tỷ giá nếu là tiền ngoại tệ.
– Nhập nội dung của chứng từ phát hành séc vào phần Diễn giải.
– Nhập thông tin trong trang màn hình Chi tiết
– Chọn trang Thuế để nhập các thông tin về Thuế (nếu có).
– Chọn phần Giá thành để nhập các thông tin về Giá thành (nếu có).
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ chứng từ phát hành séc.
􀀛 Cách sửa thông tin chứng từ Phát hành séc
– Chọn chứng từ phát hành séc cần sửa bằng cách nhấn nút “Duyệt”
trên hộp hội thoại và nhấn đúp chuột vào dòng chứng từ phát hành
séc cần hiển thị.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi.
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Cách xoá chứng từ Phát hành séc
– Chọn chứng từ Phát hành séc cần xoá như phần sửa.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
162
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Chỉ sửa, xoá được chứng từ Phát hành séc khi chưa thực hiện thao tác
ghi sổ, nếu đã ghi sổ muốn sửa, xoá phải thực hiện thao tác bỏ ghi sổ.
􀀛 In chứng từ Phát hành séc
– Chọn chứng từ Phát hành séc cần in như phần sửa.
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
􀀛 Cách ghi sổ chứng từ Phát hành séc.
– Chọn chứng từ Phát hành séc cần ghi sổ như phần sửa.
– Nhấn nút “Ghi sổ” trên hộp hội thoại để chuyển số liệu của chứng từ
Phát hành séc đã nhập này vào các sổ sách, báo cáo kế toán liên quan.
􀀛 Cách bỏ ghi sổ chứng từ Phát hành séc
– Chọn chứng từ Phát hành séc cần bỏ ghi sổ như phần sửa.
– Nhấn nút “Bỏ ghi” trên hộp hội thoại để xoá số liệu của chứng từ
Phát hành séc đã ghi sổ trong các sổ sách, báo cáo kế toán liên quan.
5.2 Nộp tiền vào tài khoản
Chức năng
Lập và in chứng từ khi nộp một khoản tiền vào tài khoản tiền gửi ngân
hàng. Việc nộp tiền vào tài khoản có thể là do rút từ quỹ tiền mặt nộp vào
ngân hàng hoặc do khách hàng thanh toán tiền hàng chuyển về...
Phân hệ Ngân hàng
163
Thông tin trên hộp hội thoại này tương tự phần Phát hành Séc.
Cách thao tác
􀀛 Cách lập chứng từ nộp tiền vào tài khoản
– Nhấn nút “Thêm” để nhập chứng từ mới.
– Chọn loại đối tượng, người nộp tiền.
– Nhập ngày, số chứng từ nộp tiền.
– Chọn tài khoản ngân hàng, loại tiền và nhập tỷ giá với loại tiền là
ngoại tệ.
– Nhập nội dung của chứng từ nộp tiền vào phần Diễn giải.
– Nhập thông tin trong trang màn hình Chi tiết, nhấn chuột vào trang
Thuế để nhập các thông tin về Thuế (nếu có).
– Chọn phần Giá thành để nhập các thông tin về Giá thành (nếu có).
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ thông tin của chứng từ đã nhập
􀀛 Các thao tác Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ chứng từ Nộp tiền
vào tài khoản tương tự phần Phát hành séc.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
164
5.3 Thẻ tín dụng
Chức năng
Đây là chức năng xử lý khi khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để trả tiền
cho công ty, bao gồm hai việc chính: Kiểm tra tính hợp lệ của thẻ tín
dụng (đọc thẻ) và lập chứng từ xác nhận việc thanh toán (phiếu thu),
chứng từ này sẽ xuất hiện trong phần thu tiền như những chứng từ thu
tiền khác.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Thanh toán Xác định chứng từ này là chứng từ thanh toán
Hoàn trả Xác định chứng từ này là chứng từ hoàn trả
TK thẻ tín dụng Số tài khoản thẻ tín dụng
Các thông tin khác tương tự phần Phát hành Séc
Cách thao tác
􀀛 Các thao tác Thêm, Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ chứng từ
Thẻ tín dụng tương tự phần Phát hành séc.
5.4 Chuyển tiền
Chức năng
Chuyển tiền từ một tài khoản ngân hàng này sang một tài khoản ngân
hàng khác (đối với doanh nghiệp có nhiều tài khoản ngân hàng) hoặc rút
tiền từ tài khoản tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt.
Phân hệ Ngân hàng
165
Thông tin chính trên hộp hội thoại
Từ tài khoản Tài khoản hạch toán giảm số tiền
Vào tài khoản Tài khoản hạch toán tăng số tiền
Ngày Ngày chuyển tiền
Số Số của chứng từ chuyển tiền
Loại tiền Loại tiền hạch toán
Số tiền Số tiền chuyển
Diễn giải Diễn giải của chứng từ chuyển tiền
Cách thao tác
􀀛 Cách lập chứng từ chuyển tiền
– Chọn tài khoản ghi giảm số tiền trong phần Từ tài khoản.
– Chọn tài khoản ghi tăng số tiền trong phần Vào tài khoản.
– Nhập ngày, số chứng từ chuyển tiền.
– Chọn loại tiền và nhập tỷ giá với loại tiền là ngoại tệ.
– Nhập số tiền cần chuyển.
– Nhập các thông tin khác (nếu có).
– Nhập nội dung của chứng từ chuyển tiền trong phần Diễn giải.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
166
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ thông tin của chứng từ
chuyển tiền đã nhập.
􀀛 Các thao tác Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ chứng từ chuyển
tiền tương tự phần Phát hành séc.
5.5 Thanh toán trực tuyến
Chức năng
Đây là một hình thức sử dụng mạng máy tính để giao dịch trực tiếp với
ngân hàng. Khi đó công ty có thể gửi yêu cầu thanh toán tới ngân hàng
hoặc nhận các thông báo từ ngân hàng về việc phát sinh trên tài khoản
tiền gửi của công ty thông qua mạng máy tính được thiết lập này.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ngân hàng Tên ngân hàng cần kết nối
Thông tin gửi đi Các thông tin gửi đi tới ngân hàng (Các thông tin
này sẽ tự động sinh ra với các chứng từ thuộc
loại thanh toán trực tuyến)
Thông tin nhận được
từ ngân hàng
Các thông tin nhận được từ ngân hàng khi kết
nối với ngân hàng
Thông tin liên hệ Hiển thị thông tin liên hệ với Ngân hàng đã chọn
Gửi Thực hiện gửi tin đi
Sửa Sửa lại tin trước khi gửi
Phân hệ Ngân hàng
167
Xoá Xoá tin đã chọn
Xem Xem tin ngân hàng gửi đến
Trợ giúp Hiển thị hướng dẫn thao tác với hộp hội thoại
đang mở
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
􀀛 Cách gửi tin
– Chọn tin cần gửi đi trong danh sách tin.
– Nhấn nút <<Gửi>> trên hộp hội thoại.
􀀛 Cách sửa tin trước khi gửi
– Chọn tin cần sửa trong danh sách tin.
– Nhấn nút <<Sửa>> trên hộp hội thoại.
􀀛 Cách xoá tin
– Chọn tin cần xoá trong danh sách tin.
– Nhấn nút <<Xoá>> trên hộp hội thoại.
Chỉ xoá được các tin thuộc loại thanh toán trực tuyến, còn 2 tin có sẵn
trong hệ thống là “Yêu cầu cung cấp báo cáo nhanh về tài khoản tiền gửi
VND” và “Yêu cầu cung cấp báo cáo nhanh về tài khoản tiền gửi USD”
thì không xoá được.
5.6 Đối chiếu với ngân hàng
Chức năng
Phần mềm cho phép đối chiếu sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng với bảng kê
phát sinh tài khoản do ngân hàng cung cấp (bank statement). Nguyên
nhân giữa hai sổ này có sự sai lêch là do: Có những phát sinh đã được kế
toán ghi sổ nhưng ngân hàng vẫn chưa thực hiện hoặc ngược lại, ngân
hàng đã thực hiện nhưng kế toán chưa ghi chép. Vì vậy đối chiếu với
ngân hàng là một việc làm cần thiết. Những khoản nào ngân hàng đã thực
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
168
hiện mà kế toán chưa ghi thì kế toán phải nhập thêm vào. Chức năng này
còn cho phép theo dõi, đánh dấu những phát sinh nào trên sổ kế toán đã
được ngân hàng xác nhận, từ đó theo dõi được đồng thời số dư tài khoản
tiền gửi và số dư thực tế tại ngân hàng.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tài khoản ĐC Lựa chọn tài khoản cần đối chiếu
Ngày ĐC Ngày cần đối chiếu
Đã khớp ĐC Số đối chiếu cuối kỳ trước
Nộp tiền Các chứng từ nộp tiền vào ngân hàng
Rút tiền Các chứng từ rút tiền từ ngân hàng
Chọn tất Đánh dấu tất cả các dòng chứng từ
Bỏ tất Bỏ đánh dấu tất cả các dòng chứng từ
Xem chi tiết Hiển thị chi tiết chứng từ đã chọn
In báo cáo In báo cáo đối chiếu
Chấp nhận Thực hiện thao tác đối chiếu
Hoãn Không thực hiện thao tác đối chiếu
Trợ giúp Hiển thị hướng dẫn thao tác với hộp hội thoại
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Phân hệ Ngân hàng
169
Cách thao tác
– Chọn tài khoản cần đối chiếu.
– Nhập ngày cần đối chiếu.
– Đánh dấu các dòng chứng từ đối chiếu khớp giữa sổ sách và bảng kê
của Ngân hàng.
– Nhập số tiền dư theo bảng kê của Ngân hàng vào dòng Tại ngân
hàng.
– Nhấn nút <<Chấp nhận>> để thực hiện thao tác đối chiếu.
5.7 Khách hàng
Cho phép khai báo danh sách khách hàng của đơn vị, việc khai báo này
nhằm quản lý công nợ chi tiết đến từng khách hàng.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\ 3. Khách hàng
5.8 Nhà cung cấp
Cho phép khai báo danh sách nhà cung cấp, việc khai báo này nhằm theo
dõi công nợ chi tiết đến từng nhà cung cấp.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\ 4. Nhà cung cấp.
5.9 Nhân viên
Khai báo danh sách nhân viên trong cơ quan. Các nhân viên này sẽ được
sử dụng trong phần người nộp, nhận tiền trên phiếu thu, chi và phục vụ
cho việc theo dõi tạm ứng, tính lương...
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\ 6. Nhân viên
Phân hệ Tiền lương
170
6. PHÂN HỆ TIỀN LƯƠNG
Phân hệ tiền lương gồm một số tính năng hỗ trợ cho công tác kế toán tiền
lương tại doanh nghiệp: lập bảng thanh toán tiền lương, tự động ghi sổ kế
toán các khoản lương, tự động lập bảng kê BHXH, BHYT, thuế thu nhập
cá nhân. Với rất nhiều tùy chọn phân hệ tiền lương có thể đáp ứng được
hầu hết các phương pháp tính lương phổ biến trong các doanh nghiệp.
Sau đây là phần hướng dẫn sử dụng từng chức năng cụ thể trong phân hệ
tiền lương.
􀀛 Quy trình của phân hệ tiền lương
6.1 Chấm công
Phân hệ Tiền lương
171
Chức năng
Cho phép chấm công theo ngày, tuần hoặc tháng cho từng nhân viên, cán
bộ với các khoản lương đã được thiết lập.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Phòng ban Chọn phòng ban cần chấm công
Theo nhân viên Lựa chọn chấm công theo nhân viên
Theo khoản lương Lựa chọn chấm công theo khoản lương
Ngày Ngày chấm công
Hiển thị Lựa chọn hiển thị chấm công theo ngày, tuần,
tháng
Sinh lại bảng chấm
công
Sinh lại bảng chấm công khi có sự thay đổi về
các khoản lương chấm công
Cách thao tác
– Chọn phòng ban cần chấm công.
– Chọn hình thức chấm công theo nhân viên hoặc theo khoản lương
– Chọn màn hình hiển thị để chấm công (theo ngày, tuần hoặc tháng)
– Nhập số công cho từng khoản lương theo đơn vị thống nhất.
– Nhấn nút “Cất” để cất giữ các thông tin đã nhập.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
172
6.2 Tính lương
Chức năng
Cho phép tính lương cho từng cán bộ hoặc tính lương cho tất cả các cán
bộ trong đơn vị
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ngày Ngày thực hiện tính lương
Kỳ trả lương Tháng và năm thực hiện tính lương
Phòng ban Chọn phòng ban cần tính lương
Chọn tất Đánh dấu tất cả cán bộ trong danh sách
Chọn chưa tính/
Chọn đã tính
Đánh dấu những cán bộ chưa tính lương/ Đánh
dấu những cán bộ đã tính lương
Bỏ tất Bỏ đánh dấu tất cả cán bộ trong danh sách
Tính lương Thực hiện thao tác tính lương
Xem chi tiết Hiển thị chi tiết lương của cán bộ đang chọn
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Chọn danh sách cán bộ cần tính lương.
Phân hệ Tiền lương
173
– Nhấn nút <<Tính lương>> để thực hiện thao tác tính lương.
– Xem chi tiết lương của từng cán bộ bằng nút <<Xem chi tiết>>
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại
6.3 Bảng lương
Chức năng
Hiện bảng thanh toán tiền lương sau khi thực hiện thao tác trả lương.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Xem chi tiết Xem chi tiết lương của cán bộ đang chọn
Tính lương Gọi phần tính lương để kiểm tra hoặc tính lại
Ghi sổ Chuyển số liệu lương đã trả cho cán bộ vào sổ sách báo
cáo
Bỏ ghi sổ Xoá số liệu tiền lương đã ghi sổ
In In phiếu trả lương cho từng cán bộ
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Xem chi tiết lương của từng cán bộ bằng nút <<Xem chi tiết>>
– Kiểm tra hoặc tính lại lương cho cán bộ bằng nút <<Tính lương>>
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
174
– Chuyển số liệu tiền lương của các cán bộ vào sổ sách báo cáo bằng
nút <<Ghi sổ>>
– Xoá số liệu đã ghi sổ bằng nút <<Bỏ ghi sổ>>
– In phiếu trả lương cho từng cán bộ bằng nút <<In>>
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại
6.4 Trả lương
Chức năng
Thực hiện việc trả lương sau khi đã tính lương và kiểm tra bảng lương
của đơn vị.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ngày Ngày trả lương
Sinh chung chứng từ Sinh một phiếu chi lương cho tất cả cán bộ
trong đơn vị
Sinh riêng chứng từ Sinh cho mỗi cán bộ một phiếu chi lương
Hình thức thanh toán Chọn hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc
séc
Người nhận tiền Tên người nhận tiền trong trường hợp chọn
hình thức Sinh chung chứng từ
Phân hệ Tiền lương
175
Địa chỉ Địa chỉ của người nhận tiền
Diễn giải Diễn giải của chứng từ
Phòng ban Chọn phòng ban
Chọn tất Đánh dấu tất cả cán bộ trong danh sách
Bỏ tất Bỏ chọn tất cả các cán bộ đã đánh dấu
Đồng ý Thực hiện thao tác Trả lương
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Nhập ngày trả lương
– Chọn hình thức sinh chứng từ tiền lương là sinh chung chứng từ hoặc
sinh riêng chứng từ, nếu chọn hình thức sinh chung chứng từ thì nhập
tên và địa chỉ của người nhận tiền
– Chọn hình thức thanh toán tiền lương là Tiền mặt hoặc séc
– Chọn phòng ban cần trả lương (nếu trả lương theo từng phòng)
– Chọn nhân viên cần trả lương. Nếu trả lương cho tất cả nhân viên
đang hiển thị, nhấn nút <<Chọn tất>>
– Nhập số tiền trả vào cột Số trả
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để thực hiện trả lương
– Đóng hộp hội thoại bằng nút <<Kết thúc>>
Sau khi nhấn nút Đồng ý, nếu trả lương bằng tiền mặt phần mềm tự động
sinh ra phiếu chi tiền mặt, nếu trả lương bằng séc phần mềm tự động sinh
ra chứng từ phát hành séc
6.5 Thanh toán bảo hiểm, thuế
Chức năng
Chức năng này cho phép lựa chọn sẽ thanh toán những khoản thuế, bảo
hiểm nào phải nộp, nộp mỗi khoản bao nhiêu tiền, nộp bằng tiền mặt hay
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
176
tiền gửi...sau đó phần mềm sẽ tự động lập chứng từ nộp thuế như phiếu
chi, séc, UNC (Ủy nhiệm chi)
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tên Tên người nhận tiền, séc, đối tượng thụ hưởng
trên Ủy nhiệm chi
Diễn giải Diễn giải của chứng từ nộp thuế
Ngày Ngày chứng từ nộp thuế
Số Số chứng từ nộp thuế
Hình thức thanh toán Xác nhận việc thanh toán bằng Tiền mặt, Séc
hoặc Ủy nhiệm chi
Chọn tất Đánh dấu tất cả các dòng chứng từ hiển thị
Bỏ tất Bỏ đánh dấu tất cả các dòng chứng từ hiển thị
Trợ giúp Hiển trị trợ giúp thao tác trên hộp hội thoại
Lập chứng từ Thực hiện thao tác lập chứng từ nộp thuế
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Nhập tên người nhận tiền, séc, đối tượng thụ hưởng trên Ủy nhiệm
chi
Phân hệ Tiền lương
177
– Nhập nội dung của chứng từ.
– Nhập ngày, số chứng từ.
– Chọn hình thức thanh toán thuế, bảo hiểm là tiền mặt hoặc séc hay
Ủy nhiệm chi.
– Nhập số tiền nộp cho từng loại thuế, bảo hiểm vào cột Số tiền nộp
– Nhấn nút <<Lập chứng từ>> phần mềm tự động sinh ra phiếu chi tiền
mặt nếu thanh toán thuế, bảo hiểm bằng tiền mặt, nếu thanh toán
thuế, bảo hiểm bằng séc phần mềm tự động sinh ra chứng từ phát
hành séc … trong các phân hệ tương ứng.
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại.
6.6 Nhân viên
Cho phép khai báo danh sách nhân viên trong cơ quan. Các nhân viên
này sẽ được phục vụ trong phần người nộp, nhận tiền trên phiếu thu, chi
và phục vụ cho việc theo dõi tạm ứng, tính lương...
Chức năng này đã được trình bày trong Phần II. Menu Soạn thảo\6.
Nhân viên.
6.7 Phòng ban
Khai báo danh sách phòng ban. Các phòng ban khai báo trong phần này
sẽ được sử dụng để quản lý lương, TSCĐ... theo từng phòng ban đã khai
báo.
Chức năng này đã được trình bày trong Phần II. Menu Soạn thảo\7.
Phòng ban.
6.8 Khoản lương
Chức năng
Hiển thị danh mục các khoản lương để người sử dụng có thể cập nhật.
Phần mềm đã thiết lập một số khoản lương phổ biến thường được sử
dụng như: Lương cơ bản, thưởng, phụ cấp làm đêm, thêm giờ...và thiết
lập công thức cho các khoản này. Người sử dụng có thể thay đổi công
thức hoặc cập nhật lại danh mục khoản lương phù hợp với hoạt động của
đơn vị
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
178
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới một khoản lương
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại để nhập khoản lương mới.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã khoản Mã khoản lương
Tên khoản Tên khoản lương
Loại khoản Loại của khoản lương. Phần mềm đã thiết lập các
loại lương sau: Thu nhập, Khấu trừ, Công ty phải
nộp, Trích phép, Nghỉ phép, Loại khác
Loại thu nhập Loại thu nhập bao gồm: Quỹ lương, Ngoài giờ,
Thưởng, Quỹ bảo hiểm, Khác
Tính thuế TN Xác định khoản lương có tính thuế thu nhập hay
không
Hệ số Hệ số của khoản lương
Phân hệ Tiền lương
179
Công thức Công thức tính của khoản lương
Loại thu nhập Loại thu nhập của khoản lương
TK chi phí Tài khoản chi phí hạch toán của khoản lương
TK phải trả Tài khoản hạch toán đối ứng
Giá thành Hạch toán giá thành liên quan của khoản lương
Đối tượng Xác định đối tượng áp dụng của khoản lương: Cố
định, Thời gian, Sản phẩm, Tất cả, Đặc biệt
Chỉ áp dụng cho nữ
nhân viên
Đánh dấu mục này để xác định khoản lương chỉ
áp dụng cho nữ nhân viên
Liên quan thuế Xác định khoản lương liên quan hay không liên
quan đến thuế. Nếu có nhập các thông tin về Loại
thuế, Khoản nộp
Chấm công Xác định khoản lương thuộc loại chấm công.
Nhập vào số công định mức và số công tối đa
Chỉ trả một lần
trong năm
Xác định khoản lương chỉ trả một lần trong năm
vào tháng đã lựa chọn
Ngừng theo dõi Xác định ngừng theo dõi khoản lương
Đồng ý Chấp nhận các thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Không chấp nhận các thông tin đã khai báo
– Nhập mã khoản, tên khoản lương
– Thiết lập các thông tin về khoản lương cần khai báo
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin một khoản lương
– Chọn khoản lương cần sửa trong danh sách
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
180
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi (Không sửa được mã khoản)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá khoản lương
– Chọn khoản lương cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ xoá được khoản lương khi chưa có phát sinh trong các chứng từ hoặc
khai báo liên quan
􀀛 In danh sách các khoản lương
– In danh sách các khoản lương bằng nút “In” trên hộp hội thoại
6.9 Nhóm lương
Chức năng
Thiết lập các nhóm lương được sử dụng cho đơn vị, việc thiết lập các
nhóm lương này phục vụ việc khai báo các cán bộ có cùng nhóm lương
nghĩa là có cùng cách tính lương giống nhau, thông thường việc thiết lập
các nhóm lương được thiết lập theo tài khoản cần quản lý. Ví dụ: Nhóm
lương quản lý, nhóm lương bán hàng, nhóm lương sản xuất....
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới nhóm lương
Phân hệ Tiền lương
181
– Nhấn nút “Thêm” để nhập khoản lương mới xuất hiện hộp hội thoại
gồm 2 trang
Trang 1: Thông tin chung
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã nhóm Mã quy định cho nhóm lương
Diễn giải Diễn giải của nhóm lương
Phương pháp tính lương Lựa chọn phương pháp tính lương bao
gồm: Tính lương thông thường hoặc tính
theo hệ số
Hưởng lương Chọn hình thức hưởng lương bao gồm:
Lương cố định, lương thời gian, lương sản
phẩm
Đóng thuế thu nhập Xác định việc có đóng thuế thu nhập cho
nhóm lương đang khai báo
Ngừng theo dõi Xác định việc theo dõi hoặc không theo dõi
nhóm lương này
Đồng ý Cất giữ các thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ các thông tin đã khai báo
Trang 2: Tài khoản/Giá thành: Khai báo các tài khoản liên quan đến việc
hạch toán của nhóm lương đang khai báo.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
182
– Nhập thông tin trên trang màn hình Thông tin chung
– Chọn các tài khoản trên trang màn hình Tài khoản
– Chọn thông tin liên quan đến giá thành (nếu có)
– Nhấn nút <<Đồng ý>>
􀀛 Sửa thông tin nhóm lương
– Chọn nhóm lương cần sửa thông tin trong danh sách
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Nhập lại các thông tin cần sửa đổi (Không sửa được mã nhóm)
– Nhấn nút <<Đồng ý>>
􀀛 Xoá nhóm lương
– Chọn nhóm lương cần xoá trong danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ xoá được nhóm lương khi nhóm lương này chưa được sử dụng trong
các chứng từ hoặc khai báo liên quan
􀀛 In danh sách nhóm lương
– Nhấn nút “In” để in danh sách nhóm lương đã khai báo
6.10 Bảng thiết lập phân bổ tiền lương
Phân hệ Tiền lương
183
Chức năng
Cho phép kiểm tra và sửa đổi các bút toán hạch toán phục vụ việc phân
bổ tiền lương. Các bút toán này được khai báo trong phần Khoản lương
và Nhóm lương.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã nhóm lương Mã của nhóm lương
Mã khoản lương Mã của khoản lương
TK nợ Tài khoản nợ của bút toán phân bổ
TK có Tài khoản có của bút toán phân bổ
Công việc Mã của công việc
Giai đoạn Mã của giai đoạn
Giá thành Giá thành liên quan của khoản lương
Cách thao tác
􀀛 Sửa thông tin phân bổ tiền lương
– Chọn dòng phân bổ cần sửa thông tin
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
184
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
TK nợ Số hiệu tài khoản nợ của bút toán phân bổ
TK có Số hiệu tài khoản có của bút toán phân bổ
Giá thành Mã của công việc
Hợp đồng Mã của hợp đồng
Mã thống kê Mã thống kê của bút toán phân bổ
Đồng ý Cất giữ các thông tin đã thiết lập
Huỷ bỏ Không cất giữ các thông tin đã thiết lập
– Sửa lại các thông tin trên hộp hội thoại
– Nhấn nút <<Đồng ý>>
􀀛 In danh sách phân bổ tiền lương
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách phân bổ tiền lương
đã khai báo.
6.11 Bảng thuế thu nhập
Chức năng
Thiết lập bảng thuế thu nhập theo quy định của chế độ hiện nay. Phần
mềm sẽ căn cứ vào số liệu trên bảng này để tính thuế thu nhập cho cán bộ
có khoản thu nhập cao.
Phân hệ Tiền lương
185
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới khoản thuế thu nhập
– Nhấn nút “Thêm” để nhập khoản thuế mới
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Loại thuế Loại thuế của khoản thuế thu nhập: Thường
xuyên, Không thường xuyên
Áp dụng cho người
nước ngoài
Xác định khoản thuế áp dụng cho người nước
ngoài
Tối thiểu Mức thu nhập tối thiểu áp dụng khoản thuế
Tối đa Mức thu nhập tối đa áp dụng khoản thuế
Công thức Công thức của khoản thuế
Lần đánh thuế Xác định lần đánh thuế của khoản thuế
Đồng ý Chấp nhận các thông tin đã thiết lập
Huỷ bỏ Không chấp nhận các thông tin đã khai báo
– Chọn loại thuế
– Nhập mức thu nhập tối thiểu, tối đa
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
186
– Nhập công thức tính thuế
– Nhập các thông tin khác (nếu có)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin một khoản thuế
– Chọn loại thuế cần sửa trong danh sách
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá khoản thuế thu nhập
– Chọn khoản thuế cần xoá
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
􀀛 In danh sách các khoản thuế
– In danh sách các khoản thuế thu nhập đã khai báo bằng nút “In” trên
hộp hội thoại
Chỉ xoá được các khoản thuế khi chưa có phát sinh trong các chứng từ
hoặc khai báo liên quan
6.12 Viết thư
Cho phép viết thư thông báo công nợ gửi các khách hàng có khoản nợ
quá hạn chưa thanh toán, thư cảm ơn khách hàng đã hợp tác trong quan
hệ mua, bán hàng hoá, thư gửi nhân viên....
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\ 11. Viết thư.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
187
7. PHÂN HỆ TÀI TẢN CỐ ĐỊNH
Phân hệ Tài sản cố định trong MISA-SME 7.9 cho phép theo dõi toàn bộ
quá trình sử dụng TSCĐ từ khi bắt đầu mua về cho đến khi thanh lý, gồm
tất cả các thao tác: ghi tăng, trích khấu hao, nâng cấp, đánh giá lại, ghi
giảm...Việc tự động tính khấu hao định kỳ không chỉ cứng nhắc theo
đường thẳng mà người sử dụng có thể điều chỉnh mức khấu hao vào thời
điểm bất kỳ.
Trong MISA-SME phiên bản 7.9, phân hệ tài sản cố định (TSCĐ) có thể
hoạt động độc lập như một phần mềm quản lý tài sản cố định hoặc tích
hợp chặt chẽ với các phân hệ khác, đảm bảo tính nhất quán về dữ liệu và
giảm thiểu thao tác của người sử dụng.
􀀛 Quy trình của phân hệ Tài sản cố định
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
188
7.1 Khấu hao tài sản cố định
Chức năng
Tự động tính khấu hao TSCĐ đối với tất cả các TSCĐ đã được khai báo
trong phần khai báo tài sản cố định với trạng thái hiện nay là Đang sử
dụng.
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới chứng từ khấu hao tài sản cố định
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
– Chọn tháng khấu hao trong phần tháng.
– Chọn năm cần khấu hao trong phần năm.
Phân hệ Tài sản cố định
189
– Nhấn nút <<Đồng ý>> chương trình tự động tính khấu hao và sinh ra
chứng từ khấu hao tài sản cố định cho tất cả các tài sản cố định với
mỗi tài sản trên một dòng.
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ thông tin
􀀛 Các thao tác Sửa, Xoá, In, Ghi sổ, Bỏ ghi sổ chứng từ khấu hao
tài sản cố định tương tự phần ghi tăng tài sản cố định
Phần mềm chỉ tính khấu hao cho các tài sản cố định với trạng thái hiện
nay là Đang sử dụng. Do vậy muốn tính khấu hao cho tài sản cố định nào
thì tài sản cố định đó phải chọn trạng thái hiện nay là Đang sử dụng
7.2 Ghi tăng tài sản cố định.
Chức năng
Cho phép NSD có thể nhập bổ sung bút toán thuế giá trị gia tăng được
khấu trừ của tài sản cố định, sửa lại các chứng từ ghi tăng tài sản cố định
phát sinh sau khi khai báo tài sản cố định trong phần Tài sản cố định.
Chứng từ này tự động sinh ra sau thao tác khai báo đối với những tài sản
cố định tăng trong kỳ
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã tài sản Mã quy định cho tài sản cố định
Diễn giải Diễn giải của chứng từ ghi tăng tài sản cố định
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
190
Ngày Ngày ghi tăng tài sản cố định
Số Số chứng từ ghi tăng tài sản cố định
Thông tin chung Các thông tin chung về tài sản cố định
Định khoản Hạch toán bút toán ghi tăng tài sản cố định
Thuế Hạch toán phần thuế liên quan đến ghi tăng tài
sản cố định
Cách thao tác
􀀛 Sửa thông tin chứng từ Ghi tăng tài sản cố định
– Chọn chứng từ ghi tăng tài sản cố định cần sửa bằng cách nhấn nút
“Duyệt” trên hộp hội thoại
– Chọn dòng chứng từ ghi tăng tài sản cố định cần hiển thị và nhấn nút
“Chọn”.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá chứng từ ghi tăng tài sản cố định
– Chọn chứng từ ghi tăng tài sản cố định cần xoá như phần sửa.
– Nhấn vào nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ sửa, xoá được các chứng từ ghi tăng tài sản cố định khi chưa ghi sổ,
nếu chứng từ ghi tăng tài sản cố định đã ghi sổ muốn sửa lại thông tin
hoặc xoá phải thực hiện thao tác bỏ ghi sổ
􀀛 In chứng từ ghi tăng tài sản cố định
– Chọn chứng từ ghi tăng tài sản cố định cần in tương tự như phần sửa
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
Phân hệ Tài sản cố định
191
􀀛 Cách ghi sổ chứng từ ghi tăng tài sản cố định
– Chọn chứng từ ghi tăng tài sản cố định cần ghi sổ như phần sửa.
– Nhấn nút “Ghi sổ” trên hộp hội thoại để chuyển số liệu của chứng từ
ghi tăng tài sản cố định đã nhập này vào các sổ sách, báo cáo kế toán
liên quan.
􀀛 Cách bỏ ghi sổ chứng từ ghi tăng tài sản cố định.
– Chọn chứng từ ghi tăng tài sản cố định cần bỏ ghi sổ như phần sửa.
– Nhấn nút “Bỏ ghi” trên hộp hội thoại để xoá số liệu của chứng từ ghi
tăng tài sản cố định đã ghi sổ trong các sổ sách, báo cáo kế toán liên
quan.
Khi bỏ ghi sổ chứng từ ghi tăng, cần kiểm tra xem các tháng tiếp theo đã
thực hiện khấu hao hoặc đánh giá lại hay chưa, nếu đã thực hiện thì
không được phép bỏ ghi sổ chứng từ ghi tăng
7.3 Ghi giảm tài sản cố định
Chức năng
Cho phép người sử dụng nhập số liệu của các nghiệp vụ ghi giảm tài sản
cố định phát sinh trong năm hạch toán như: nhượng bán, thanh lý, điều
động....
Cách thao tác
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
192
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
– Chọn tháng, năm ghi giảm tài sản cố định
– Chọn tài sản cố định cần ghi giảm trong danh sách
– Nhấn nút <<Đồng ý>> chương trình tự động sinh ra chứng từ ghi
giảm TSCĐ, NSD kiểm tra lại bút toán hạch toán cho phù hợp.
– Nhấn nút “Cất giữ” trên hộp hội thoại để cất giữ chứng từ ghi giảm
tài sản cố định
􀀛 Thông tin chi tiết và cách thao tác sửa, xoá, in, ghi sổ, bỏ ghi sổ
của chức năng Ghi giảm tài sản cố định tương tự phần Ghi
tăng tài sản cố định
7.4 Đánh giá lại tài sản cố định
Chức năng
Cho phép nhập bút toán đánh giá lại TSCĐ. Việc đánh giá này có thể là
đánh giá tăng hoặc đánh giá giảm và cho phép điều chỉnh mức trích khấu
hao vào thời điểm bất kỳ.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã tài sản Mã của tài sản cần đánh giá lại
Ngày Ngày đánh giá lại tài sản cố định
Phân hệ Tài sản cố định
193
Thông tin chung Nhập các thông tin chung về TSCĐ cần đánh giá
Định khoản Trang định khoản bút toán đánh giá lại tài sản cố
định
Thuế Trang hạch toán thuế
Cách thao tác
􀀛 Lập chứng từ đánh giá lại tài sản cố định
– Nhấn nút “Thêm” để nhập chứng từ đánh giá lại tài sản cố định.
– Chọn tài sản số định cần đánh giá lại.
– Chọn tháng và năm cần đánh giá lại tài sản cố định.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ chứng từ đã nhập.
– Nhập các thông tin khác trên hộp hội thoại
– Nhất nút “Cất” để cất giữ thông tin đã nhập
􀀛 Các thao tác sửa, xoá, in, ghi sổ, bỏ ghi sổ chứng từ đánh giá lại
tài sản cố định tương tự phần ghi tăng tài sản cố định.
7.9 Phòng ban
Cho phép khai báo danh sách phòng ban, việc khai báo danh sách phòng
ban nhằm phục vụ cho việc quản lý tài sản cố định, tiền lương theo từng
phòng ban.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn thảo\
7. Phòng ban.
7.6 Khai báo tài sản cố định
Chức năng
Khai báo danh sách TSCĐ của công ty. Việc khai báo này nhằm mục
đích quản lý chi tiết theo từng TSCĐ, theo dõi toàn bộ quá trình sử dụng
của TSCĐ từ khi bắt đầu mua về cho đến khi thanh lý. MISA-SME phiên
bản 7.9 cho phép theo dõi TSCĐ ở nhiều trạng thái khác nhau: mua về
chưa khấu hao, đang tính khấu hao, ngừng khấu hao, chuyển thành công
cụ dụng cụ...
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
194
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới tài sản cố định
– Nhấn nút “Thêm” để nhập tài sản cố định mới xuất hiện hộp hội
thoại gồm 3 trang.
Trang 1: Thông tin chung về tài sản cố định
Thông tin chính trên hộp hội thoại
Mã số Mã quy định cho TSCĐ
Tên tài sản Tên của TSCĐ
Mô tả Mô tả tổng quát về tài sản cố định
Phân hệ Tài sản cố định
195
Số hiệu Số hiệu tài sản cố định
Năm SX Năm sản xuất tài sản cố định
Nước SX Nước sản xuất tài sản cố định
Thời gian BH Thời gian bảo hành tài sản cố định
Phụ kiện Danh sách các phụ kiện kèm theo tài sản cố
định
Loại tài sản Loại của tài sản cố định
Đvị sử dụng Đơn vị, phòng ban sử dụng tài sản cố định
Nhà cung cấp Đơn vị cung cấp tài sản cố định
Số HĐ mua Số hoá đơn mua tài sản cố định
Trạng thái hiện nay Trạng thái hiện nay của TSCĐ gồm: Mua
chưa dùng; Đang dùng; Ngừng tính khấu hao;
Đã thanh lý
Người sử dụng Tên nhân viên sử dụng tài sản cố định
Địa chỉ NCC Địa chỉ nhà cung cấp tài sản cố định
Số đơn đặt hàng Số đơn đặt hàng mua tài sản cố định
Trang 2: Thông tin khấu hao của tài sản cố định
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
196
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Ngày mua Ngày mua tài sản cố định
Tình trạng Tình trạng của tài sản cố định gồm: Mua mới, mua
cũ
Ngày SD Ngày đưa vào sử dụng tài sản cố định
TK Nguyên giá Tài khoản hạch toán nguyên giá của tài sản cố định
TK Hao mòn Tài khoản hạch toán hao mòn của tài sản cố định
TK Chi phí Tài khoản chi phí khi trích khấu hao tài sản cố định
Giá thành Xác định chi phí khấu hao của tài sản cố định đang
khai báo liên quan đến công việc nào?
Nguyên giá Nguyên giá của tài sản cố định
HMLK đầu kỳ Số hao mòn luỹ kế đầu kỳ của tài sản cố định
Giá trị tính KH Giá trị tính khấu hao tài sản cố định
Số năm sử dụng Số năm sử dụng của tài sản cố định
KH hàng năm Số khấu hao hàng năm của TSCĐ
KH hàng tháng Số khấu hao hàng tháng của TSCĐ
Thanh lý Các thông tin phục vụ việc thanh lý như: Ngày
thanh lý, lý do thanh lý
Trang 3: Thông tin của chứng từ ghi tăng tài sản cố định.
Phân hệ Tài sản cố định
197
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Số Số chứng từ ghi tăng tài sản cố định
Ngày Ngày chứng từ ghi tăng tài sản cố định
TK đối ứng Số hiệu tài khoản đối ứng trong bút toán ghi
tăng TSCĐ
Phải trả NCC Tên nhà cung cấp tài sản cố định
Tạm ứng của nhân viên Tên nhân viên đã tạm ứng để mua tài sản cố
định
Tự động ghi sổ Xác định việc tự động ghi sổ chứng từ ghi
tăng TSCĐ
Đồng ý Cất giữ các thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ các thông tin đã khai báo
– Nhập các thông tin chi tiết về TSCĐ bao gồm: Mã, tên, loại, đơn vị
sử dụng, tình trạng hiện nay .... trên trang màn hình Thông tin chung.
– Chọn trang Thông tin khấu hao để nhập các thông tin ngày mua, ngày
sử dụng, trạng thái khi mua, tài khoản hạch toán, trạng thái hiện nay,
nguyên giá, số năm sử dụng, ...
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
198
– Nhấn nút <<Đồng ý>> phần mềm tự động sinh chứng từ ghi tăng và
hiện cửa sổ để người sử dụng nhập số chứng từ ghi tăng và tài khoản
đối ứng, ngày chứng từ chính là ngày mua TSCĐ.
􀀛 Sửa thông tin TSCĐ
– Chọn TSCĐ cần sửa trong danh sách
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa lại các thông tin sửa đổi (không sửa được mã TSCĐ)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa.
Nếu sửa TSCĐ phần mềm tự động sửa chứng từ ghi tăng với điều kiện
chứng từ ghi tăng chưa ghi sổ
􀀛 Xoá tài sản cố định
– Chọn tài sản cố định cần xoá trong danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ xoá được những tài sản cố định khi tài sản chưa có phát sinh trong
các chứng từ hoặc khai báo liên quan
􀀛 In danh sách tài sản cố định
– In danh sách tài sản cố định đã khai báo bằng nút “In” trên hộp hội
thoại.
7.7 Loại tài sản cố định
Chức năng
Cho phép hiển thị danh sách loại TSCĐ để có thể khai báo thêm, sửa đổi,
xoá, ... việc khai báo này nhằm đưa ra các báo cáo quản lý TSCĐ theo
từng loại.
Phân hệ Tài sản cố định
199
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới loại Tài sản cố định
– Nhấn nút “Thêm” để khai báo loại tài sản cố định mới
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã Mã của loại TSCĐ
Diễn giải Tên của loại TSCĐ
Tài khoản nguyên giá Tài khoản hạch toán nguyên giá
Tài khoản HMLK Tài khoản hạch toán hao mòn lũy kế
Ngừng theo dõi Xác định theo dõi hay không theo dõi loại
TSCĐ
Đồng ý Chấp nhận các thông tin đã khai báo
Huỷ bỏ Không chấp nhận các thông tin đã khai báo
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
200
– Nhập mã tài sản, Diễn giải, TK nguyên giá, TK hao mòn luỹ kế
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin loại tài sản cố định
– Chọn loại tài sản cố định cần sửa trong danh sách.
– Nhấn vào nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi (Không sửa được mã loại TSCĐ)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá loại tài sản cố định
– Chọn loại TSCĐ cần xoá trong danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ xoá được những loại tài sản cố định chưa có phát sinh trong chứng
từ hoặc các khai báo liên quan
􀀛 In danh sách loại tài sản cố định
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách loại tài sản cố định
đã khai báo
Phân hệ Thuế
201
8. PHÂN HỆ THUẾ
Phân hệ thuế trong MISA-SME 7.9 cho phép hạch toán nhiều loại thuế:
Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập
khẩu....đồng thời theo dõi tất cả các phát sinh về thuế. Không chỉ dừng
lại ở việc tự động lập bảng kê thuế đầu vào, đầu ra, MISA-SME 7.9 còn
cung cấp các sổ chi tiết theo dõi thuế: số thuế GTGT được hoàn lại, được
miễn giảm, sổ chi tiết thuế phải nộp theo từng loại thuế.
􀀛 Quy trình tác nghiệp của phân hệ thuế.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
202
8.1 Thuế đầu vào
Cho phép tập hợp các chứng từ liên quan đến thuế đầu vào đã nhập và
lập bảng kê thuế GTGT đầu vào.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần 2. Phân hệ Mua
hàng\1.6 Thuế đầu vào.
8.2 Thuế đầu ra
Cho phép tập hợp các chứng từ liên quan đến thuế đầu ra đã nhập và lập
bảng kê thuế GTGT đầu ra.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần 1. Phân hệ Bán
hàng\ 1.11 Thuế đầu ra.
8.3 Khấu trừ thuế
Chức năng
Lập chứng từ khấu trừ thuế GTGT đầu ra với thuế GTGT đầu vào
Cách thao tác
– Vào menu Nghiệp vụ\Thuế\Khấu trừ thuế
– Nhập các thông tin liên quan (nếu cần)
– Nhấn nút <<Khấu trừ thuế>> chương trình sẽ tự động sinh ra chứng
từ khấu trừ thuế trong phần Chứng từ nghiệp vụ khác.
8.4 Nộp thuế
Cho phép lựa chọn để thanh toán các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp, sau
Phân hệ Thuế
203
đó phần mềm sẽ tự động sinh ra chứng từ nộp thuế.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần 6. Phân hệ trả
lương\ 6.5. Thanh toán bảo hiểm, thuế.
8.5 Kê khai thuế
Tự động lập và in Tờ khai thuế GTGT căn cứ vào Bảng kê thuế đầu vào
và Bảng kê thuế đầu ra đã lập.
8.6 Các khoản thuế
Chức năng
Cho phép hiển thị các khoản thuế. Người sử dụng có thể thêm mới, sửa
đổi các khoản thuế được sử dụng cho đơn vị.
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới một khoản thuế
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
204
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã Mã khoản thuế
Tên khoản thuế Tên khoản thuế
Tài khoản Các tài khoản thuế
Ghi chú Chú ý về khoản thuế (Nếu có)
Là thuế VAT Xác định khoản thuế này là thuế Giá trị gia tăng
Là thuế bán hàng Xác định khoản thuế này là thuế Bán hàng
Là thuế khấu trừ Xác định khoản thuế này là thuế khấu trừ
Chỉ tiêu trên báo cáo Xác định khoản thuế này liên quan đến chỉ tiêu
nào trên báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ
với nhà nước?
Đồng ý Cất giữ các thông tin đã nhập
Huỷ bỏ Không cất giữ các thông tin đã nhập
– Nhập Mã khoản, tên khoản, chọn tài khoản.
– Thiết lập các thông tin khác.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin về khoản thuế
– Chọn khoản thuế cần sửa trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa lại các thông tin (Không sửa được mã khoản)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá khoản thuế
– Chọn khoản thuế cần xoá trong danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
Phân hệ Thuế
205
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Chỉ xoá được khoản thuế khi khoản thuế này chưa có phát sinh trong các
chứng từ và khai báo liên quan
􀀛 In danh sách khoản thuế
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách các khoản thuế đã
khai báo
8.7 Bảng thuế suất
Chức năng
Bảng thuế suất được sử dụng trong phần mua hàng và bán hàng (thuế
suất bán hàng). Mục đích giúp người dùng chỉ chọn một lần là được cả
loại thuế và thuế suất; hạn chế người dùng chỉ sử dụng những mức thuế
suất không hợp lệ (VD: VAT đầu ra không có thuế suất 1%).
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới một mức thuế suất
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
206
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã Mã quy định cho mức thuế suất
Phương pháp tính Bao gồm Ngoài doanh số, Trong doanh số,
Theo lãi gộp
Thuế suất Mức thuế suất
Sử dụng khi bán hàng Xác định mức thuế suất được sử dụng khi bán
hàng
Sử dụng khi mua hàng Xác định mức thuế suất được sử dụng khi mua
hàng
Đồng ý Cất giữ mức thuế suất đang khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ mức thuế suất đang khai báo
– Nhập Mã, chọn phương pháp tính, nhập thuế suất.
– Nhập các thông tin khác.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin về mức thuế suất
– Chọn loại thuế cần sửa trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa lại các thông tin (Không sửa được mã )
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ các thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá mức thuế suất
Phân hệ Thuế
207
– Chọn mức thuế suất cần xoá trong danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
Chỉ xoá được mức thuế suất khi mức thuế suất này chưa có phát sinh
trong các chứng từ và khai báo liên quan
􀀛 In danh sách loại thuế
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách các mức thuế suất
đã khai báo
Phân hệ Giá thành
208
9. PHÂN HỆ GIÁ THÀNH
Phân hệ giá thành gồm một số tính năng hỗ trợ cho người sử dụng trong
việc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Có thể tập hợp
chi phí sản xuất ở 3 mức: công việc, giai đoạn, chi phí do đó người sử
dụng có thể dễ dàng tập hợp chi phí theo từng công việc mà không cần
phải mở tiết khoản theo dõi theo từng công việc.
􀀛 Quy trình của phân hệ Giá thành
Phân hệ Giá thành
209
9.1 Phân bổ chi phí
Chức năng
Thực hiện thao tác phân bổ các chi phí phát sinh từ các tài khoản chi phí
621, 622, 627… vào tài khoản 154 cho từng công việc vào thời điểm cuối
kỳ hoặc thời điểm kết thúc công việc.
Cách thao tác
– Vào Nghiệp vụ\Giá thành\Phân bổ chi phí
– Chọn tài khoản cần phân bổ
– Nhập các thông tin phân bổ nếu có
– Nhấn nút <<Lập chứng từ>> chương trình tự động sinh ra chứng từ
phân bổ chi phí trong phần kế toán nghiệp vụ khác.
Chương trình cho phép phân bổ theo tỷ lệ phần trăm hoặc trực tiếp theo
số tiền phân bổ.
9.2 Sản phẩm dở dang đầu kỳ
Chức năng
Tập hợp chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ chi tiết theo từng công việc.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
210
Cách thao tác
– Nhập khoảng thời gian cần hiển thị tập hợp chi phí sản xuất dở dang
đầu kỳ.
– Chọn tài khoản chi phí dở dang trong phần tài khoản.
Số liệu trong cột Đầu kỳ được lấy từ số dư nợ đầu kỳ của tài khoản chi
phí dở dang đang chọn
9.3 Chi phí phát sinh trong kỳ
Chức năng
Cho phép hiển thị chi phí phát sinh tăng trong kỳ đã nhập liệu, tất cả các
bút toán ghi nợ tài khoản 154 trong kỳ.
Phân hệ Giá thành
211
Cách thao tác
– Nhập khoảng thời gian cần hiển thị tập hợp chi phí sản xuất phát sinh.
– Chọn tài khoản chi phí trong phần tài khoản.
9.4 Sản phẩm dở dang cuối kỳ
Chức năng
Tổng hợp chi phí dở dang cuối kỳ chi tiết theo từng công việc.
Cách thao tác
– Nhập khoảng thời gian cần hiển thị tập hợp chi phí sản xuất dở dang
cuối kỳ.
– Chọn tài khoản chi phí dở dang trong phần tài khoản.
Số liệu trong cột Cuối kỳ được lấy từ số dư cuối kỳ của tài khoản chi phí
dở dang đang chọn.
9.5 Giá thành sản phẩm
Hiển thị báo cáo giá thành theo từng công việc.
9.6 Giá thành đơn chiếc
Căn cứ vào giá thành sản phẩm và Bảng phân tích chi phí, tự động tính
giá thành sản phẩm đơn chiếc.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
212
9.7 Bảng phân tích chi phí
Phân tích chi phí phát sinh của giá thành sản phẩm theo từng công việc,
giai đoạn, chi phí
9.8 Công việc
Cho phép hiển thị danh mục công việc để người sử dụng có thể cập nhật
danh sách này. Công việc là một hoạt động sản xuất kinh doanh cần tập
hợp chi phí, Ví dụ: một đơn đặt hàng, một công trình xây dựng, một loại
sản phẩm...
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\ 8. Công việc.
9.9 Giai đoạn
Chức năng
Cho phép hiển thị danh sách giai đoạn của công việc để người sử dụng có
thể cập nhật. Trong phân hệ giá thành của MISA-SME phiên bản 7.9 mỗi
công việc có thể được chia ra làm nhiều giai đoạn và tập hợp chi phí theo
từng giai đoạn.
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới một giai đoạn
– Nhấn nút “Thêm” để nhập giai đoạn mới.
Phân hệ Giá thành
213
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Giai đoạn Mã quy định cho giai đoạn cần khai báo
Diễn giải Tên giai đoạn cần khai báo
Chi tiết theo khoản
mục chi phí
Xác định giai đoạn này có theo dõi chi tiết theo
khoản mục chi phí không
Ngừng theo dõi Xác định không theo dõi giai đoạn này
Yếu tố chi phí Các yếu tố chi phí bao gồm: Nhân công,
Nguyên vật liệu, Công cụ dụng cụ, Thuê ngoài,
Khác
Đồng ý Cất giữ giai đoạn đang khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ giai đoạn đang khai báo
– Nhập Mã giai đoạn, tên giai đoạn
– Thiết lập các thông tin khác (Nếu có)
– Nhấn nút <<Đồng ý>>.
􀀛 Cách sửa thông tin về giai đoạn
– Chọn giai đoạn cần sửa trong trang danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa lại các thông tin thay đổi về giai đoạn (Không sửa được mã số
giai đoạn)
– Nhấn nút <<Đồng ý>>
􀀛 Xoá giai đoạn đã khai báo
– Chọn giai đoạn đã khai báo trong danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá chọn <<Yes>>.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
214
Khi nhập thông tin về giai đoạn phải xác nhận giai đoạn đó có cần chi
tiết theo khoản mục chi phí hay không
Chỉ xoá được giai đoạn khi giai đoạn này chưa phát sinh trong các chứng
từ và khai báo liên quan.
9.10 Chi phí
Chức năng
Cho phép thiết lập danh mục các khoản chi phí của đơn vị. Công việc này
nhằm tập hợp chi phí phục vụ việc tính giá thành sản phẩm và phân tích
chi phí theo từng yếu tố.
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới một giai đoạn
– Nhấn nút “Thêm” để nhập khoản mục chi phí mới.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mục chi Mã quy định cho khoản mục chi phí
Diễn giải Tên khoản mục chi phí cần khai báo
Phân hệ Giá thành
215
Yếu tố chi phí Các yếu tố chi phí bao gồm: Nhân công, Nguyên
vật liệu, Công cụ dụng cụ, Thuê ngoài, Khác
Ngừng theo dõi Xác định việc theo dõi hoặc không theo dõi khoản
mục chi phí đang hiển thị
Đồng ý Cất giữ giai đoạn đang khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ giai đoạn đang khai báo
– Nhập Mã mục chi, tên mục chi
– Xác định yếu tố chi phí của Khoản mục chi phí
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Cách sửa thông tin về khoản mục chi phí
– Chọn khoản mục chi phí cần sửa trong trang danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa lại các thông tin thay đổi về khoản mục chi phí (Không sửa được
mã số khoản mục)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá khoản mục chi phí đã khai báo
– Chọn khoản mục chi phí đã khai báo trong danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ xoá được khoản mục chi phí khi khoản mục chi phí này chưa phát
sinh trong các chứng từ và khai báo liên quan.
􀀛 In danh sách khoản mục chi phí đã khai báo
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách các khoản mục chi
phí đã khai báo
Phân hệ Hợp đồng
216
10. PHÂN HỆ HỢP ĐỒNG
Phân hệ Hợp đồng có thể quản lý chi tiết đến từng hợp đồng của khách
hàng và theo dõi chi tiết tình hình thanh toán theo từng hợp đồng.
􀀛 Quy trình tác nghiệp của phân hệ quản lý hợp đồng.
Phân hệ Hợp đồng
217
10.1 Hợp đồng
Chức năng
Cho phép hiển thị danh mục hợp đồng để người sử dụng có thể cập nhật:
Thêm, sửa, xoá
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới một hợp đồng
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mua – Bán Xác định hợp đồng đang khai báo thuộc loại HĐ Mua
hay Bán
Số hợp đồng Số hợp đồng cần khai báo
Loại hợp đồng Chọn loại hợp đồng (Loại này đã được khai báo
trong phần Loại hợp đồng)
Trích yếu Nội dung chính của hợp đồng
Chủ hợp đồng Các thông tin về chủ hợp đồng
Trị giá Trị giá của hợp đồng đang khai báo
Tình trạng Tình trạng của hợp đồng bao gồm: Chưa thực hiện,
đang thực hiện, ....
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
218
Đối tác Thông tin về đối tác trên hợp đồng đang khai báo
Nội dung Nội dung của hợp đồng (Có thể chọn nội dung này từ
một tệp đính kèm)
Ngừng theo dõi Xác định việc theo dõi hoặc không theo dõi hợp đồng
này
Đồng ý Cất giữ thông tin của hợp đồng đang khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ thông tin của hợp đồng đang khai báo
– Chọn hợp đồng loại Mua hay Bán
– Nhập số hợp đồng, chọn loại hợp đồng
– Nhập thông tin về chủ hợp đồng, đối tác.
– Nhập Giá trị của hợp đồng
– Nhập các thông tin chi tiết khác về hợp đồng (Nếu có).
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Sửa thông tin của hợp đồng
– Chọn hợp đồng cần sửa thông tin trong danh sách
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa lại các thông tin (Không sửa được số hợp đồng)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá hợp đồng
– Chọn hợp đồng cần xoá trong danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ xoá được các hợp đồng khi hợp đồng này chưa có phát sinh trong
các chứng từ hoặc khai báo liên quan
Phân hệ Hợp đồng
219
􀀛 In danh sách hợp đồng
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách các hợp đồng đã
khai báo
10.2 Loại hợp đồng
Chức năng
Cho phép hiển thị danh sách loại hợp đồng để có thể khai báo thêm, sửa
đổi, xoá, in ... việc khai báo này nhằm theo dõi theo từng loại hợp đồng.
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới loại hợp đồng.
– Nhấn nút “Thêm” để nhập một loại hợp đồng mới
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã loại Mã loại hợp đồng
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
220
Tên loại Tên loại hợp đồng
Đồng ý Cất giữ loại hợp đồng đang khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ loại hợp đồng đang khai báo
– Nhập mã loại, tên loại hợp đồng.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Cách sửa thông tin loại hợp đồng
– Chọn loại hợp đồng cần sửa trong danh sách.
– Nhất nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa lại tên loại hợp đồng (Không sửa được mã loại hợp đồng)
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Cách xoá loại hợp đồng
– Chọn loại hợp đồng cần xoá trong trang danh sách
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ xoá được những loại hợp đồng khi loại hợp đồng này chưa có phát
sinh trong các chứng từ hoặc khai báo liên quan
10.3 Theo dõi tình trạng hợp đồng
Cho phép theo dõi tiến độ thực hiện theo từng hợp đồng và quản lý công
nợ theo hợp đồng.
10.4 Liệt kê chứng từ theo hợp đồng
Chức năng
Cho phép hiển thị tất cả chứng từ phát sinh của từng hợp đồng dưới dạng
báo cáo. Căn cứ vào báo cáo này người sử dụng có thể theo dõi được tình
hình thanh toán của từng hợp đồng
Phân hệ Hợp đồng
221
Cách thao tác
– Chọn số hợp đồng cần liệt kê các chứng từ trong phần Số, phần mềm
sẽ tự động hiển thị tất cả các chứng từ liên quan đến hợp đồng đã
chọn
– Xem chi tiết của một chứng từ bằng nút <<Chi tiết>>
– Đóng hộp hội thoại bằng nút <<Kết thúc>>
Phân hệ Sổ cái
222
11. PHÂN HỆ SỔ CÁI
Phân hệ Sổ cái là phân hệ trung tâm, quan trọng nhất của chương trình
MISA-SME 7.9. Số liệu đầu ra của các phân hệ khác (bán hàng, mua
hàng, quản lý kho, tiền mặt...) sẽ được tự động chuyển thành số liệu đầu
vào của phân hệ Sổ cái phục vụ cho việc tổng hợp sổ sách và báo cáo.
Sau thao tác thực hiện kết chuyển lãi lỗ người sử dụng có thể in được
toàn bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp như: Bảng cân đối kế toán,
báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính...
􀀛 Quy trình tác nghiệp của phân hệ Sổ cái.
Phân hệ Sổ cái
223
11.1 Chứng từ nghiệp vụ khác
Chức năng
Dùng để nhập số liệu của các nghiệp vụ kế toán tổng hợp không liên
quan đến các phân hệ Quản lý quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Trả
lương, Giá thành,...ví dụ: Các bút toán kết chuyển xác định kết quả kinh
doanh, xử lý chênh lệch, thanh toán tạm ứng…
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Chi nhánh Mã chi nhánh phát sinh nghiệp vụ
Ngày Ngày chứng từ phát sinh
Số Số chứng từ phát sinh
Chi tiết Thông tin chi tiết của chứng từ phát sinh
Thuế Các thông tin về thuế của chứng từ phát sinh
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
224
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới chứng từ nghiệp vụ khác
– Nhấn nút “Thêm” để nhập chứng từ mới
– Nhập ngày, số của chứng từ nghiệp vụ khác
– Nhập bút toán hạch toán của nghiệp vụ phát sinh trên trang chi tiết
– Chọn trang Thuế, nhập bút toán hạch toán tiền thuế của nghiệp vụ
phát sinh.
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ chứng từ nghiệp vụ
khác
􀀛 Sửa thông tin chứng từ nghiệp vụ khác
– Chọn chứng từ nghiệp vụ khác cần sửa bằng cách nhấn nút “Duyệt”
trên hộp hội thoại
– Chọn dòng chứng từ nghiệp vụ khác cần hiển thị và nhấn nút
“Chọn”.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi
– Nhấn nút “Cất” trên hộp hội thoại để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Xoá chứng từ nghiệp vụ khác
– Chọn chứng từ nghiệp vụ khác cần xoá như phần sửa.
– Nhấn vào nút “Xoá” trên hộp hội thoại
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>
Chỉ sửa, xoá được các chứng từ nghiệp vụ khác khi chưa ghi sổ, nếu
chứng từ nghiệp vụ khác đã ghi sổ muốn sửa lại thông tin hoặc xoá phải
thực hiện thao tác bỏ ghi sổ
􀀛 In chứng từ nghiệp vụ khác
Phân hệ Sổ cái
225
– Chọn chứng từ nghiệp vụ khác cần in như phần sửa
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại.
􀀛 Cách ghi sổ chứng từ nghiệp vụ khác
– Chọn chứng từ nghiệp vụ khác cần ghi sổ như phần sửa.
– Nhấn nút “Ghi sổ” trên hộp hội thoại để chuyển số liệu của chứng từ
nghiệp vụ khác đã nhập này vào các sổ sách, báo cáo kế toán liên
quan.
􀀛 Cách bỏ ghi sổ chứng từ nghiệp vụ khác.
– Chọn chứng từ nghiệp vụ khác cần bỏ ghi sổ như phần sửa.
– Nhấn nút “Bỏ ghi” trên hộp hội thoại để xoá số liệu của chứng từ
nghiệp vụ khác đã ghi sổ trong các các sổ sách, báo cáo kế toán liên
quan.
11.2 Lập chứng từ ghi sổ
Chức năng
Cho phép thực hiện việc lập chứng từ ghi sổ theo hình thức kế toán
Chứng từ ghi sổ.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Chọn kỳ báo cáo Khoảng thời gian cần lấy dữ liệu để lập chứng từ ghi
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
226
sổ
Từ ngày…Đến
ngày…
Khoảng thời gian tự chọn bất kỳ để lấy dữ liệu : Ví
dụ từ 01/05/2006 đến 31/05/2006
Loại chứng từ Thể hiện nội dung kinh tế theo từng phân hệ: Ví dụ
loại Phiếu thu hiển thị toàn bộ số liệu liên quan đến
Nợ 111 trong phân hệ Quản lý quỹ\Phiếu thu
Diễn giải Nội dung của chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ Loại chứng từ ghi sổ
Ngày Ngày lập chứng từ ghi sổ
Số Số chứng từ ghi sổ
Lấy chứng từ Lấy dữ liệu theo các điều kiện đã chọn
Cất giữ Cất giữ các thông tin đã nhập
Huỷ bỏ Không cất giữ các thông tin đã khai báo
Cách thao tác
Vào menu Nghiệp vụ\Sổ cái\Lập chứng từ ghi sổ
- Nhấn nút “Thêm” để lập chứng từ mới.
- Chọn thời điểm lấy dữ liệu để lập chứng từ ghi sổ.
- Chọn loại chứng từ
- Nhập diễn giải cho nội dung chứng từ ghi sổ.
- Nhập ngày, số của chứng từ ghi sổ.
- Nhất nút “Cất giữ”
11.3 Kết chuyển lãi lỗ
Chức năng
Cho phép thực hiện việc kết chuyển lãi lỗ vào thời điểm cuối kỳ kế toán.
Phân hệ Sổ cái
227
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Số Số chứng từ kết chuyển
Ngày Ngày thực hiện kết chuyển
Diễn giải Nội dung của chứng từ kết chuyển
Trợ giúp Hiển thị trợ giúp khi thao tác trên hộp hộp thoại
Lập chứng từ Thực hiện lập chứng từ kết chuyển
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Kiểm tra thông tin hiển thị trên hộp hội thoại
– Nhấn nút <<Lập chứng từ>> xuất hiện thông báo chọn Yes để thực
hiện kết chuyển, phần mềm tự động kết chuyển xác định kết quả kinh
doanh theo các bút toán được thiết lập trong phần Danh mục tài
khoản kết chuyển. Chứng từ kết chuyển lãi lỗ được sinh ra trong phần
kế toán nghiệp vụ khác
Nếu sau khi kết chuyển phát hiện báo cáo sai vào Chứng từ nghiệp vụ
khác xoá chứng từ đã kết chuyển sau đó kiểm tra và thực hiện kết chuyển
lại trong phần Kết chuyển lãi lỗ.
11.4 Nhập số dư ban đầu
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
228
Cho phép nhập số dư tài khoản đầu năm cho các tài khoản có số dư đầu
năm trong hệ thống tài khoản. Trong phần này cho phép nhập số dư theo
từng loại: Khách hàng, Nhà cung cấp, Nhân viên, Vật tư, hàng hoá, Thuế,
Giá thành, Tài khoản khác
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\1. Nhập số dư ban đầu.
11.5 Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
Chức năng
Cho phép xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ khi số nguyên tệ bằng 0 nhưng
số tiền quy đổi từ nguyên tệ này khác 0. Sau thao tác xử lý chênh lệch
phần mềm sẽ tự động sinh ra một chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá sao
cho khi thực hiện thao tác ghi sổ chứng từ này thì số chênh lệch khác 0
của số tiền quy đổi phải chuyển về bằng 0.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tài khoản xử lý
chênh lệch
Tài khoản xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ (TK413)
Ngày chứng từ Ngày của chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
Số chứng từ Số của chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
Chọn tất/Bỏ tất Chọn tất hay bỏ chọn tất cả các tài khoản sẽ được
xử lý chênh lệch tỷ giá
Lập chứng từ Lập chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá
Phân hệ Sổ cái
229
Trợ giúp Hiển thị hướng dẫn sử dụng trên hộp hội thoại
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Nhấn nút <<Lập chứng từ>> phần mềm tự động thực hiện thao tác
sinh chứng từ xử lý chênh lệch.
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại
Trường hợp đơn vị có sử dụng các loại ngoại tệ khác ngoài đồng tiền
hạch toán thì phải mở tiết khoản chi tiết để theo dõi từng loại tiền (Ví dụ:
Tài khoản 131 cần theo dõi số phải thu của khách hàng theo tiền Việt và
theo tiền USD thì phải mở tiết khoản cho 131 thành 1311- Phải thu của
khách hàng tiền Việt và 1312 - Phải thu của khách hàng tiền USD )
Thao tác này phải thực hiện trước khi kết chuyển lãi lỗ
11.6 Xử lý chênh lệch tỷ giá tức thời
Chức năng
Cho phép xử lý chênh lệch tỷ giá tức thời, chênh lệch lãi về tỷ giá ngoại
tệ ghi nhận vào doanh thu tài chính, chênh lệch lỗ về tỉ giá ngoại tệ ghi
nhận vào chi phí tài chính. Sau thao tác xử lý chênh lệch tỷ giá tức thời
phần mềm sẽ tự động sinh ra bút toán định khoản trong chứng từ nghiệp
vụ khác. Thao tác thực hiện tương tự Xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ.
Xử lý chênh lệch tỷ giá tức thời chỉ áp dụng cho các tài khoản công nợ
(TK 131, 331, 138…) do vậy phải thực hiện thao tác đối trừ công nợ
trước khi thực hiện chức năng này.
Thông tin và cách thao tác trên hộp hội thoại này tương tự xử lý chênh
lệch tỷ giá cuối kỳ
Sau khi lập chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá cuối kỳ chương trình tự động
sinh bút toán định khoản trong chứng từ NV khác, NSD phải sửa lại tài
khoản đối ứng là 635 hoặc 515 tuỳ theo nội dung nghiệp vụ xử lý.
11.7 Đánh giá lại tài khoản ngoại tệ
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
230
Chức năng
Cho phép đánh giá lại ngoại tệ theo tỷ giá thực tế vào thời điểm cuối kỳ.
Phần mềm sẽ kiểm tra số dư tất cả các tài khoản ngoại tệ và so sánh số
quy đổi với giá trị đánh giá lại để lấy số chênh lệch, với mỗi số chênh
lệch sẽ sinh ra một dòng chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá sao cho khi ghi
sổ chứng từ này sẽ làm số quy đổi đúng bằng giá trị đánh giá lại, sau đó,
sinh 1 chứng từ vào ngày tiếp theo, chứng từ này chỉ khác biệt với chứng
từ nêu trên ở chỗ: đổi tài khoản nợ của chứng từ nêu trên thành tài khoản
có và ngược lại để khi ghi sổ chứng từ thứ nhất số dư quy đổi các tài
khoản ngoại tệ vào cuối kỳ đúng bằng giá trị đánh giá lại. Còn sau khi
ghi sổ chứng từ thứ hai, số dư các tài khoản trở lại trạng thái ban đầu như
lúc chưa đánh giá lại.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Đánh giá lại theo tỷ giá mới Nhập tỷ giá cần đánh giá lại ngoại tệ
Đánh giá lại cho loại tiền Chọn loại tiền đánh giá lại
Trợ giúp Hiển thị hướng dẫn thao tác trên
hộp hội thoại
Lập chứng từ Thực hiện sinh chứng từ đánh giá
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Nhập vào tỷ giá thực tế cần đánh giá lại.
Phân hệ Sổ cái
231
– Nhấn nút <<Lập chứng từ>>
– Nhấn nút <<Kết thúc>> để đóng hộp hội thoại
Thao tác này phải thực hiện vào thời điểm sau khi đã nhập hết tất cả
chứng từ phát sinh trong kỳ hạch toán và thực hiện thao tác kết chuyển
xác định kết quả kinh doanh, nói cách khác chứng từ này phải là chứng
từ cuối cùng của kỳ hạch toán
11.8 Khoá sổ/ Bỏ khoá sổ kỳ kế toán
Chức năng
Cho phép khoá sổ toàn bộ chứng từ đã nhập liệu thuộc một hoặc nhiều
phân hệ kế toán trong khoảng thời gian do người dùng lựa chọn. Sau khi
thực hiện thao tác khoá sổ toàn bộ chứng từ từ trước ngày khoá sổ sẽ
không sửa lại được. Trường hợp muốn sửa lại chứng từ phải thực hiện
thao tác Bỏ khoá sổ
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại.
Khóa sổ Thực hiện khóa sổ các chứng từ
Bỏ khóa sổ Thực hiện bỏ khóa sổ các chứng từ
Chọn ngày khoá sổ Nhập ngày khoá sổ
Thực hiện Thực hiện thao tác khoá sổ
Huỷ bỏ Không thực hiện thao tác khoá sổ
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
232
Kết quả Hiển thị kết quả khoá sổ
Trợ giúp Hiển thị cách thao tác trên hộp hội thoại
Cách thao tác
– Vào Hệ thống\ Ngày hạch toán
– Nhập ngày cần khoá sổ hoặc cần bỏ khoá sổ kỳ kế toán
– Nhấn nút Đồng ý
– Vào nghiệp vụ\ Khoá sổ/ Bỏ khoá sổ kế toán
– Chọn trang Khoá sổ hoặc trang Bỏ khoá sổ
– Nhấn nút <<Thực hiện>>.
Sau thao tác khoá sổ kỳ kế toán tất cả các chứng từ trước ngày khoá sổ sẽ
không sửa lại được.
Trường hợp cần sửa lại các chứng từ trước đã khoá sổ phải thực hiện
thao tác Bỏ khoá sổ.
11.9 Hệ thống tài khoản
Cho phép thiết lập hệ thống tài khoản chuẩn phù hợp với yêu cầu quản lý
của đơn vị.
Chức năng này đã được trình bày chi tiết trong Phần II. Menu Soạn
thảo\ 2. Hệ thống tài khoản.
11.10 Tài khoản kết chuyển
Chức năng
Phần mềm đã thiết lập sẵn một danh sách các bút toán tự động kết
chuyển nhằm phục vụ cho việc xác định kết quả kinh doanh vào cuối
tháng, cuối quý hoặc cuối năm. Tuy nhiên người sử dụng có thể thêm
mới, sửa đổi danh sách này cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị.
Căn cứ vào các bút toán này phần mềm sẽ tự động kết chuyển để xác
định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.
Phân hệ Sổ cái
233
Cách thao tác
􀀛 Thêm mới bút toán kết chuyển
– Nhấn nút “Thêm” trên hộp hội thoại
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Mã Mã quy định cho bút toán kết chuyển
Thứ tự kết chuyển Số thứ tự của bút toán kết chuyển
Từ tài khoản Số hiệu tài khoản được kết chuyển
Tới tài khoản Số hiệu tài khoản kết chuyển tới
Diễn giải Diễn giải về bút toán kết chuyển
Ngừng theo dõi Xác định việc theo dõi hoặc ngừng theo dõi bút
toán kết chuyển này
Đồng ý Cất giữ bút toán kết chuyển đang khai báo
Huỷ bỏ Không cất giữ bút toán kết chuyển đang khai báo
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
234
– Chọn tài khoản kết chuyển từ và tài khoản kết chuyển đến.
– Nhập các thông tin khác (nếu có).
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã nhập.
􀀛 Cách sửa thông tin của các bút toán kết chuyển
– Chọn bút toán kết chuyển trong danh sách.
– Nhấn nút “Sửa” trên hộp hội thoại.
– Sửa lại các thông tin cần sửa đổi.
– Nhấn nút <<Đồng ý>> để cất giữ thông tin đã sửa.
􀀛 Cách xoá bút toán kết chuyển
– Chọn bút toán kết chuyển cần xoá trong danh sách.
– Nhấn nút “Xoá” trên hộp hội thoại.
– Xuất hiện cảnh báo xoá, chọn <<Yes>>.
􀀛 In danh sách các bút toán kết chuyển
– Nhấn nút “In” trên hộp hội thoại để in danh sách các bút toán kết
chuyển đã khai báo.
11.11 Tài khoản ngầm định
Chức năng
Thiết lập số hiệu tài khoản ngầm định cho tất cả các phân hệ. (Ví dụ: Khi
nhấn thêm mới một chứng từ bán hàng tài khoản phải thu sẽ được hiển
thị là 131)
Menu Báo cáo
235
V. MENU BÁO CÁO
Cho phép xem và in tất cả các báo cáo theo từng phân hệ.
Thao tác xem và in báo cáo đã được trình bày chi tiết Phần I. Menu tệp\
7. In báo cáo.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
236
VI. MENU CỬA SỔ
Cho phép hiển thị các cửa sổ đang mở dưới các hình thức khác nhau như
xếp lớp, dàn phẳng hoặc đóng tất các cửa sổ đang mở, chọn cửa sổ hiển
thị để làm việc.
1. Xếp lớp
Cho phép hiển thị các cửa sổ chương trình đang mở dưới dạng xếp lớp.
2. Dàn phẳng
Cho phép hiển thị các cửa sổ chương trình đang mở dưới dạng dàn
phẳng.
3. Đóng tất
Cho phép đóng tất cả các cửa sổ chương trình đang mở.
Menu Trợ giúp
237
VII. MENU TRỢ GIÚP
Hiển thị các trợ giúp khi sử dụng phần mềm, giới thiệu về MISA, hiển thị
bản quyền của phần mềm.
1. Nội dung trợ giúp
Hiển thị nội dung trợ giúp theo từng phần.
2. Tìm theo chỉ mục
Cho phép tìm kiếm nội dung trợ giúp theo từng phần lựa chọn.
3. Trang Web của MISA
Chuyển đến trang Web của MISA nếu máy tính có kết nối Internet.
4. Giới thiệu MISA JSC
Giới thiệu về Công ty Cổ phần MISA.
5. Đặt hàng và đăng ký sử dụng
Đăng ký bản quyền cho đơn vị sử dụng.
Hiển thị thông tin về đơn vị và các phân hệ được sử dụng trong phần
mềm kế toán MISA-SME phiên bản 7.9.
6. Bản quyền
Hiện nội dung bản quyền của đơn vị sử dụng.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
238
C H Ư Ơ N G 0 3
SAO LƯU, PHỤC HỒI, CHUYỂN ĐỔI DỮ
LIỆU
Dữ liệu kế toán là nơi chứa toàn bộ số liệu kế toán của đơn vị. Do vậy
việc bảo quản dữ liệu là một vấn đề quan trọng. Phần này trình bày về
cách sao lưu, phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu khi sử dụng
phần mềm và thao tác chuyển đổi dữ liệu từ các phiên bản cũ sang phiên
bản mới.
􀂾 Trong chương này có các nội dung sau
♦ Sao lưu dữ liệu
♦ Phục hồi dữ liệu
♦ Chuyển đổi dữ liệu
1. Sao lưu dữ liệu
Chức năng.
Nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu cho hệ thống, việc sao lưu dữ liệu định kỳ
là việc làm rất cần thiết đề phòng việc mất số liệu kế toán hoặc hỏng dữ
liệu đang làm việc do nhiều nguyên nhân khác nhau. Thao tác sao lưu sẽ
tạo ra một bảng sao toàn bộ dữ liệu của hệ thống cho phép làm giảm tới
mức tối thiểu hậu quả khi có sự cố. Dữ liệu sao lưu cần để ở vị trí an
toàn: Đĩa mềm, ổ cứng, băng từ... Thông thường việc sao lưu dữ liệu đã
được tự động thực hiện định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần bởi chức năng
Sao lưu trong menu Hệ thống\Tuỳ chọn. Người sử dụng chỉ phải thực
hiện chức năng này trong trường hợp Không tự động sao lưu dữ liệu.
Sao lưu,Phục hồi và chuyển đổi dữ liệu
239
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Danh sách cơ sở dữ liệu
trên máy chủ
Liệt kê danh sách cơ sở dữ liệu tồn tại trên
máy chủ. Người sử dụng có thể chọn cơ sở
dữ liệu cần sao lưu
Tên sao lưu Tên tệp dữ liệu sao lưu
Thư mục sao lưu Đường dẫn tới thư mục chứa tệp dữ liệu sao
lưu
Nén tệp sao lưu Nhấn vào đây để lưu tệp sao lưu dưới dạng
nén
Thực hiện Thực hiện thao tác sao lưu
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Chọn menu Tệp phần Sao lưu.
– Chọn cơ sở dữ liệu cần sao lưu bằng cách nhấn chuột vào tên cơ sở
dữ liệu ở phần Danh sách cơ sở dữ liệu trên máy chủ.
– Đặt tên cho tệp dữ liệu sao lưu.
– Chọn nơi chứa tệp dữ liệu sao lưu bằng cách nhấn nút ở phần Thư
mục sao lưu.
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
240
– Tích vào ô Nén tệp sao lưu để lưu tệp sao lưu dưới dạng nén.
– Nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện thao tác sao lưu.
2. Phục hồi dữ liệu
Chức năng
Ngược với quá trình sao lưu dữ liệu. Khi dữ liệu đang làm việc bị hỏng
không thể khắc phục được hoặc dữ liệu bị mất,...người sử dụng dùng
chức năng Phục hồi dữ liệu hệ thống sẽ tự động lấy lại được số liệu tại
thời điểm sao lưu gần nhất. Do đó nếu việc sao lưu được thực hiện
thường xuyên thì thiệt hại sẽ giảm đi rất nhiều.
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Phục hồi từ Đường dẫn tới cơ sở dữ liệu cần phục hồi
Danh sách các bản sao Danh sách các bản sao đã thực hiện bằng
chức năng Sao lưu dữ liệu trong menu Tệp
Tên dữ liệu Tên cơ sở dữ liệu trong danh sách các bản
sao lưu
Ngày giờ sao lưu Ngày giờ sao lưu của các tệp dữ liệu
Cơ sở dữ liệu Tên cơ sở dữ liệu phục hồi đến
Thực hiện Thực hiện thao tác phục hồi
Cách thao tác
Sao lưu,Phục hồi và chuyển đổi dữ liệu
241
– Chọn menu Tệp phần Phục hồi cơ sở dữ liệu
– Chọn dữ liệu cần phục hồi bằng cách nhấn nút ở phần Phục hồi từ
hoặc đánh dấu vào nút Chọn từ tệp sao lưu và nhấn vào nút để
lựa chọn.
– Nhấn vào nút để lựa chọn tên cơ sở dữ liệu phục hồi đến
– Nhấn nút <<Thực hiện>> để thực hiện thao tác phục hồi số liệu.
3. Chuyển đổi dữ liệu
Chức năng
Cho phép NSD chuyển đổi CSDL từ MISA-SME phiên bản 7.1 và phiên
bản 7.5 sang MISA-SME phiên bản 7.9 đồng thời tự nâng cấp dữ liệu khi
có sự chuyển đổi từ MISA-SME 7.9 phiên bản cũ sang phiên bản hiện
tại.
3.1 Chuyển đổi từ 7.1 lên 7.9
Thông tin chi tiết trên hộp hội thoại
Tệp dữ liệu cũ Đường dẫn tới tệp dữ liệu cần chuyển đổi
Tên dữ liệu mới Tên dữ liệu chuyển đổi trong MISA-SME
7.9
Thư mục lưu dữ liệu Thư mục lưu dữ liệu đã chuyển đổi, thư
mục này chương trình mặc định tuy nhiên
Hướng dẫn sử dụng MISA-SME 7.9
242
NSD có thể thay đổi được.
Thực hiện Thực hiện việc chuyển đổi cơ sở dữ liệu
Kết thúc Đóng hộp hội thoại
Cách thao tác
– Chọn tệp dữ liệu cũ cần chuyển đổi trong phần Tệp dữ liệu cũ bằng
cách nhấn nút
– Chọn tên dữ liệu mới trong ô Tên dữ liệu mới.
– Chọn thư mục lưu tệp dữ liệu mới vừa chuyển đổi trong ô Thư mục
lưu dữ liệu bằng cách nhấn nút
– Nhấn <<Thực hiện>> để chuyển đổi cơ sở dữ liệu.
3.2 Chuyển đổi từ 7.5 lên 7.9
Các thông tin và cách thao tác được thực hiện tương tự như trong phần
3.1 Chuyển đổi từ 7.1 lên 7.9
3.3 Tự động nâng cấp
Khi thực hiện mở cơ sở dữ liệu trong cùng một phiên bản MISA-SME
7.5 hay MISA-SME 7.9, chương trình sẽ cho phép tự động nâng cấp dữ
liệu từ phiên bản cũ sang phiên bản hiện thời. Khi người sử dụng mở dữ
liệu có phiên bản không tương thích với chương trình sẽ xuất hiện thông
báo sau:
Sao lưu,Phục hồi và chuyển đổi dữ liệu
243
Nhấn nút <<Yes>> xuất hiện hộp hội thoại thông báo tiến trình chuyển
đổi số liệu
Khi kết thúc thao tác người sử dụng có thể truy nhập cơ sở dữ liệu mới.
Advertisements
  1. Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: